باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

حمل و نقل برون شهری

باربری تهران

4- ساختار تشكيلاتي واعتباري

 ساختار تشكيلاتي موجود حمل ونقل دركشور در طول زمان تغييرات زيادي داشته است .بطوركلي:

- حمل ونقل بين شهري عمدتا" درحيطه وزارت راه ترابري است ونقش اين وزارتخانه در :

  • تامين تسهيلات وخدمات حمل ونقل حول محور سياستگذاري حمل ونقل ملي
  • تحقق و توسعه وتامين بودجه براي سيستمهاي حمل ونقل
  • طرحها عمدتا" توسط دولت احداث وبهره برداري مي شوند.
  • ادارات كل راه وترابري ، نقش اساسي در تامين راههاي اصلي وفرعي در سطح استانها دارند.

-حمل ونقل درون شهري عمدتا" در حيطه وزارت كشور وشهرداريها ( شوراهاي اسلامي شهر) مي باشد.

  • وزارت كشور وشهرداريها مسئوليت برنامه ريزي ، طراحي ، ساخت ، نگهداري وبهره برداري معابر وكنترل ترافيك را برعهده دارند.
  • شهرداريها عهده دار تامين خدمات حمل ونقل عمومي مي باشند.
  • باتوجه به كمبود اعتبارات در شهرداريها ، دولت از طريق وزارت كشور بخش عمده اي از اعتبارات مورد نياز را تامين مي نمايد.
  • برنامه ريزي جامع وساماندهي حمل ونقل وترافيك شهري درحوزه وظايف شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور قراردارد.
  • علاوه برساختار تشكيلاتي دولتي ، موسسات خصوصي وتعاوني ها نيز در امور حمل ونقل دخالت دارند.


5- برنامه ريزي حمل ونقل

- برنامه ريزي حمل ونقل ، فرآيند تصميم گيري در مورد آينده سيستم حمل ونقل است وبه موضوعهايي همچون تقاضاي حمل ونقل آتي ، برهم كنش سيستمها و تسهيلات مختلف حمل ونقلي ، رابطه بين كاربري زمين وحمل ونقل ، روشهاي مختلف بهره برداري سيستمهاي حمل ونقل ، عوارض اجتماعي ، اقتصادي وزيست محيطي سيستم هاي حمل ونقل پيشنهادي وتشكيلات سازماني واعتباري لازم براي اجراي پيشنهادها مي پردازد.

- بدين ترتيب هدف از برنامه ريزي حمل ونقل ايجاد سيستم حمل ونقلي است كه بتواند حركت انسان و كالا را با ايمني كافي وبطور اقتصادي فراهم سازد به علاوه آنكه سفرها بايد راحت وساده باشند.

- برنامه ريزيها معمولا" درسه بازه زماني كوتاه مدت - ميان مدت وبلند مدت ارائه مي گردد. دربرنامه ريزي كوتاه وميان مدت هدف حداكثر بهره برداري ازتسهيلات موجود
مي باشد.

- بطور كلي فرآيند برنامه ريزي به شرح ذيل مي باشد:

1- سازمان ( سياستگذاري ) : خط مشي ويا روش كاري كه براي پيشرفت به سوي يك مقصود اتخاذ مي شود . سياستگذاري مشتمل بر ارزيابي وضعيت فعلي يك سيستم وانتخاب جهت هاي اصلاح آن است.

2- اهداف ومقاصد : به منظور هدايت روند برنامه ريزي حمل ونقل براي بدست آوردن يك نتيجه موفقيت آميز

3- بررسي وضع موجود: بدست آوردن عناصري كه به درك اساسي خصوصيات سفردرمنطقه كمك مي كند

4- تحليل وكاليره نمودن مدل : تحليل اطلاعات وضع موجود وتكنيك هايي براي پيش بيني آينده

5- تخمين جمعيت وفعاليتهاي اقتصادي

6- پيش بيني كاربري زمين

7- توليد سفر از هركاربري

8-توزيع سفر : بدست، آوردن تخمين هايي از جهت وطول سفرها

9- تفكيك سفر به انواع سيستمهاي حمل ونقل

10- تخصيص سفر يا قراردادن سفرها برروي شبكه هاي حمل ونقل خصوصي وعمومي

11- ارزيابي وانتخاب برنامه

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما