باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران | حمل و نقل درون شهری | اتوبار تهران

باربری تهران ، باربری

باربری تهران

باربری

سياستگذار بخش حمل و نقل جاده اي خود را موظف به ايجاد تاسيسات خدماتي رفاهي در چنين مسيرهايي مي نمايد. هدف اين تحقيق فراهم آوردن مدلي براي اولويت بندي احداث تيرپاركها ومجتمع هاي خدماتي رفاهي به منظور ارائه خدمات بهينه به كاربران و القاء احساس ايمني ، امنيت و آسايش در مسيرهاي شرياني كشور است. ٧ -2 مديريت زير ساخت هاي راه و نگهداري راه و ابنيه -1-2 طراحي سامانه مديريت اطلاعات روسازي راهها( pms ( با استفاده از به كارگيري سيستم GIS مديريت روسازي راه نياز به پارامترهاي مختلفي همچون تاريخچه ساخت و بهسازي، عرض رويه، تعداد خطوط عبوري، ، وضعيت تردد مسير، وضعيت پل ها و ... مي باشد. اطلاعات مذكور به صورت مستقل جمع آوري مي گردد و به صورت سنتي تلفيق اين مجموعه اطلاعاتي با توجه به مسائلي همچون اطلاعات تكراري و عدم انطباق اطلاعات با يكديگر، با دقت انجام نمي شود و لذا نتايج حاصل با واقعيت همخواني ندارد. سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS (با توجه به ماهيت رقومي بودن و استفاده از اطلاعات مكاني، امكان تلفيق اطلاعات را به راحتي امكان پذير ساخته و انجام تحليل اطلاعات به درستي انجام مي شود. باربری تهران  تا كنون از اين سيستم در اين حوزه عليرغم نياز جدي به آن استفاده نشده است. هدف از انجام اين پروژه بررسي چگونگي جمع آوري، تلفيق و تحليل اطلاعات مربوط به مديريت روسازي است و انتظار مي رود با انجام اين پايان نامه ضمن انجام مطالعات تطبيقي در ساير كشورها، مسائل ومشكلات حال حاضر اين سيستم (PMS (كشور بررسي گردد و درنهايت ضمن ارائه مزيت هاي استفاده از GIS ، سيستمي جهت مديريت روسازي راه تهيه و با انجام پروژه پايلوت (يك استان) قابليت هاي آن نمايش داده شود. -2-2 اصلاح ضرايب مورد استفاده در طراحي روسازي هاي آسفالتي يا بتني (تهيه طرح عمليات بررسي رفتار بلند مدت روسازي LTTP درايران) با عنايت به اينكه تمامي ضرايب مورد استفاده در طراحي روسازي هاي آسفالتي يا بتني از آيين نامههاي آشتو استخراج مي گردد و لزوم اصلاح و بومي سازي ضرائب ضروري به نظر مي رسد لذا اين پروژه مي تواند مفيد واقع گردد. اصلاح ضرائب و بومي سازي آن با توجه به شرائط حاكم بر وضعيت مصالح و منطقه اي موجب طراحي مناسب گرديده كه خود باعث افزايش عمر بهره برداري وبهبود عملكرد روسازي ميگردد. 3-2 - مدل مناسب بين شاخصهاي وضعيت خرابي روسازي و شاخصهاي مقاومتي آن ٨ با عنايت به اينكه در هنگام طراحي روسازي از شاخص هاي مقاومتي محور مثل CBR ،MR، عمرباقي مانده و... استفاده مي گردد و از طرفي ديگر دستيابي به اين شاخص هاي مقاومتي نيازمند انجام آزمايشات دشوار و زمان بر مي باشد و ليكن دسترسي به شاخص هاي ظاهري و خرابي مثل IRI, , RNو.... نيازمند زمان كوتاهتري است لذا داشتن چنين مدل ارتباطي ميتواندحجم آزمايشها وهزينه هاي ذيربط رابه مقدار قابل توجهي كاهش دهد. ايجاد مدل با ضريب همبستگي مناسب و بالا بين دو شاخص RUT و IRI با دو شاخص CBR وعمرباقي مانده ، باعث كوتاه شدن زمان طراحي هزينه هاي مربوط و افزايش راندمان كاري خواهد بود. 4-2 - بررسي، تحليل وارزيابي تعيين محدوده هاي مناسب شاخص بين المللي ناهمواري IRI يكي از شاخص مهم موجود در آيين نامه ها شاخص بين المللي ناهمواري IRI است كه اين شاخص مي توان در زمان تحويل پروژه از پيمانكارمورد استفاده قرارگيرد، به شرط آنكه دستورالعمل تحويل كار ومحدوده هاي مناسب IRI با توجه به شرايط متنوع در كشور را در اختيار داشته باشيم لذا وجود چنين دستورالعملي در هنگام تحويل پروژه ، بسيار مفيد است. هدف اين باربری تهران تعيين بازه مناسب و متناسب با شرايط مختلف دركشور براي شاخص بينالمللي ناهمواري در زمان تحويل پروژه مي باشد كه خود باعث تشويق و تنبيه پيمانكاران بسته به چگونگي عملكرد آنها در پروژه خواهد بود. 5-2 - بررسي، تحليل وارزيابي ضرائب مدلهاي BMS)سيستم مديريت پل ) و مباني كاليبراسيون آن سيستم مديريت پل يكي از نيازمنديهاي بخش مديريت پل مي باشد كه وجود نرم افزار BMS در اين زمينه يكي از ملزومات است لذا بحث كاليبراسيون نرم افزار بصورت كلي وجزيي دراين مورد ميتواند به رفع مشكلات نرمافزاركمك كند. بازنگري،كنترل، بوميسازي نرمافزار مذكور و كاليبراسيون آن هدف اين پايان نامه ميباشد. 6-2 - بررسي،تحليل وارزيابي بكارگيري از مصالح جديد(بطور مثال نانو ذرات) درساخت و تعميرات پلها استفاده از مصالح جديد بخصوص نانوها در بسياري از كشورهاي پيشرفته بدليل مقاومت بالاي آن مورد توجه است لذا ميزان اثر بخشي و همچين فرآيند استفاده از آنها مي تواند در اين خصوص مورد توجه باشد. دوام كم مصالح قديمي درتعميرات ابنيه فني لزوم بازنگري در نحوه انتخاب مصالح را ايجاب مينمايد. ٩ بنابراين هدف در اين پايان نامه موارد ذيل مي تواندباشد: -1 معرفي مصالح جديدبرمبناي تكنولوژي نانو براي ساخت وتعمير پلها -2 مكانيزم كاربرد واثربخشي آنها 3 - ارائه توجيه فني واقتصادي استفاده از مصالح جديد 7-2 - بررسي، تحليل وارزيابي مشخصات فني رويه هاي سطح معبر و چگونگي اثرگذاري بر ميزان روشنايي و جلوگيري از اتلاف انرژي در طراحي هندسي نقاط پرحادثه، بدون در نظر گرفتن سطح رويه آسفالت طراحي سيستم روشنايي امكان پذير نمي باشد، زيرا روشنايي رابطة مستقيم با سطح رويه آسفالت دارد.

باربری تهران

باربری

باربری تهران

در بخش باربری تهران نيز زمان به عنوان مهم ترين متغير هزينه اي، اثرمستقيمي در بهره وري بخش حمل و نقل ، ارزش افزوده وكاهش هزينه هاي بخش دارد كه از طريق مديريت زمان ، مدت انجام هريك از فعاليتهاي پروسه حمل بهينه ميگردد.پروژه حاضر با رويكرد مديريت زمان، عوامل ايجاد تاخير در جابجائي بار را از زمان بارگيري و نوبتدهي در پايانه ها تا لحظه رسيدن به مقصد بررسي وتحليل نموده و مدلي را جهت كاهش زمانهاي تلف شده ارائه مي نمايد .آثار مديريت زمان در موارد ذيل متجلي ميگردد:

1-افزايش بهره وري در بخش باربری كالا

2-كاهش هزينه هاي بخش باربری  كالا از طريق كاهش ميزان خواب ناوگان ، كاهش سوخت، كاهش باربری يكسربار و ...

3-افزايش رضايتمندي صاحبان كالا، رانندگان و متصديان بخش باربری تهران

4-استفاده بهينه از فضاي پايانه هاي بار 

5-رسيدن به باربری  پايدار از طريق ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضاي باربری تهران بار در سطح كشور -3-1 ارائه مدل اولويت بندي شبكه راهها با هدف تخصيص بهينه هزينه هاي ساخت ونگهداري شبكه راههاي شرياني كشور يكي از مسائل مهم در مديريت تعمير ونگهداري راه وتعييين اولويت وتخصيص اعتبار به راههاي مختلف براي نگهداري آنها با توجه به محدويت منابع مالي هست .در اين تحقيق هدف بررسي روشهاي مختلف اولويت بندي شبكه راههاوتخصيص بهينه اعتبارات ساخت نگهداري شبكه راههاي شرياني مي باشد، ميتوان فرض نمود بودجه نگهداري راه در بخشهاي مختلف راه ( جسم راه ، علائم ايمني وابنيه فني شامل : پل تونل ،ديوار حائل )به تفكيك وجود دارد وبا تدوين و استفاده از مدلهاي اولويت بندي ساخت ونگهداري،اعتبارات يك مسير از مجموعه مسيرهاي موجود با توجه به زير بخشهاي مختلف آن بدست مي آيد . يكي ديگر از فرضيات ،وجود محدويت بودجه وتحليلهاي مترتب برآن با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP (مي تواند قلمداد شود. پارامترهايي مانند:حجم خودروهادر يك مسير ،نوع راه (آزاد راه ،بزرگراه ،جاده دوخطه )، ترانزيتي بودن ،اتصال مراكز عمده صنفي يا جمعيتي به يكديگرويك مسير بودن ياوجود مسيرهاي رقيب و..... ميتواند به عنوان متغيير مستقل وارد مدلسازي شود ،در نهايت مدلها بايد توانايي اولويت بندي شبكه راهها به منظور توسعه ونگهداري راه (بصورت قطعه يا مسير)را دارا باشند. 4-1 - طراحي مدل مكانيابي دستگاههاي تردد شمار الكترونيكي با هدف استخراج آمار AADT در شبكه راههاي كشور اطلاعات تردد شبكه باربری تهران ، كاربردهاي فراواني در برنامه ريزي ها و تصميم سازي هاي مديريتباربری تهران جاده اي دارد، بديهي است اطلاعات دقيق مي تواند منجر به ارائه برنامه هاي ٣ جامع و اتخاذ تصميمات مناسب شود و برعكس، خطاي اطلاعات و آمار نتايج نامطلوبي خواهد داشت، با توجه به اهميت اطلاعات تردد شماري ، تدوين ضوابط، دستورالعملها و روش هاي مناسب براي پاسخ گويي به نيازهاي متعدد باربری تهران ي ضروري است .

هدف اين تحقيق انتخاب روش مناسب براي مكانيابي دستگاههاي تردد شمار با توجه به شرايط و امكانات كشور به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و به هنگام تردد جاده اي كشور مي باشد. 5-1 - طراحي مدل برآورد تقاضاي باربری تهران بار با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف باربری تهران ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در باربری تهران ، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي باربری جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان باربری جاده اي، برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي باربری بار مي باشد. با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي باربری تهران با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا مي گردد . 6-1 - طراحي مدل برآورد مدل تقاضاي باربری تهران مسافر با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف باربری ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در باربری ، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي باربری جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان باربری جاده اي، برنامهريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي باربری مسافر ميباشد.با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي باربری با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا ميگردد . ٤ 7-1 - مدل مكانيابي بهينه استقرار پايانه هاي حمل بار و ميزان ارزيابي عوامل موثر بر آن افزايش كارايي سيستم باربری جاده اي مستلزم رشد و توسعه هماهنگ كليه اجزاء آن شامل : ناوگان باربری تهران ، رانندگان ، شبكه ارتباطي، تاسيسات بين راهي ، خدمات جانبي پايانه ها، باراندازهاي كاميون و ... مي باشد.

 

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto;" />

باربری تهران

در بخش حمل و نقل نيز زمان به عنوان مهم ترين متغير هزينه اي، اثرمستقيمي در بهره وري بخش باربری ، ارزش افزوده وكاهش هزينههاي بخش دارد كه از طريق مديريت زمان ، مدت انجام هريك از فعاليتهاي پروسه حمل بهينه ميگردد.پروژه حاضر با رويكرد مديريت زمان، عوامل ايجاد تاخير در جابجائي بار را از زمان بارگيري و نوبت دهي در پايانه ها تا لحظه رسيدن به مقصد بررسي وتحليل نموده و مدلي را جهت كاهش زمانهاي تلف شده ارائه مي نمايد .آثار مديريت زمان در موارد ذيل متجلي ميگردد:

٢ -1 افزايش بهره وري در بخش حمل و نقل كالا -2 كاهش هزينه هاي بخش حمل و نقل كالا از طريق كاهش ميزان خواب ناوگان ، كاهش سوخت، كاهش حمل و نقل يكسربار و ... -3 افزايش رضايتمندي صاحبان كالا، رانندگان و متصديان بخش حمل ونقل -4 استفاده بهينه از فضاي پايانه هاي بار -5 رسيدن به حمل ونقل پايدار از طريق ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضاي حمل و نقل بار در سطح كشور -3-1 ارائه مدل اولويت بندي شبكه راهها با هدف تخصيص بهينه هزينه هاي ساخت ونگهداري شبكه راههاي شرياني تهران  يكي از مسائل مهم در مديريت تعمير ونگهداري راه وتعييين اولويت وتخصيص اعتبار به راههاي مختلف براي نگهداري آنها با توجه به محدويت منابع مالي هست .در اين تحقيق هدف بررسي روشهاي مختلف اولويت بندي شبكه راههاوتخصيص بهينه اعتبارات ساخت نگهداري شبكه راههاي شرياني مي باشد، ميتوان فرض نمود بودجه نگهداري راه در بخشهاي مختلف راه ( جسم راه ، علائم ايمني وابنيه فني شامل : پل تونل ،ديوار حائل )به تفكيك وجود دارد وبا تدوين و استفاده از مدلهاي اولويت بندي ساخت ونگهداري،اعتبارات يك مسير از مجموعه مسيرهاي موجود با توجه به زير بخشهاي مختلف آن بدست مي آيد .

باربری

يكي ديگر از فرضيات ،وجود محدويت بودجه وتحليلهاي مترتب برآن با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP (مي تواند قلمداد شود. پارامترهايي مانند:حجم خودروهادر يك مسير ،نوع راه (آزاد راه ،بزرگراه ،جاده دوخطه ,  باربری تهران )، ترانزيتي بودن ،اتصال مراكز عمده صنفي يا جمعيتي به يكديگرويك مسير بودن ياوجود مسيرهاي رقيب و..... ميتواند به عنوان متغيير مستقل وارد مدلسازي شود ،در نهايت مدلها بايد توانايي اولويت بندي شبكه راهها به منظور توسعه ونگهداري راه (بصورت قطعه يا مسير)را دارا باشند. 4-1 - طراحي مدل مكانيابي دستگاههاي تردد شمار الكترونيكي با هدف استخراج آمار AADT در شبكه راههاي كشور اطلاعات تردد شبكه حمل ونقل، كاربردهاي فراواني در برنامه ريزي ها و تصميم سازي هاي مديريت حمل ونقل جاده اي دارد، بديهي است اطلاعات دقيق مي تواند منجر به ارائه برنامه هاي ٣ جامع و اتخاذ تصميمات مناسب شود و برعكس، خطاي اطلاعات و آمار نتايج نامطلوبي خواهد داشت، با توجه به اهميت اطلاعات تردد شماري ، تدوين ضوابط، دستورالعملها و روش هاي مناسب براي پاسخ گويي به نيازهاي متعدد حمل ونقلي ضروري است . هدف اين تحقيق انتخاب روش مناسب براي مكانيابي دستگاههاي تردد شمار با توجه به شرايط و امكانات باربری تهران به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و به هنگام تردد جاده اي كشور مي باشد. 5-1 - طراحي مدل برآورد تقاضاي حمل ونقل بار با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده

باربری تهران

اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف حمل ونقل ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در حمل ونقل، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي حمل ونقل جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان حمل ونقل جاده اي، برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي حمل ونقل بار مي باشد. با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي حمل ونقل با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا مي گردد . 6-1 - طراحي مدل برآورد مدل تقاضاي حمل ونقل مسافر با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف حمل ونقل ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در حمل ونقل، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال باربری ارزان تهران در بخش هاي حمل ونقل جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان حمل ونقل جاده اي، برنامهريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي حمل ونقل مسافر ميباشد.با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي حمل ونقل با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا ميگردد . ٤ 7-1 - مدل مكانيابي بهينه استقرار پايانه هاي حمل بار و ميزان ارزيابي عوامل موثر بر آن افزايش كارايي سيستم حمل ونقل جاده اي مستلزم رشد و توسعه هماهنگ كليه اجزاء آن شامل : ناوگان حمل ونقل، رانندگان ، شبكه ارتباطي، تاسيسات بين راهي ، خدمات جانبي پايانه ها، باراندازهاي كاميون و ... مي باشد

 

باربری تهران به شهرستان

باربری تهران و حومه

باربری تهران ارزان

باربری تهران نرخ باربری

باربری تهران

اندازه نمونه است و امید ریاضی از است (Jin & Branke, 2005). پایداری[1]: متغیرهای طراحی با انحراف یا تغییرات در ارتباط هستند که بعد از راه حل بهینه مشخص می­شوند. بنابراین، یک نیاز عمومی این است که یک راه حل باید هنگامی که متغیرهای طراحی اندکی تغییر می­کنند هنوز بطور رضایت بخش کار کند. برای مثال به دلیل تلرانس ساخت؛ این چنین راه­حل­هایی، «راه­حل­های پایدار» نامیده می­شوند. برای جستجوی راه­حل­های پایدار، الگوریتم­های تکاملی باید بر روی امید ریاضی تابع برازندگی براساس توزیع احتمال از انحرافات توزیع کار کنند، به­طوری­که انحرافات به­صورت مستقل از همدیگر و با توزیع نرمال فرض می­شوند. (2-3) به­طور کلی مشخص کننده «تابع برازندگی موثر» می­باشد. نظر به این­که یک تحلیل اختصاصی از تابع برازندگی موثر در رابطه (2-3) معمولا در دسترس نیست، این تابع اغلب با استفاده از ادغام مونت کارلو[2] تقریب زده می­شود. (2-4) توجه کنید که رابطه (2-4) بسیار شبیه به رابطه­ی (2-2) است و در واقع دو حالتی هستند که ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. با این وجود، تفاوت­های مهمی نیز وجود دارد. در حالت نویز، معمولا فرض می­شود که نویز به مقادیر برازندگی اعمال می­شود؛ در حالیکه هنگام جستجوی راه­حل­های پایدار، عدم قطعیت در متغیرهای طراحی است. در نتیجه حتی اگر دارای میانه صفر و توزیع نرمال باشد، مقدار برازندگی موثر بستگی به شکل در نقطه X دارد. در نتیجه، یک راه­حل بهینه­ی پایدار لزوما یک بهینگی از نیست اما معمولا یک موازنه بین کیفیت و پایداری راه­حل وجود دارد. اگر نویز حتمی­الوقوع فرض شود، یک کروموزوم نمی­تواند با دقت بالایی ارزیابی شود. از سوی دیگر، در موقع جستجوی راه­حل­های پایدار، تـابع برازندگی معمولا شنـاخته شده و قطعی فرض می­شود و عدم قطعیت تنها بعد از پایان بهینه­سازی مطرح می­شود. به همین دلیل تخمین انتگرال بر روی تمام انحرافات ممکن، مشکل است (Jin & Branke, 2005). [1]Robustness [2]MonteCarlo

ادامه مطلب...

باربری تهران

سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي باتوجه به سياستگذاري، هدايت و نظارت بر امر حمل ونقل جادهاي كه فعاليتهاي بسيار متنوعي را در بر ميگيرد، تحقيق و پژوهش و تعريف پايان نامههاي دانشجويي (ارتباط ميان صنعت ودانشگاه) در موضوعات مرتبط با حملونقل جادهاي را از رسالت هاي خود قلمداد مي كند و براين اساس اقدام به تعريف 93 ط رح مطالعاتي وپژوهشي درقالب پاياننامههاي دانشجويي مقاطع دكتري وكارشناسي ارشد در ده دسته كلي مشتمل برموضوعات وعناوين پيشنهادي ذيل نموده است: -1 برنامه ريزي حمل و نقل -1-1 مدل مكانيابي شهرك هاي حمل ونقل بين شهري كالا با استفاده از GIS دركشور در حال حاضر سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي با درنظر گرفتن عواملي موافقت خود را براي احداث شهركهاي حمل ونقلي كه با سرمايهگذاري بخش خصوصي انجام ميشود اعلام مينمايد. جانمايي و قرارگيري اين اماكن در سطح يك استان و همچنين در كل كشور از مواردي است كه نياز به برنامهريزي وتهيه مدل لازم براي پيشبيني وضعيت حداقل 10 سال آينده را دارد. برنامهريزي براي مجوزهاي صادره از مهمترين اهداف موضوع بوده وانتظار مي رود كه مدل مذكور با فراهم ساختن امكان مكانيابي بتواند اطلاعات لازم و همچنين تصميمگيريهاي لازم مناسبي را ارائه دهد. 2-1 - بررسي،تحليل وارزيابي زمان تاخيردرجابجائي بار(تخليه وبارگيري درمبداء ومقصد) وارائه روشهاي كاهش آن (ارئه مطالعه موردي) امروزه استفاده موثر واثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در حوزه هاي مختلف به شمار مي رود.Robustness [2]MonteCarlo

ادامه مطلب...

باربری تهران

2-1- بهینه­ سازی تکاملی در محیط­های عدم قطعیت در بسیاری از مسائل بهینه­سازی جهان­واقعی، طیف وسیعی از عدم قطعیت­ها درنظر گرفته می­شود. به­طور کلی، عدم قطعیت­ها در بهینه­سازی تکاملی می­تواند به چهار گروه طبقه­ بندی شود: نویز[1]: بررسی برازندگی با نویز در ارتباط است. نویز در ارزیابی برازندگی ممکن است از منابع مختلفی از قبیل خطاهای اندازه­گیری حسی یا شبیه­سازی تصادفی بیاید. به طور ریاضی، یک تابع برازندگی می­تواند به صورت رابطه (2- شرح داده شود. (2-1) به­طوری­که یک فاکتور از پارامترهایی است که اغلب به عنوان «متغیرهای طراحی»[2] شناخته می­شود و می­تواند توسط الگوریتم تغییر کند.f یک تابع برازندگی با زمان نامتغیر می­باشد. نویز افزایشی می­باشد که اغلب تابع توزیع نرمال با میانه صفر و واریانس فرض می­شود. باید توجه کرد که نویز غیر­گاوسی[3] نیز مانند نویز توزیع­کوشی[4] در نظر گرفته شده است. هیچ تفاوت کیفی در عملکرد یک استراتژی تکاملی در مجاورت نویز گاوسی یا کوشی مشاهده نمی­شود. به­طور ایده­آل، الگوریتم­های تکاملی باید بر روی تابع برازندگی مورد انتظار کار کنند و به علت وجود نویز، گمراه نشوند. به­هر­حال، در طول بهینه­سازی، تنها مقدار برازندگی قابل اندازه­گیری احتمالی است. بنابراین، عملا تابع برازندگی مورد انتظار در رابطه (2-1) اغلب توسط یک مجموع میانگین از تعداد نمونه­های تصادفی تقریب زده می­شوند که به صورت رابطه (2-2) می­باشد. [1]Noise [2]DesignVariables [3]Gaussian [4]

ادامه مطلب...

باربری تهران

امروزه پیشرفت بشر نسبت به سالهای بسیار دوره از سرعت بسیار بالایی برخوردار است به طوری که به راحتی میتوان گفت در طول چند سال گذشته به میزان کل قبل از ان از نظر تکنلوپی و اطلاعات پیشرفت کرده است

<a href=باربری تهران" width="323" height="171" />

این بحث در زمینه حمل و نقل نیز بوده و همچنان همه روز شاهد جریانات مختلفی در این زمینه هستیم کشف ماشین پرواز در اسمان قطار کشتی و ... از نمودهای آن است و این مسیر پر فراز و نشیب به صورت متمادی تا به امروز ادامه داشته است .
اگرنیاز باشد که عاملی برای انقلاب جدید نام ببریم قطعا باید اینترنت را در راس همه آنها بیان کرد.امروز به همه گیر شدن اینترنت و افزایش سرعت و در دسترس بودن آن در هر زمان و مکان امکانات شکفت انگیزی را برای ما فراهم کرده است که بحث باربری را مانند سایر صنایع متحول کرده و فصل جدیدی را برای آن ایجاد کرده است.
نرمافزار ها مختلف حمل و نقل فرزند جدیدی از تکنلوژی میباشد که با استفاده از آن علاوه بر حمل و نقل بسیار راحت اسایش نیز به آن افزوده شده است.

باربری تهران نیز سعی کرده است از این قافله عقب نیفتد و با بهرمندی از جدیترین تکنلوژی ها در صنعت حمل و نقل خدمات ارزنده ای را برای شما داشته باشد

باربری تهران

تغییرپذیری طبیعی اغلب با عناوین زیر بیان می‌شود: (NRC, 2000; Van Gelder, 1999; Environment Agency, 2000; MAFF, 2000 ) عدم قطعیت الله‌بختی (قمار) عدم قطعیت خارجی عدم قطعیت ذاتی عدم قطعیت مفعولی عدم قطعیت تصادفی عدم قطعیت آماری عدم قطعیت ساده نشدنی عدم قطعیت بنیادی عدم قطعیت دنیای واقعی عدم قطعیت دانش اغلب با عناوین زیر بیان می‌شود: عدم قطعیت ادراکی عدم قطعیت تابعی عدم قطعیت داخلی عدم قطعیت فاعلی نقص عوامل زیر را می‌توان به عنوان عوامل به‌وجود آورنده عدم قطعیت نوع دانش در نظر گرفت (Ivanov & Sokolov, 2009): فعالیت¬های ناشناخته‌ای که به صورت عمدی، جهت مقابله، از سوی یک سیستم رقیب صورت می‌گیرد. اثرگذاری پدیده¬های وابسته به پدیده‌ی مورد مطالعه و کسب اطلاعات ناکافی در مورد آن. عدم قطعیت ناشی از تفکرات بشر. عدم آگاهی و دانش بشر. در جهان هستی رخ¬دادهای غیرقطعی فراوانی وجود دارد. برخی از این رخ¬دادها عدم قطعیت خود را از منبع تغییرپذیری طبیعی دریافت می‌نمایند و لذا می‌توان با مشاهدات پی‌در‌پی اطلاعاتی را در مورد آن به دست آورد اما رویدادهایی که از منبع نقص تغذیه می‌شوند معمولا در یک ابهام کامل به سر می‌برند و لذا چیزی به جز استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های بشری که ریشه در عقل و احساس انسان دارد نمی‌تواند در زمینه‌ کاهش عدم قطعیت آن‌ها کمک نماید. فضای عدم قطعیت را می‌توان با توجه به هدف تحلیل‌گر، گسترش یا کاهش داد. در شکل (2-1) لایه¬های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که هر یک با توجه به هدف تحلیل‌گر و همچنین وقوع یا عدم وقوع پدیده‌، مورد توجه قرار می‌گیرند. در مرحله‌ی اول یعنی قبل از وقوع پدیده، عدم قطعیت مورد توجه می‌باشد زیرا هیچ اطلاعاتی از پدیده و نحوه‌ی وقوع آن و نتایج آتی وجود ندارد. ریسک از عدم قطعیت آغاز می¬شود و پس از وقوع پدیده، مسأله وارد دنیای ریسک می‌گردد. اختلال (اثر آشفتگی) نتیجه ریسک می‌باشد و پس از بدست آمدن نتایج اولیه قابل مطالعه است. انحراف (شکست) نیز ناشی از اثرات آشفتگی می‌باشد (مرجع متخصصین ایران، 2010).

ادامه مطلب...

باربری تهران

2-1- مقدمه یکى از واژه‏هایى که امروزه در مقیاس وسیعى گفته و شنیده می¬شود، مقوله¬ی عدم‏ قطعیت یا عدم ‏حتمیت یا عدم ‏تعیّن است (بی¬¬نیاز، 1386). اگر به زندگی روزمره بشر نگاهی انداخته شود، می‌توان دریافت که زندگی سراسر عدم قطعیت است. اکثر مردم آموخته‌اند، که برای اتخاذ تصمیمات بزرگ و کوچکی که در طی حیات آنان رخ می¬دهد، با عدم قطعیت موجود، دست به گریبان شده و از میان گزینه‌های پیش‌ رویشان دست به انتخاب بهترین گزینه بزنند. آن‌چه در اغلب موارد تصمیمات بشر را دچار اشتباه می‌نماید، نبود اطلاعات کافی و در نتیجه بروز عدم قطعیت در مسائل می‌باشد. انسان به عنوان موجود محدودی که نمی‌تواند تمامی متغیرهای یک مسأله و عواقب ناشی از اتخاذ یک تصمیم را از نظر بگذراند، همواره در پی کسب تجربه، افزایش آگاهی و از بین بردن ابهامات موجود در سر راه خویش می‌باشد. این تلاشِ بشر به منظور روشن نمودن نقاط تار و فضاهای تاریک گیتی، ممکن است موجب افزایش آگاهی گردد، اما بی‌تردید کاهش ابهام را در پی نخواهد داشت و باعث افزایش عدم قطعیت می‌گردد. با تمامی این اوصاف تلاش مزبور تلاشی بیهوده نبوده و مهمترین عامل در پیشرفت بشر به سمت کمال مطلوب خویش می‌باشد (مرجع متخصصین ایران، 2010). در شرایط عدم قطعیت، ممکن است یکسری از پارامترها تغییر کنند بنابراین هدف ما در این مطالعه، یافتن جواب¬هایی است که نسبت به تغییرات محیط منحرف نشوند و بتوانند با تغییرات محیط، همچنان بهینگی خود را حفظ کنند. الگوریتم ژنتیک ما را در یافتن جواب¬های پایدار در شرایط عدم قطعیت کمک می¬کند. در این فصل، ابتدا مطالبی در مورد عدم قطعیت ارائه می¬شود و سپس به شرح الگوریتم ژنتیک و چگونگی حل مسائل در شرایط عدم قطعیت با استفاده از این الگوریتم می¬پردازیم.

ادامه مطلب...

باربری تهران

1-7- نتیجه¬گیری زنجيره تأمین، شامل سازمان¬ها و فرآيندهايي است که با همكاري يكديگر محصولات، اطلاعات و خدماتي را توليد و براي رساندن آن¬ها به مشتريان و توزيع آن¬ها اقدام مي¬کنند. در دهه¬هاي اخير مبحث لجستيك بسيار مورد توجه شركت¬هاي خدماتي و توليدي قرار گرفته است. لجستيك فرآيندي است كه در آن مواد خام از ابتدايي¬ترين نقطه زنجيره توليد، در طول زنجيره حركت كرده و به صورت محصول نهايي به نقطه انتهايي آن، كه همان مشتري است مي¬رسند. فرآيند لجستيك شامل فعاليت-هايي مانند حمل¬و¬نقل، ذخيره موجودي، بسته¬بندي، بـارگيري و تخليه و انتقـال اطلاعـات مي¬باشد. طراحي شبكه¬هاي حمل¬ونقل يكي از مهم¬ترين مسائل در مهندسي برنامه¬ريزي حمل¬ونقل است و حل آن با استفاده از روش¬های معمول بهینه¬سازی امکان¬پذیر نیست. بهینه¬سازي هزینه¬هاي حمل¬ونقل، اهمیت بالایی دارد و مسیریابی ناوگـان باري از جمله روش¬هـایی است که تـاثیر بسزایی در بهینه-سازي هزینه¬هاي حمل¬ونقل دارا می¬باشد (افندی¬زاده، غفاری و کلانتری، 1390ب؛ بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390). در فصل دوم وجود عدم قطعیت در مسائل و چگونگی مدیریت آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک بیان می¬شود.

ادامه مطلب...

باربری تهران

1-6-1- انواع VRP مسأله VRP اساسا توسعه TSP با چند فروشنده است. اما در مسأله VRP گروه¬هایی از شهرها، از قبل مشخص نشده¬اند. علاوه¬بر این، فرض ظرفیت نامحدود TSP، با محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه برطرف شده است (Zheng, 2012). همچنین NP-hard بودن آن توسط جانسون و گری (1979) اثبات شده است (Johnson & Garey, 1979). به منظور برآوردن سناریوهایVRP در زندگی واقعی، معمولا محدودیت¬های زیادی در این مسأله نقش دارند، از قبیل: تعداد متعدد انبارها، انواع مختلف وسایل¬نقلیه (همگن و ناهمگن)، انواع مختلف تقاضای مشتری (قطعی یا تصادفی)، محدودیت¬های جاده (مسیر یک طرفه، مسیر ممنوع)، انواع عملیات (جمع¬آوری، تحویل و ترکیبی) و غیره. به حساب آوردن این محدودیت¬ها حاکی از افزایش قابل توجه پیچیدگی در مسأله VRP است؛ درنتیجه، انواعVRP در مقالات معرفی شده¬اند. مقاله¬ای یک چارچوب طبقه¬بندی ازVRP را در سه دهه¬ی گذشته ارائه می¬دهد (Reisman, 2009 Eksioglu & Vural &). نمونه¬های مختلف VRP و تکنیک¬ها و راه¬حل¬های مورد استفاده برای حل VRP و همچنین بهترین راه حل¬ها در سایت زیر به روز شده است (Benjamin, 2011).

ادامه مطلب...

باربری تهران

گلدبرگ (1989) با مطالعاتي كه روي الگوريتم¬هاي تكاملي انجام داد، آن¬ها را به عنوان يكي از كاراترين الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي معرفي نمود. در مورد TSP، جانسون و همكاران (1979) تحقيق قدرتمندي روي جزئيات بهينه¬سازي اين مسأله ، با استفاده از الگوريتم¬هاي مختلف انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه الگوريتم¬هاي تكاملي برای حل مسأله TSP بهتر از ساير روش¬ها به جواب مي-رسند. به همين دليل TSP يكي از مسائلي است كه مطالعات بسياري روي حل آن با استفاده از الگوريتم¬هاي تكاملي ِگوناگون صورت گرفته است (رجبی و همکاران، 1389). مسأله مسیریابی وسیله نقلیه(VRP) یکی از چالش برانگیزترین مسائل بهینه¬سازی ترکیبی و یک موضوع تحقیقاتی داغ در چند دهه گذشته است. برای اولین بار دنتزيگ و رامسر در سال 1959 این مسأله را در قالب «مسأله اعزام کامیون» بیان کردند. پس از آن، با توجه به کاربرد گسترده¬ی مسأله VRP و اهمیت اقتصادی آن در کاهش هزینه¬های عملیاتی در سیستم¬های توزیع شده، مسأله VRP به یک حوزه¬ی پژوهشی تبدیل شد (Benjamin, 2011; Zheng, 2012). مسأله VRP اولیه از مجموعه¬ای از وسایل¬نقلیه، مشتریان و انبار تشکیل شده است. این مسأله را می¬توان به¬عنوان مسأله¬ای از طراحی مسیرهایی با حداقل هزینه برای وسایل¬نقلیه یکسان با ظرفیت-های شناخته شده تعریف کرد. این وسایل¬نقلیه از یک انبار مرکزی به سوی مجموعه¬ای از مشتریان که از لحاظ جغرافیایی پراکنده¬اند و دارای تقاضاهای غیر منفی هستند، روانه می¬شوند. هر مشتری دقیقا یک بار (به طور معمول توسط یک وسیله نقلیه) سرویس می¬گیرد. تقاضای کل و طول مسیر نباید از ظرفیت کـل تجاوز کند. این وسایل¬نقلیه پس از این¬که به مشتریانی که به آن¬ها اختصاص داده شده¬اند، خدمت کردند به انبار باز می¬گردند (Benjamin, 2011). نمونه¬ای از حل مسأله VRP با یک انبار، 11 مشتری و 3 مسیر در شکل (1-2) نشان داده شده است.

ادامه مطلب...

باربری تهران

در این کار پژوهشی، تمرکز ما بر روی حمل¬و¬نقل می¬باشد؛ به¬همین دلیل به توضیح بیشتر این مورد می¬پردازیم. در رابطه با حمل¬و¬نقل مسائل زیادی مطرح است که یکی از آن¬ها مسأله مسیریابی وسایل¬نقلیه (VRP) می¬باشد؛ در ادامه به شرح این مسأله می¬پردازیم. 1-6- مسأله مسیریابی وسایل¬نقلیه مسأله فروشنده دوره¬گرد (TSP) كوتاه¬ترين مسير را براي يك فروشنده دوره¬گرد مي¬يابد به-طوري كه از يك شهر شروع شود و سپس از تمامي ساير شهرها به يك ترتيب خاص عبور كند و سرانجام به شهر مقصد برگردد با اين شرط كه از هر كدام از شهرها فقط و فقط يك بار عبور كند. هدف اين مسأله بهينه¬سازي هزينه¬ها مي¬باشد. مشخص است مسافتي كه اين فروشنده دوره¬گرد مي-پيمايد بستگي به ترتيبي دارد كه از شهرها عبور مي¬نمايد. بنابراين هدف اين مسأله ، يافتن يك ترتيب بهينه براي عبور از شهرها است، به گونه¬اي كه اهداف هزينه¬ی در نظر گرفته شده، بهينه¬سازي شود. با وجودي كه درك اين مسأله نياز به مهارت¬هاي رياضي پيچيده ندارد و حتي بسيار ساده و قابل فهم است اما به عنوان يك « مسأله¬ی بهينه¬سازي تركيبي سخت» از آن نام برده مي شود چرا كه حل آن بسيار دشوار است (رجبی و همکاران، 1389). اولين بار چنين مسأله¬اي در سال 1759 از سوي اولر مطرح شد كه در آن زمان با نام « مسأله مسير شواليه¬ها» ارائه شد. يك «مسير شواليه» عبارت بود از يك دور هاميلتوني در گرافي كه نودهاي آن 64 مربع صفحه شطرنج بودند كه هر كدام با دو راس ديگر مجاور بودند و شواليه هر بار تنها به يك مربع مجاور مي توانست حركت كند (رجبی و همکاران، 1389). عبارت «فروشنده دوره¬گرد» اولين بار در يك كتاب آلماني در سال1932به كار گرفته شد كه مولف آن خود، يك فروشنده دوره¬گرد بود. اولين كسي كه اين مسأله را مورد مطالعه و بررسي قرار داد منجر (1932) بود که با ارائه¬ی يك الگوريتم شبيه به «نزديك¬ترين همسايگي» سعي در حل اين مسأله داشت اما نتوانست به جواب بهينه¬اي برسد. البته مطالعات اصولي روي TSP به عنوان يك مسأله بهينه¬سازي تركيبي از دنزیگ و رامسر (1959)آغاز شد (رجبی و همکاران، 1389).

ادامه مطلب...

باربری تهران

1-4- هدف زنجیره تأمین هدف همه کسانی که در زنجیره تأمین فعالیت می¬کنند، افزایش رقابت¬پذیری است. دلیل آن این است که امروزه از دید مشتریِ نهایی، فقط یک واحد سازمانی به تنهایی، در مورد رقابت¬پذیری محصولات یا خدماتش مسئول نیست. بنابراین رقابت از شرکت¬های تکی به سمت زنجیره تأمین حرکت کرده است (بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390). 1-5- عوامل يا محرك هاي زنجيره تامين در زنجیره تأمین چهار محرك اصلي، مطرح است (عبیری، غلامحسن، 1374) : • تسهيلات • انبار • اطلاعات • حمل¬و¬نقل 1-5-1- تسهيلات تسهيلات، اشاره به تجهيزات و امكاناتي دارد که در اماکنی که محصول نگهداري (مثل فضای انبارش و انبارهاي نگهداري کالا) و یا کالا تولید می¬شود (مانند کارخانجاتی که مواد اولیه را گرفته-اند و روی آن¬ها کارهـایی انجام می¬شود تا به محصول تبـدیل شود) مورد استفاده قرار گرفتـه و به-کار مي¬روند (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-2- انبار نقش انبار در زنجیره تأمین، افزایش رضایتمندی تقاضا از طریق تضمین موجود بودن محصول است (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-3- اطلاعات در یک زنجیره تأمین، مراحل مختلفی از تأمین مواد اولیه، حمل، انبارداری و تولید گرفته تا توزیع و رساندن به مشتری، وجود دارد که این مراحل مختلف از طریق «اطلاعات» به همدیگر مرتبط و هماهنگ می¬شوند (عبیری، غلامحسن، 1374). 1-5-4- حمل¬و¬نقل نقش حمل ونقل در زنجیره تأمین، انتقال محصول، چه مواد اولیه و چه محصول نیمه تمام و چه محصول تمام شده تا مرحله¬ی توزیع و رساندن آن به دست مشتری می¬باشد (عبیری، غلامحسن، 1374).

ادامه مطلب...

باربری تهران

1-2- زنجیره تأمین (SC) زنجيره تأمین شامل تمام فعاليت¬هاى مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحويل به مصرف¬كننده¬ نهايى و نيز جريان¬هاى اطلاعاتى مرتبط با آن¬ها می¬باشد؛ این فعالیت¬ها شامل منبع¬یابی برای تأمین مواد اولیه، مدیریت سیستم¬ها، مونتاژها، فروش و غیره می¬باشد (نوروزی، 1388؛ ماکویی و افتخار، 1383). به ¬عبارت دیگر یک زنجیره تأمین شامل دو یا چند سازمان است که از نظر قانونی از هم جدا بوده، اما به¬وسیله¬ی جریان¬های مواد، اطلاعات و مالی به¬هم مرتبط هستند. این سازمان¬ها می¬توانند شرکت¬هایی باشند که قطعات، اجزایِ تشکیل دهنده و محصولات نهایی، تولید می¬کنند و حتی فراهم کنندگان خدمات تهیه و توزیع (لجستیک) و خود مشتری (نهایی) را نیز در بر گیرند (بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390). در شکل (1-1) یک مدل زنجیره تأمین نشان داده شده است. شکل(1-1): مدل زنجیره تأمین (شرکت تجارت داده¬ها، 2012) 1-3- مدیریت زنجیره تأمین (SCM) مسأله کلیدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنگِ تمامی فعالیت¬هایی نظیر توزیع، تحویل و خدمت به مشتری است. در SCM هدف این است که به گونه¬ای جریان اطلاعات مالی و مواد با هم هماهنگ شوند که مشتریان بتوانند خدمت خود را با بالاترین سطح اطمینان، سرعت، کیفیت و هزینه مناسب دریافت کنند (بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390؛ ماکویی و افتخار، 1383).

ادامه مطلب...

باربری تهران

بیمه های باربری به بیمه های گفته میشود که در آن بیمه گر در مقابل حق بیمه ای که از بیمه گذار دریافت می کند متعهد میشود چنانچه در جریان حمل و نقل کالا در نتیجه وقوع خطرهای موضوع بیمه ، کالادچار خسارت های احتمالی شود و یا بیمه گذار هزینه هائی مالی در رابطه با این خطرات متحمل شود زیان وارده را جبران نماید باربری تهران با رعایت تمامی قوانین مربوط به بیمه کلیه بارهای خود را بیمه میکند تا با خیال اسوده بارهای خود را جابجا کند.

ادامه مطلب...

باربری تهران

1-1- مقدمه در جهان صنعتی امروز که رقابتی تنگاتنگ میان شرکت¬ها و تولیدکنندگان وجود دارد، تولید کالاهایی متنوع با کیفیت بالا مطابق خواسته¬های مشتری و در عین حال، قیمت مناسب با توجه به توان خرید مشتری، تنها راه ماندن می¬باشد و رقابت میان شرکت¬ها در رقابت میان اجزای آنها است (ماکویی و افتخار، 1383). خواست مشتری بر کیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب افزایش فشارهایی شده است که قبلا وجود نداشته است. در نتیجه شرکت¬ها بیش از این نمی¬توانند به تنهایی از عهده تمامی کارها برآیند. فعالیت¬هایی نظیر برنامه¬ریزی عرضه و تقاضا، تهیه مواد، تولید، کنترل کیفیت، برنامه¬ریزی محصول یا خدمت، نگهداری کالا و کنترل موجودی، بازاریابی، توزیع کالا و خدمات، تحویل و خدمت به مشتری که قبلا همگی در سطح شرکت انجام می¬شد، اینک به سطح زنجیره تأمین انتقال یافته است. مسأله کلیـدی در یک زنجیره تأمین، مدیریت و کنترل هماهنـگ تمامی این فعـالیت¬ها است به¬طوری که مشتریان بتوانند خدمت خود را با بالاترین سطح اطمینان، سرعت، کیفیت و هزینه مناسب دریافت کنند. فعالیت‌هاى حمل¬و¬¬نقل، بخش نسبتا بزرگى از فعالیت‌هاى زنجیره تأمین را به خود اختصاص مى¬دهد (بانك مقالات مديريت بيمارستان، 1390؛ نوروزی، 1388). لجستيك و زنجيره تامين لفظي است كه در چند سال اخير در كشورمان و به ويژه اين روزها تحت عنوان¬هايي نظير «مديريت زنجيره تامين»، «لجستيك ناب» و «انجمن لجستيك و زنجيره تامين» بسيار شنيده مي¬شود (انجمن لجستیک ایران، 1392). در این فصل مطالبی راجع به «زنجیره تأمین» و همچنین نقش « مسأله مسیریابی وسایل نقلیه» در زنجیره تأمین ارائه می¬شود.

ادامه مطلب...

 

 -         ترافيك در لغت به معناي تردد وآمد وشد است كه گاهي به اشتباه جهت بيان وضعيت راه بندان وتراكم به كار برده مي شود .

-         ترافيك وحمل ونقل در عمل بررسي ارتباط في مابين انسان ، وسيله نقليه ، راه ومحيط اطراف است ودر علم مهندسي يك سيستم مناسب حمل ونقل وترافيك با هماهنگي سه عامل مهندسي نظارت بر اجراي مقررات وآموزش بدست مي آيد.

-         هدف مهندسي و برنامه ريزي حمل ونقل وترافيك ايجاد دسترسي متعادل انسان وكالا با مفهوم زمان وهزينه كمتر ، حركت ايمن تر وآسايش بيشتر در هر سفر واقتصاد بهتر جامعه در محيطي سالمتر ، ميباشد يا به عبارت ديگر كاربرد اصول فني وعلمي در برنامه ريزي ، طراحي ، بهره برداري ومديريت تسهيلات مربوط به كليه وسيله هاي حمل ونقل به منظور تامين جابجايي ايمن ، سريع ، راحت ، فراهم ، با صرفه وسازگار با محيط زيست براي انسان وكالا.

 

-         بدين ترتيب مهندسي وبرنامه ريزي حمل ونقل وترافيك تركيبي از عوامل فني/ مهندسي اجتماعي - برنامه ريزي منطقه اي روانشناسي آمار واحتمالات- سياست واقتصادومحيط زيست مي باشد.

-         در رشته مهندسي حمل ونقل دو گرايش اصلي برنامه ريزي حمل ونقل وطراحي راه وترابري شناخته شده است. معمولا" بخش برنامه ريزي به عنوان نرم افزار وبخش طراحي تسهيلات از قبيل راه ، طرح روسازي ، مهندسي پل وزهكشي به عنوان سخت افزار در نظر گرفته شود.

 

باربری  تهران 

باربری  تهران حمل و نقل حرفه ای و به روز

 باربری تهران متخصص در امر باربری و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده

  با حمل و نقل تهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید 

کارگر نمونه و با اخلاق را از حمل و نقل تهران  بخواهید 

بسته بندی حرفه ای را از حمل و نقل تهران  را بخواهید 

  وانت بار را از ما بخواهید 

نیسان بار را ما بخواهید

ادامه مطلب...

کانتینر از دیدگاه مسولیت های متصدی حمل و نقل و بیمه گر

همانگونه که گفته شد کانتینر پدیده جدیدی است در سیستم حمل و نقل جهانی و در واقع کانتینر به تدریج جایگزین لیفت ون(lift van ) شده است " بارگیری سنتی" مناسب و اقتصادی بودن برای شیوه حمل و نقل دریایی و زمینی باعث گردیده که پاسخگوی نیازهای فعلی سیستم حمل و نقل جهانی باشد . در ابتدای پیدایش، کانتینرها دارای اندازه های متفاوتی بودند و در واقع هر تولید کننده حسب سلیقه و میل شخصی و یا در خواست مشتریان خود اقدام به تولید کانتینرهایی نمود که همین امر باعث بروز پاره ای مشکلات در جا به جایی گردید که نتیجه آن یکنواخت کردن تولید کانتینرها با استاندارد جهان گردید و به همین جهت ارایه استاندارد بین المللی" ieternationl standerds organization " کانتینرهای یکنواختی را توصیه نمود که اندازه های آن 8× 8 و بطول 10و20و30و40 فوت بودند موسسه استاندارد پس از توصیه کشورهای بزرگ تجاری که همین اندازه های استاندارد را تایید نمودند قوانین و مقررات متفاوت و گوناگون در رابطه با حمل و نقل کانتینر پدید آمد .قوانین مصوب در کشورهای اروپایی حداکثر ظرفیت حمل و نقل زمینی را 32 تن تعیین نمود که این امر شامل وزن کانتینر و کالای درون آن می گردید. قبل از استفاده از کانتینر بسته"pakage " در سیستم حمل و نقل دارای مفهوم خاصی مانند کارتن ،صندوق،عدل،بندل،پالت و غیره تلقی می گردید.اما با ورود کانتینر به عرصه حمل و نقل این سوال مطرح گردید که آیا باید کانتینر را یک بسته تلقی کرد یا خیر، حال اگر پاسخ این ابهام به صراحت و بطور روشن داده نشود ضرر آن متوجه فروشنده یا تحویل گیرنده کالایی خواهد بود که به جهت حفاظت بیشتر از کالای خود از کانتینر استفاده کرده است. اصولا" در رابطه ی بیمه کانتینر در ابتدا بسیاری از بیمه گران پوشش

 

باربری

باربری تهران

خدمات صنعتی

دو نوع از خدمات صنعتی در بنادر نسل سوم وجود دارد . نوع اول خدمات فنی و صنعتی مربوط به کشتی ها نظیر صنایع تعمیرات کشتی و سایر خدمات فنی و مهندسی مربوط به کشتی هاست.این خدمات اهمیت زیادی برای بنادر مدرن از نقطه نظر بازاریابی دارد تا بهره وری بالارا تضمین نماید و اعتبار بندر را از نظر کاهش خطرات اقتصادیو فنی برای مشتریان بندر افزایش دهد. نوع دوم . خدمات فنی و صنعتی مربوط به کالاست هدفبندر تامین صنایع مرتبط با کالا یا اجاره به سایرین جهت تاسیس چنین صنایعی در درون بندر این است که ورود و خروج کالا در بندر و نیز ارزش افزوده آنها را افزایش دهد.

باربری

باربری تهران

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

خدمات معمول و سنتی بنادر

و لذا تلاش می کنند آنرا بدست آورده و نگه دارند .این تلاشها به طور قطع به سمت تقویت و توسعه فعالیتهای تجارت و حمل و نقل انجامیده که به فعالیت های بازار یابی و انجام فعالیتهای ارزش افزوده به کالا منتهی شده است در نتیجه این تلاش ها ، بنادر به مرکز حمل و نقل و تکنولجستیک برای تجارت بین المللی تبدیل شده اند. فعالیت ها و خدمات این نسل از بنادر تخصصی،متفاوت و جامع است که به چهار گروه مختلف زیر تقسیم بندی می شوند.

مفهوم بنادر نسل سوم به این معنی نیست که فعالیت های بنادر نسل اول و دوم در این بنادر متوقف شده است بلکه در واقع فعالیت های طبیعی و معمولی بنادر نظیر تخلیه و بار گیری همچنان به عنوان استخوان بندی اصلی فعلیت این بنادر باقی مانده و خواهد ماند ولی تفاوت در این است که در بنادر نسل سوم علاوه بر فعالیت های معمولی، خدمات لجستیک و توزیع و پخش نیز به مشتریان بندر ارایه می شود. علاوه بر این در بنادر نسل سوم خدمات سنتی و معمول بنادر با ابزارهای مدرن و مدیریت علمی با سیستم های الکترونیک وفناوری اطلاعات و ارتباطات کنترل و راهبری می شوند.

تخلیه و بارگیری ، توزیع و پخش کالا با توزیع و پخش اطلاعات انجام می گیرد و زیر ساخت های بندر با توجه و اهمیت یکسان به تسهیلات پروسه اطلاعات طراحی و ساخته می شوند.

 

باربری

باربری تهران

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

باربری تهران | نگرش، استراتژی و خط مشی توسعه بندر

برنامه ریزان، مدیران و اپراتورهای بنادر نسل سوم ، ایده ،نگرش و درک متفاوت و جدیدی از نوع فعالیت و توسعه بنادر دارند. آنها بندر را به عنوان مجتمع دینامیک و در حال پیشرفت در یک مجموعه پیچیده از شبکه تولید ،پخش و توزیع بین المللی کالا و خدمات می بینند. بر اساس این تفکر ،تلقی دیدگاه مدیران این نسل از بنادر ،از نقش انفعالی ارائه تسهیلات و خدمات بندری به نقش فعال همکاری در پروسه تجارت جهانی تغییر یافته است یرای قرن ها مدیران و کارکنان بنادر عادت داشتند منتظر کشتی و کالا برای ورود به بندرشان باشند. چرا که هر کجا کشتی برود بار و کالا نیز به آنجا خواهد رفت.اما اکنون دریافته اند که حرکت و گردش کالا بسیار فراتر از آنچه در گذشته بوده است می باشد.

 

باربری

باربری تهران

 

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

باربری | شرکت ها،گروه ها و فعالیت

در طی جا به جایی کانتینر گروه های متفاوت فعالیت های متنوعی را انجام می دهند. در عمل شرکتها فعالیت ها را اجرا می کنند. برای مثال، شرکتی ممکن است قسمتی برای حمل و نقل جاده ای و قسمتی برای حمل دریایی کالا داشته باشد. دراین وضعیت هر قسمتی فعالیت ها را در گروه های مجزا از هم انجام می دهند. فعالیت هایی که بوسیله شرکت ها انجام می شود ممکن است در دوره ای از زمان تغییر کند. بعضی شرکت ها فعالیت های خود را توسعه می دهند در حالیکه برخی به تجارت اصلی بر می گردند. بنابرین در فصل زنجیره عرضه بیش از آنکه به شرکت ها بپردازدبه گروه ها ی درگیر در زنجیره عرضه می پردازد.

باربری

باربری تهران

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

باربری | فعالیت های متفرقه ترمینال کانتینری

در باربری کانتینری بسیاری دیگر از فعالیت های خدمات ارزش افزوده انجام می شود . در این پاراگراف برخی از این فعالیت ها بطور مختصر توضیح داده خواهد شد.

3-15-1 دپوی کانتینر خالی

دپوی محلی است که بوسیله کریرها طراحی شده است که کانتینرهای خالی در انبار نگهداری شده و از ارسال کننده کالا و اپراتور باربری کانتینری دریافت یا تحویل داده می شود . در حقیقت دپوی کانتینر خالی یک محوطه چینش کانتینر خالی می باشد.

3-15-2 محل تخلیه و بارگیری کالا در کانتینر (سی اف اس )

سی اف اس محلی است که کالای کمتر از حجم کانتینر از طریق بازرگان برای چینش در کانتینر تحویل گرفته شده و یا عمل تخلیه کالا از کانتینر برای تحویل به صاحب کالا انجام می شود.در باربری کانتینری فعالیت های سی اف اس عموما" محدوده به تخلیه کالاها از یک یا کانتینرها و یا بارگیری کالا در یک یا چند کانتینر دیگر می باشد.

 

باربری

باربری تهران

 

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

 

باربری تهران | کانتینرهای کم تحرک

این محوطه شامل کانتینرهایی است که بیش از زمان متوسط نگهداری کانتینر ،در محوطه می مانند. بدلیل افزایش بهره وری ،این کانتینرها در محوطه های بزرگ باربری کانتینری ذخیره نمی شوند . تا زمانی که این کانتینرها در این محوطه قرار دارند، ممکن است مانع ورود و خروج کانتینرهای دیگر باشند. تصمیم تنظیم چینش در این محوطه بستگی به این که چه ، باربری کانتینری باید بداند که کانتینرهایی که به باربری وارد می شوند کانتینر کم تحرک می باشد؟ در حقیقت تشخیص این موضوع که آبا کانتینر کم تحرک می باشد فقط زمانی ایجاد می شود که کانتینر برای یک مدت معین در باربری بماند ممکن است خطوط کشتیرانی از قبل بدانند که آیا کانتینر کم تحرک است و می تواند قبل از اینکه کانتینر به باربری برسد به باربری کانتینری اعلام نمایند اما در عمل تعیین پیشنهاد این که کانتینر کم تحرک می باشد. دشوار است.

 

باربری تهران

باربری

 

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

باربری | محوطه کانتینرهای نشتی

باربری کانتینری بدلیل قوانین محیط زیست و نظافت محوطه های باربری می بایست قوانینی را در مورد کانتینرهای نشتی داشته باشد. کانتینرهای نشتی به محوطه این کانتینرهایی که سطح ضذ آب دارند منتقل می شوند.

3-13-3 محوطه کانتینرهای ضد عفونی

جانوران موذی و حشرات ممکن است به کالاهایی که برای مدت طولانی نگهداری شده اند هجوم بیاورند کانتینرهایی که محتوی این کالاها می باشند بایستی نظافت و ضد عفونی شوند ضد عفونی معمولا" در محل خاصی به نام محوطه ضد عفونی امجام می شود.

3-13-4 محوطه کانتینرهای کنترل کیفیت

این محوط در محوطه دسترسی جرثقیل های ساحلی می باشد و برای نگهداری موقت موارد ذیل استفاده می شود.

3-13-5 هدج کاور

کانتینرهایی که نیاز به توجه بیشتر بدلیل خسارت های دیده شده و یا اندازه های غیر عادی دارند.

3-13-6 سبدهای استکرها

استکرها و یا قفل های چرخشی برای اتصال کانتینرها در عرشه کشتی و جا به جایی کانتینر از کشتی وقتی که تخلیه می شوند، استفاده می شود. زمانی که کانتینرها بارگیری می شوند ، استکرها برای اتصال کانتینر استفاده می شوند.

این محوطه ممکن است برای نگهداری موقت کانتینر استفاده شود . کانتینرها ممکن است در مورد عملیات تخلیه و تجهیزات غیر کار آمد حمل و نقل داخلی ،موقتا" در این محوطه به منظور تحقق بالاترین بهره وری از جرثقیل های ساحلی نگهداری شوند . بدین معنی که جرثقیل ساحلی منتظر تجهیزات جانبی نباشد و در مورد عملیات بارگیری و تجهیزات غیر کار آمد ، کانتینرها ممکن است در این محوطه از پیش قرار گیرند . در این روش جرثقیل ساحلی قادر به بار گذاری کشتی بدون وابسته بودن به دسترسی به تجهیزات داخلی حمل و نقل است.

 

باربری

باربری تهران

 

مبدامقصد**مبدامقصد
باربری تهرانبابل**باربری تهرانرفسنجان
باربری تهران آمل**باربری تهرانتبریز
باربری تهران قائمشر**باربری تهرانمراغه
باربری تهرانرشت**باربری تهرانمیانه
باربری تهرانلاهیجان**باربری تهراناهر
باربری تهرانساری**باربری تهرانسراب
باربری تهرانگرگان**باربری تهرانارومیه
باربری تهرانگند کاووس**باربری تهرانمهاباد
باربری تهرانبندرانزلی**باربری تهراناردبیل
باربری تهرانچالوس**باربری تهرانخوی
باربری تهراناسلامشهر**باربری تهرانشبستر
باربری تهرانسمنان**باربری تهرانمیاندوآب
باربری تهرانزنجان**باربری تهرانمرند
باربری تهرانقم**باربری تهرانمشهد
باربری تهرانساوه**باربری تهرانتربت جام
باربری تهرانکرج**باربری تهرانتربت حیدریه
باربری تهرانشاهرود**باربری تهرانفردوس
باربری تهرانقزوین**باربری تهرانزاهدان
باربری تهرانورامین**باربری تهرانزابل
باربری تهراناصفهان**باربری تهرانچابهار
باربری تهرانشهررضا**باربری تهرانایرانشهر
باربری تهراننایین**باربری تهراننیشابور
باربری تهراننجف آباد**باربری تهرانبیرجند
باربری تهرانزرین شهر**باربری تهرانسبزوار
باربری تهرانکرمان**باربری تهرانقوچان
باربری تهرانبم **باربری تهرانبجنورد
باربری تهرانسیرجان**باربری تهراناهواز
باربری تهرانجیرفت**باربری تهرانآبادان
باربری تهرانیزد **باربری تهراندزفول
باربری تهرانکاشان**باربری تهرانسربند
باربری تهرانخوانسار**باربری تهرانخرم آباد
باربری تهرانشهرکرد**باربری تهرانبروجرد
باربری تهرانجهرم**باربری تهرانالیگودرز
باربری تهرانهمدان**باربری تهرانبهبهان
باربری تهرانکرمانشاه**باربری تهرانمسجد سلیمان
باربری تهرانسر پل ذهاب**باربری تهرانرامهرمز
باربری تهرانکنگاور**باربری تهرانشیراز
باربری تهرانایلام**باربری تهرانکازرون
باربری تهرانملایر**باربری تهرانمرودشت
باربری تهراناراک**باربری تهرانفسا
باربری تهرانخمین**باربری تهرانیاسوج
باربری تهرانسنندج**باربری تهراندو گنبدان
باربری تهرانسقز**باربری تهرانآباده

باربری

ورود به محوطه هاي چينش كانتينر ورود به محوطه هاي چينش كانتينر بايد محدود شود و خودروها و كشنده هاي مجاز هم بايد به چراغ گردان مجهز شوند و افراد پياده نيز نبايد به محوطه هاي عملياتي وارد شوند مگر اينكه خطوط عابر پياده و علائم راهنمايي در مسير آن قرار گيرد و حضور افراد بايد با هماهنگي با مركز كنترل باشد و در صورت مشاهده هر عابري كه بدون هماهنگي وارد ترمينال كانتينر شده است بايد سريعاً مراتب به اطلاع مركزكنترل برسد. • مجوز ورود به ترمينال كانتينر و كانتينر يارد بايد توسط پرسنل ذي صلاح صادر شود. • علائم مخصوص جهت جلوگيري از ورود كاميون ها و خودروهاي متفرقه و غيرمرتبط با عمليات كانتينري نصب شود. • لباس افرادي كه در اين باربری كار مي كنند مطابق با قوانين و مقررات باشد. • در صورتي كه گروهي از افراد قصد ورود به محوطه ها را داشته باشند بايد يك فرد باتجربه به همراه يك بي سيم اين گروه را هدايت كند. • افرادي كه به اين محوطه ها وارد مي شوند بايد از عمليات جاري، خطرات بالقوه و اطلاعات لازم در خصوص حوادث و سوانح اطلاعات كافي داشته باشند. نكات زير بايد در خصوص افرادي كه مي خواهند به محوطه ها وارد شوند رعايت شود: يك)نام شخص. دو) كاري كه بايد انجام دهد. سه) زمان ورود • مركز كنترل بايد از اينكه اپراتورها در محل كار خود مستقر مي باشند و يا در حال ترك شيفت كاري خود مي باشند، اطمينان حاصل كند.

باربری تهران

باربری تهران | ریل و رانندهباربری

رفت و آمد در سطح باربری چه از طريق جاده و چه از طريق ريل بايد بصورتي كنترل شود كه حداكثر ايمني در آن لحاظ شود و حتي الامكان بايد محوطه هاي خاص عملياتي از نظر رفت و آمد بصورت دقيق كنترل شود. • در صورتي كه در بعضي از موارد ، قانون خاصي موجود نباشد ، بايد مراجع ذي صلاح باربری خود قوانين و دستورالعملهايي در مورد ايمني وضع و اجرا كنند و در اين راستا از كارشناسان ايمني كمك بگيرند. • وضعيت كشنده ها و كاميون هايي كه در باربری تردد مي كنند بايد مطابق با قوانين و مقررات داخل آن كشور باشد. • رانندگان كاميون ها بايد مجاز به رانندگي باشند و از همه نظر شرايط لازم همچون سلامتي، مهارت داشته باشند همچنين رانندگان كشنده ها بايد گواهينامه رانندگي داشته باشند و آموزش هاي لازم در خصوص شغل خود را دريافت كنند. • در سطح باربری بايد سرعت هاي مناسب بكار گرفته شود و اين حداقل سرعت ممكن است از حداقل سرعت در آن كشور كمتر باشد . اين سرعت ها بايد دقيقاً از طريق علائم راهنمايي و رانندگي به اطلاع راننده ها برسد. • در سطح باربری بايد پاركينگ هاي مناسبي كه عاري از خطر است، ايجاد شود . همچنين مكان اين پاركينگ ها بايد به صورتي باشد كه جلوي ديد ديگر كاميون هاي در حال حركت را نگيرد. همچنين پاركينگ ها نبايد نزديك چهارراه، محل عبور راه آهن، محل عبور عابر پياده ،مكان هايي با شيب تند و يا ديگر مكان هاي خطر ساز باشد.

باربری

باربری تهران

ريچ استاكر به هيچ عنوان هنگامي كه اسپريدر ريچ استاكر كاملاً باز مي باشد نبايد حركت كند و قبل از شروع عمليات ريچ استاكر ، اپراتور بايد از سلامت سيستم ترمز، اطمينان حاصل كند و هيچ شخصي نبايد در هنگام كاركردن ريچ استاكر، بر روي ركاب آن مستقر شود. 2-1-3-3 عمليات ترانس تينر تويست لاكهاي (وسيله اي فلزي جهت بستن كانتينر به كفي جهت جلوگيري از احتمال واژگون شدن آن كه در كشتي هم استفاده مي شود.) كاميون بايد در يك محيط ايمن ، باز يا قفل شود و در صورت امكان اين كار بايد در مكاني غير از زير تجهيزات انجام شود و رانندگان نبايد در مسير خط كشي شده ترانس تينر بمانند. حتي الامكان رانندگان كاميون در طول زماني كه منتظر عمليات ترا نس تينر هستند بايد درون كاميون بمانند . همچنين در صورتي كه رانندگان كشندهها ، مجاز به ترك كاميون در زير ترانس تينر باشند، بايد در محلي ايمن مستقر شوند و در صورتي كه خطراتي از بالا رانندگان را تهديد كند آنها بايد به كلاه ايمني مجهز شوند . از سوي ديگر اپراتور ترانس تينر نيز بايد از ثابت بودن (ايست كامل ) كشنده اطمينان حاصل كند و بايد اسپريدر را از طرفين به سمت كفي كاميون هدايت نمايد نه از پشت كفي. وضمنا بايد مجهز به سيستم هشداردهنده صوتي باشد كه درصورت حركت ترانس تينر ، فعال شود و براي تسلط بر نقاط كور اپراتور، ترانس تينر بايد به دوربين مدار بسته و يا آژير مجهز شود.

باربری

باربری

تعریف واژگان کلیدی استفاده شده در پایان نامه • محوطه کنار اسکله: بخشی از بندر که عملیات بارگیری و تخلیه کشتی ها در آن انجام می پذیرد. • محوطه داخل باربری : بخشی از بندر که فعالیت هاي مربوط به ورود و ترخیص کانتینر در آن انجام می گیرد . • Teu: واحد شمارش تعداد دستگاه کانتینر استو در محاسبه گاها FEU نیز می گویند. • محوطه کانتینری: بخشی از بندر که فعالیت های مربوط به ورود و ترخیص کانتینر در آن انجام می گیرد. • زمان توقف کانتینر: کل بازه زمانی که یک کانتینر از زمان ورود یه محوطه بندر تا لحظه ترخیص سپری می کند. • زمان بارگیري و تخلیه: کل زمان لازم براي بارگیري و یا تخلیه یک کامیون که شامل وقفه هاي ناخواسته در حین عملیات نیز می گردد. • جرثقیل های محوطه ای: جرثقیل هایی که در محوطه های داخل باربری برای جا به جایی کانتینرها و یا بارگیری آنها استفاده می شود. • استرادل کریرها : جرثقیل های دروازه ای چرخ دار و جرثقیل های دوازه ای ریلی می باشند. • جرثقیل های اسکله ای: جرثقیل هایی که در محوطه کنار اسکله برای بارگیری یا تخلیه بار کانتینر و کالاهای دیگر در اسکله ها مستقر هستند. • تخلیه: بار برداري از هر نوع کامیون توسط هر نوع وسیله نقلیه را تخلیه می گویند و شامل واردات و تخلیه ترانزیت است. • بارگیري: گذاردن بار توسط هر نوع جرثقیل به کامیون را بارگیري می گویند و شامل صادرات وبارگیري ترانزیت می باشد. • بارنامه: سندي که بیانگر شرایط قرارداد حمل بین صاحب کالا و شرکت باربري می باشد و به عنوان سند مالکیت، قرارداد حمل و رسید دریافت کالا استفاده می شود • تجارت الکترونیک: انجام معاملات تجاري با بهره گیري از تبادل اطلاعات به وسیله شبکه هاي کامپیوتري. • گمرك: تشکیلاتی است دولتی که عهده دار اجراي قوانین گمرکی(قوانین مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت)، وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد. • ترانزیت: روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرك، از یک گمرك به گمرك دیگر حمل می گردند. • ترخیص: به معنی خارج شدن کالا از گمرك پس از انجام تشریفات گمرکی است.

 

باربری تهران

باربری تهران

فرضیه ها و سوالات برای حسن انجام یک تحقیق نیاز به بیان دقیق مساله می باشد. طراحی فرضیات مناسب و کاربردی می تواند یکی از روش های بیان پیش روی تحقیق باشد. مهم ترین فرضیاتی که در این تحقیق برای بررسی راهکارهای بهینه در کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی باربری کانتینری بندر تهران مد نظر قرار دارد عبارت است از: • کاهش زمان توقف کانتینر در محوطه های باربری کانتینری با استفاده از تجهیزات مدرن الکترونیک می تواند باعث بهینه شدن عملیات کل باربری و افزایش کارآیی در یک باربری کانتینری باشد. • استفاده از مفهوم تجارت الکترونیک می تواند موجب تسریع تخلیه یا بارگیری کانتینر از – به کشتی های نسل سوم کانتینری در مبادی ورودی و خرمجی بنادر ایران گردد. زیرا توقف کشتی ها در لنگرگاهها به حداقل رسیده و موجب کاهش هزینه های کشتیرانی مربوطه ، کاهش زمان و ارتقاء ایمنی در بندر تهران گردد. • بهینه سازی عملیات در داخل محوطه باربری کانتنری تهران باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های آن باربری می گردد. مع الوصف همانگونه که قبلا در تاریخچه جغرافیایی بندر تهران بیان گردید ، کوچک و کم عرض شدن رودخانه اروند در اثر ساخت سدهای متعدد که توسط کشورهای عراق و ترکیه تاسیس گردید ، وجود کشتی های مغروقه باقی مانده از جنگ تحمیلی ، عدم لایروبی رسوبات کف رودخانه نیز به نوبه خویش کشتیرانی در این ابر راه مهم و حیاتی را جهت کشتی های کانتینربر با مشکل مواجه ساخته است.

 

باربری

باربری

اهداف پژوهش در این تحقیق روش های مختلف کاهش زمان توقف کانتینر در محوطه های ترمینال کانتینری در نظر می باشد که مهم ترین اهداف پیش روی این تحقیق عبارت است از: • بررسی و تحلیل ارزیابی مشکلات اولیه باربری کانتینری در ترمینال های بندر خرمشهر • رتبه بندی عوامل موثر بر کارآیی و بهره وری عملیات داخل محوطه ترمینال و تحلیل و بررسی راهکارهای کارآمد تر جهت افزایش و بهبود کارایی و بهره وری در داخل محوطه ترمینال • ارزیابی روش های کاهش زمان بارگیری و تخلیه کانتینری و بررسی اثر آن بر کارآیی ترمینال کانتینری با استفاده از مدل های مختلف چند شاخصی باربری . این تحقیق یک مدل تصمیم گیری موثر در مورد مسائل مربوط به تخلیه و بارگیری در داخل محوطه ترمینال را جهت مدیریت ارشد بنادر بوجود می آورد که با کمی تغییر می تواند در سایر ترمینال های فله و کالاهای عمومی خشک و امور مربوط به باربری مشابه مورد استفاده قرار دهد. ضمنا با توجه به وسعت زمینه های تحلیلی و خارج بودن از توان و فرصت زمانی ، این تحقیق می تواند به مسائل مربوط به هزینه ها و منافع مادی ، همچنین مسائل مربوط به ریسک و ابهامات مربوط بپردازد.

 

باربری تهران

باربری تهران | ضرورت انجام تحقیق مدیران

ضرورت انجام تحقیق مدیران برای برنامه ریزی و کنترل عملیات تجاری آینده بندر خرمشهر از کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی استفاده می کنند. از آنجایی که باربری تهران بهینه کانتینری در برنامه ریزی ساختار کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا مدیران عالی بندر خرمشهر نه تنها مسئول عملیات بندر هستند بلکه باید در قبال کاهش هزینه ها و ارتقاء امنیت احساس مسئولیت کنند و هر جا نیاز باشد تعادل لازم را بوجود آوردند. سازمان ها و واحدهای تولیدی و تجاری مختلف در حیزه باربری تهران همه ساله مبالغ عمده ای را صرف سرمایه گذاری در بهبود عملیات واحد تجاری می نمایند ، زیرا تصمیمات لازم در مورد افزایش ارتقاء کیفیت باربری تهران شرکت می تواند باعث رشد بازده بندر خرمشهر و همچنین توسعه و بهبود تکنولوژی گردد. زیرا وقتی تفکرات و تصمیم های مدیران استراتژیک در ارتباط با مراحل باربری تهران باشد ، تاثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی خواهد داشت. ضمنا با توجه به تحقیقات انجام شده در حوزه های عملیاتی ، لجستیکی و مدیریتی ترمینال کانتینری ، پیشینه مرتبط با این تحقیق در سه حوزه قابل بررسی است. 1- فعلیت های عملیاتی مربوط به ترمینال های کانتینری 2- مسئله ترافیک رسوب کانتینری در محوطه کنار اسکله ها و محوطه های داخل ترمینال. 3- کاربرد روش تحقیق در عملیات صنایع دریائی ، بخصوص بررسی کاربردهای روش تجزیه و تحلیل شاخص ها در ترمینال کانتینری ، تحلیل عملیات ترمینال های کانتینری و باربری تهران ، اقدامات و نحوه تصمیم گیری مدیران دست اندر کار عملیات باربری تهران کانتینری ، فرآیندهای لجستیکی مهم در ترمینال های کانتینری و طبقه بندی اسناد که در نتیجه منتج به روش های متداول بررسی کارآیی بنادر ایران در مقایسه با بنادر کانتینری بزرگ دنیا به منظور مطالعه ، بررسی و تحلیل مسائل مربوط به آن و بکار گیری آخرین روش ها و تکنولوژی بارگیری و تخلیه در ترمینال های کانتینری و استفاده بهینه از منابع موجود در ترمینال می تواند موجب افزایش کارآیی ، کاهش هزینه و ارتقاء ایمنی گردد.

 

باربری

باربری

رشد کشور از جمله اهدافی است که در این طرها پیش بینی شده است. ضمنا" اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر به منظور تحقق اراده بر ایجاد و تکمیل زنجیره باربری و به عبارت دیگر ایجاد فرایندی به هم پیوسته ، منطقی و سیستماتیک به منظور انتقال دغدغه های صاحبان کالا ازمبداء تا مقصد شرکت هایی تخصصی با هدف انجام ماموریت های مربوط به هر فرآیند در زنجیره باربری ایجاد شده که به صورت کاملا" تخصصی و با قبول مسولیت های مربوط در دریا ،بنادر ، پسکرانه فعالیت می کنند ضمنا شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران نیز بخشی از این فرآیند است که فعالیت هایخود را تحت نظارت و کنترل بنادر مربوطه به انجام می رساند. و قبل از تفکیک فعالیت های خود که به منظور تخصصی کردن هر بخش از این فعالیت ها در حیطه عملیاتی بوده که با مطالعه و برنامه ریزی و همچنین سرمایه گذاری در بخش بنادر خشک اقدام هایی را به عمل آورد که حاصل آن ایجاد چند مرکز در تهران و شهرهای مختلف بود. این مراکز که همچنان در حال فعالیت و رو به رشد هستند توسط شرکت باربری ترکیبی کشتیرانی مدیریت میشود. عامل دیگر میکانیزه و استفاده بهینه از  باربری کانتینری در بندر خرمشهر استفاده از نیروی کار متناسب و اجرای آموزش های فنی و تخصصی همخوان با ثروت عظیم منابع استانی و نیز بکارگیری تجهیزات مدرن و متناسب با فعالیت مربوطه را در دستور کار و استراتژی خود قرار داده و هم زمان در ارتقای سطح کیفیت ،ارایی خدمات و افزایش بهره وری و در نهایت کسب رضایت مندی بیشتر مشتریان برای هموار کردن بستری مناسب و سالم رقابتی بوده است افزایش استفاده از کانتینر از یک طرف و رشد قابل توجه کشتی ها ی بزرگ حامل کانتینر از طرف دیگر باعث افزایش تقاضا در بنادر کشور با لاخص بندر خرمشهر گردید. ضمنا" کالاهایی که در سراسر دنیا جا به جا می شوند از حیث وسعت و بزرگی شکل، اندازه، وزن، دما، مشخصات شیمیایی و وضعیت  باربری تهران متفاوت می باشند. علاوه بر این مشخصات فیزیکی و مشخصات لجستیکی از قبیل ارزش کالا ، هزینه و زمان باربری نقش مهمی در انتخاب نوع وسیله ی باربری ایفا می کند به دلیل این تفاوت های کالا و به منظور باربری موثر و کار آمد ، حمل کالا نیاز به یکسان سازی دارد . کانتینر در حقیقت یک روش عام برای یکسان سازی کالا می باشد. با یکسان سازی، کالا می تواند سهل تر و سریعتر و با هزینه کمتر جا به جا شود.

باربری تهران

باربری تهران , بیان مسئله

بیان مساله معمولا" ادارات ،ارگان ها ، وموسسات دولتی به منظور رسیدن به اهداف کلان خویش سعی درایجاد تغییر روش ومیکانیسم کاری خود می باشند و جهت نیل به این اهداف وجلب رضایت مشتریان خویش اقدام به اعطای خدمات و تکنولوژی بالا و لجستیک می نمایند که در این خصوص بندر خرمشهر با تغییر نوع عملیات تخلیه و بار گیری وتغییر شکل آن از حالت سنتی به میکانیزه از سال 1382 باربری کالاها را برای رسیدن به اهداف مطلوب لازم دانسته و تاثیر بهینه ی این قبیل عملیات را در راه رسیدن به کاهش زمان و هزینه همچنین ارتقاء ایمنی اقدام به باربری بصورت کانتینری نموده است با الهام از اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتداء به ساکن ، با انعقاد قرار دادهایی ده ساله با پیمانکاران دسته دوم از جمله شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران گام بزرگی درجهت میکانیزه نمودن نحوه باربری در بنادر خوزستان بویژه بندر خرمشهر بر داشته که شرکت فوق الاشاره پس از آغاز فعالیت خود ابتدا خدمات کانتینری اعم از تخلیه و بارگیری ، انبار داری ، استریپ کالا ،استافینگ خدمات مورد نیاز ارزیابی و سایر خدمات جانبی کانتینر را به مشتریان و صاحبان کالا ارایه نمود. پیمانکار مذبور پس از پیگیری و مذاکره های لازم به منظور سرمایه گذاری در احداث اماکن و محوطه های مدرن کانتینری در بندر خرمشهر ابتداء با خارج کردن تجهیزات قدیمی و فرسوده و جایگزین نمودن تجهیزات جدید و مدرن ، توسعه تجهیزات ترمینال کانتینری که با خرید های جدید در دست اقدام آغاز شد مذاکره لازم را به منظور جلب موافقت سازمان بنادر و دریانوردی و مسولان بندر خرمشهر جهت سرمایه گذاری در ایجاد محوطه بزرگ و یک پارچه کانتینری با استاندارد های بین المللی در پسکرانه اسکله های کانتینری موجود پروژه ساخت مرکز لجستیک و ترانزیت کالا و کانتینر در مرز شلمچه که زیر نظر بندر و دریانوردی و گمرک خرمشهر اداره می شود گام مهمی در مدرنیزه نمودن عملیات باربری تهران با تاثیر بهینه بر کالا و خدمات نموده است. حال باید ببینیم چه اهدافی در این طرها پیش بینی شده است.همراه شدن و حرکت در راستای تحقیق سیاست های راهبردی سازمان و دریانوردی در توسعه و مدرنیزه کردن بندر خرمشهرو استفاده و بر خوداری حداکثری از امکانات موجود داخلی در فعالیت های بین المللی و بی نیازی شرکت های کشتیرانی از بهره گیری امکانات بنادر خارجی در منطقه و همچنین افزایش کارایی و بهره وری بیشتر در بازار کار ، ایجاد رضایت مندی در راستای مشتری مداری ، اخذ سهم بیشتری از بازار این فعالیت و کمک به ایجاد اشتغال در بنادر در حال

باربری | ترمینال کانتینری بندر خرمشهر

ترمینال کانتینری بندر خرمشهر که مهم ترین ترمینال پس از بازسازی آثار بجای مانده از جنگ تحمیلی رسما" فعالیت خود را آغاز نمود در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اواسط سال 1382 راهبری و بهره برداری گردید. این ترمینال به مدت 10 سال از طرف بندر خرمشهر به شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران واگذار گردید. ترمینال کانتینری بندر خرمشهر دارای 7 پست اسکله اختصاصی به طول 740 متر با آبخور حدودا" 7 متر می باشد . 1-2-10 تجهیزات ساحلی کانتینری اسکله های کانتینری بندر خرمشهر به دو دستگاه گنتری کرن و یکدستگاه جرثقیل گاتوالد و یکدستگاه جرثقیل 60 تن موبایل می باشد محوطه های c y یارد های کانتینری بندر خرمشهر دارای مساحتی معادل 165000 هزار متر مربع است. انبار و محوطه c f s انبار c f s ترمینال کانتینری با 10000 متر مربع سقف و 10250 متر مربع محوطه آسفالته محصور مجهز به کلیه امکانات و تجهیزات مربوطه به عملیات تخلیه و بارگیری و استریپ استافینگ می باشد.

ادامه مطلب...

باربری تهران | تحویل کالا در مقصد  :

امروزه میزان استفاده از فناوری اطلاعا ت در روابط اقتصادی بین کشورها که سهم حضور در اقتصاد بین المللی را تعیین می نمایند از این رو می باشد که کشورهای مختلف و در حال توسعه در رقابت برای به کارگیری It در فرایند های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی می باشد. فناوری اطلاعات عبارت است از گرد آوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از متن با تصویر و یا عد د که با استفاده از ابزارهای رایانه ای و مخابراتی صورت می پذیرد. امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از تکنولوژی های نوین بشری نه تنها دستخوش تغییرات ژرفی شده ، بلکه به سرعت در حال تاثیر گذاری بر الگوی زندگی ، روش تحقیق ،آموزش، مدیریت تجارت ، حمل و نقل ، مقوله های ایمنی و امنیتی و دیگر زمینه های زندگی انسانی

ادامه مطلب...

باربری و انواع اختصار های تخصصی

DAF :
تعریف : تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )
DES :
تعریف : تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )
DEQ :
تعریف : تحویل در اسکله ( در مقصد )
DDU :
تعریف : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
DDP :
تعریف : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

ادامه مطلب...

باربری تهران CIF

CIF :
تعریف : ارزش ، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.
CPT :
تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد. حمل مرکب ولی بیشتر برای طرق زمینی یا هوایی استفاده می‌شود. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد. هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد. هزینه بیمه خریدار. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.
CIP :
تعریف : تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد. روش حمل مرکب می‌باشد. ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد. هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است. عقد قرارداد بازرسی با خریدار است.

ادامه مطلب...

باربری تهران

باربری و حمل و نقل از نیازهای مبرم و قابل توجه در جامعه امروزی می باشد در گذشته به علت وجود مسافت های کوتاه و کم بودن امکانت و وسایل زندگی جابجایی و حمل و نقل توسط خود اعضا به انجام میرسد ولی امروزه با پیشرفت در عرصه ماشین آلات و صنعت و با ورود ماشین های جدید و احداث راه ها حمل و نقل و جابجایی بارها از شهری به شهر دیگر با سختی هایی همراه است که اگر به صورت دقیق و با برنامه انجام منشود با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد باربری تهران همراه با تعداد کارگران و کادر فنی و کاریی خود در کنار شما عزیزان می باشد تا با خیال آسوده تر به زندگی در منزل جدید بیاندیشید جابجایی و حمل و سرویس رسانی برای حمل کالاهای اداری همراه با بیمه نامه دارای مجوز رسمی از اتحادیه باربری , باربری تهران

باربری تهران متخصص در امر باربری 

حمل اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور

حمل بار به تمامی شهرستان ها

باربری

باربری تهران

باربری تهران  تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ

EXW :
تعریف : تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ ( محل کار )

• گروه F – تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
FCA :
تعریف : تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ ( تحویل کالا داخل کامیون ، ریل و هواپیما) . با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد ، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاما)
FAS :
تعریف : تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ. محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است.

FOB :
تعریف : تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ. فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است.
• گروه C - تحویل کالا در مبدأ به خریداربا پرداخت کرایه حمل
CFR :تعریف : ارزش و کرایه حمل تا مقصد . C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی .کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد .هزینه بیمه با خریدار است .هزینه حمل با فروشنده‌است .عقد قرارداد بیمه با خریدار است .و عقد قرارداد حمل با فروشنده .

ادامه مطلب...

باربری تهران انواع قراردادهای حمل و نقل

1-2- طرح موضوع

1-2-9 اینکو ترمز ( انواع قراردادهای حمل کالا )

یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی (International Commercial (Terms به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی تشکیل شده‌است وبه صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.این اصطلاحات برای تفکیکهزینه‌ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می‌شود.

اینکو ترمز به مسائل مرتبط با حمل کالا از فروشنده به خریدار پاسخمی‌دهد.مسائلی شامل حمل کالاها ، ترخیص کالاها ، واردات و صادرات کالاها ،اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه ریسک جابجایی و انتقال کالا درمراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اصطلاحات مختلفاینکوترمز[1] معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرارمی‌گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. اینکو ترمز توسط اطاق بازرگانی بین المللی[2]تهیه و تدوین شده‌است. اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

ادامه مطلب...

باربری تهران

وجود یک مدیر برجسته و سرشناس که دارای هوش بالا در هماهنگی کارها در یک شرکت باربری دارد باعث می شود روال کارها در زمان مشخص شده به انجام رسیده باشد این مدیر در باربری تهران توانسته با انسجام حاکم در گروه همکاری نیاز و هدف در ابتدای کار مشخص شده باشد و با تکیه بر همین اهداف به هدف های بزرگی دست یابند بکارگیری انواع استراتژی در پیشبرد کارهای اثاث کشی و جابجایی از دیگر سیاست های کاری در باربری تهران می باشد در کنار شما هستیم تا بهترین جابجایی را تقدیم شما عزیزان نمایم بخندید و با دلی خوش به منزل جدید خود نقل مکان کنید باربری , باربری تهران

باربری تهران متخصص در امر باربری 

حمل اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور

حمل بار به تمامی شهرستان ها

باربری

باربری تهران

باربری

با شماره های ثابت باربری تهران تماس بگیرید  خواهید دید که در کوتاه ترین زمان  همراه با کارگران و تیم حرفه ای با بهترین ماشین های باربری باید گفت که تمامی سرویس ها بنا بر درخواست شما به محل مورد نظر ارسال می شود تیم همکاری در تلاش است در همان ابتدای کار نیازهای شما را شناسایی کرده و با یک برنامه ریزی جامع کارهای بسته بندی و حمل و نقل را در زمان مشخص انجام میدهد وسایل و تجهیزات همه از بهترین نوع می باشد معولا کارتن ها متناسب با ابعاد وسایل منزل شما تهیه شده و دارای لوگو شرکت باربری می باشد باربری تهران نمونه و خبره در انواع جابجایی های درون شهری و برون شهری جابجایی انواع وسایل با ارزش و گرانقیمت با باربری تهران حرفه ای و کاملا متخصص باربری , باربری تهران

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

ارتفاع اطاق پرسنل ترمينال كانتينر بايد طوري باشد كه با ارتفاع كاميونها يكسان باشد و راننده نيازي به ترك كاميون نداشته باشد و در مسير درب ورود و خروج ترمينال كانتينر وجود دروازه اي جهت رويت اشيايي كه ممكن است در بالاي كانتينر به جاي مانده باشد و يا عمداً گذارده شود و احتمال سقوط آنها باشد ، ضروري است . اين سيستم را ميتوان از طريق دوربين مداربسته و يا آينه نيز اجرا كرد. بايد مكان مشخصي جهت پاركينگ كاميون هايي كه قصد انتظار طولاني مدت را دارند، مهيا شو د . در صورتي كه پاركينگ در كنار جاده و خيابانهاي محوطه هاي بندري باشد، بايد چيدمان كاميون ها بصورتي باشد كه جلوي ديد كشنده هاي عبوري را نگيرد.

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

تمامي كانتينرهايي كه از طريق راه آهن و جاده به بندر وارد مي شوند، بايد از نظر خسارات بررسي شوند و در صورت وجود چنين مواردي، اقدام مقتضي بايد صورت گيرد . تعداد كشنده هايي كه مجاز به ورود به محوطه هاي عملياتي مخصوص ترانس تينر، گنتري كرين هستند، بايد بصورتي باشد كه از تجمع و ترافيك زياد جلوگيري كند و از ورود كشنده هاي مقاطعه كار به كانتينر يارد حتي الامكان جلوگيري شود . به علاوه خودروهايي كه در حال عبور از مسير ترمينال كانتينر هستند بايد توسط خودرو پورت اپراتور اسكورت شوند و مجهز به چراغ گردان باشند . در صورتي كه پياده روها و مسير تردد تجهيزات و كشنده ها همديگر را قطع كنند، بايد علائم لازم و چراغ راهنما و آينه محدب در محل نصب شود تا هر دو گروه از وجود همديگر آگاه شوند و در صورت نصب چراغ راهنمايي، اولويت با وسايل نقليه مي باشد . و ضروري است تعداد موانع را درترمينال كانتينر و محوطه هاي كانتينري به حداقل رساند . و تاورهاي نورافكن نيز توسط حصار مناسب حفاظت شود. البته لازم است در هنگام طراحي، ترمينال كانتينر بصورتي باشد كه حتي الامكان افراد و تجهيزات و كشنده ها از همديگر جدا باشند.

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

2-1-3 كنترل عمليات كانتينري 2-1-3-1 تفكيك افراد و تجهيزات لازم است دسترسي وسايل نقليه و عابران پياده به محوطه ترمينال كانتينر دقيقاً كنترل شود و افراد همراه كشنده ها به هيچ وجه حق ورود به محوطه هاي عملياتي كانتينري را ندارند و بايد در اتاقي كه به اين منظور تهيه شده، منتظر بمانند و همچنين تمامي افرادي كه مجاز به محوطه هاي عملياتي كانتينري شناخته مي شوند (مانند كارگران ترمينال ها، رانندگان كشنده ها، رانندگان تاكسي و عابران پياده و خدمه كشتيها ) بايد بوسيله علائم ،خط كشي ها ، جزوات و كاتالوگهايي ، از ماهيت كار و عمليات در آن محوطه ها مطلع شوند و در صورت امكان ميبايست از ميني بوس كه توسط اداره بندر تهيه شده جهت جابجايي آنها در سطح ترمينال كانتينر استفاده كرد . (جهت جلوگيري از ورود غيرمجاز به محوطه هاي كانتينري ، بايد اين محوطه ها توسط فنس با ارتفاع 2 متر محصور شود.)

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

2-1-2 مفاهيم ترمینال کانتینری 2-1-2-1 بلوك محلهايي به شكل مكعب مستطيل كه توسط كانتينر ايجاد مي شود و گروه خاصي از كانتينرها در آن قرار مي گيرند و داراي طول، عرض و ارتفاع مي باشد. 2-1-2-2 مركز كنترل مركزي كه از طريق بي سيم و كامپيوتر و نرم افزارهاي مديريت ترمينال كانتينرعمليات تخليه و بارگيري شناورها كنترل مي شود. 2-1-2-3 كانتينر يارد محل نگهداري كانتينرهايي كه منتظر بارگيري به كشتي و يا منتظر خروج از بندر هستند. 2-1-2-4 ريچ استكر وسيله اي جهت جابجايي كانتينر پر و خالي در محوطه ها و با قابليت صفافي (به صف كردن) آن. 2-1-2-5 ترانس تينر يك چارچوب متحرك است كه با اسپريدر خود كانتينرها را در كانتينر يارد بصورت بلوك صفافي مي كند. 2-1-2-6 گنتري كرين جرثقيل مخصوص تخليه و بارگيري كانتينر (به) كشتي

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

در سال 1955 وی شرکت حمل و نقل خود را فروخت و وارد بازار کشتیرانی شد و در سال 1956 تانکر ایدیل ایکس که متعلق به شرکت کشتیرانی خود او بود و علاوه بر کالاهای نفتی معمول خود 58 کانتینر 35 فوت بر روی عرشه خود حمل می کرد ، پهنه دریا را شکافت … اکنون فقط 50 سال از آن تاریخ می گذرد و کانتینر نه تنها حمل و نقل دریائی ، که اگر به دقت بنگریم تمام زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده است . یکی از این ویژگی ها ، حمل و نقل ارزان ، مطمئن و ایمن کالا در کانتینر است . قبلا جائی در همین وبلاگ نوشته بودم که به گفته یکی از مدیران شرکت کشتیرانی مرسک - که با فاصله زیادی از رقبا اولین شرکت کشتیرانی لاینر دنیاست - هزینه حمل و نقل یک تلویزیون از کره جنوبی تا بندر کپنهاگ حدود 15 دلار است ، در حالی که هزینه حمل و نقل همان تلویزیون از بندر تا مرکز فروش در کپنهاگ نیز همان 15 دلار است . آیا تا کنون فکر کرده ایم که اگر پدیده ای به نام کانتینری شدن در صنعت حمل و نقل به وقوع نمی پیوست ، قیمت نهایی کالا برای مصرف کننده نهایی بالاتر از قیمت های موجود ، می شد .

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

2-1-1 تاریخچه حمل و نقل کانتینری ملکم مکلین را پدر کانتیریزاسیون می نامند . ایشان در سال 1914 به دنیا آمد و در سال 2001 دیده از جهان فروبست . تحصیلات خود را تا مقطع دبیرستان ادامه داد و در سال 1934 در سن بیست سالگی یک کامیون دست دوم به قیمت 120 دلار خرید. وی بعدها به همراه برادر و خواهر خود یک شرکت حمل و نقل ( باربری سابق ) تاسیس کرد و خود نیز به عنوان یکی از رانندگان این شرکت شروع به کار کرد . در سال 1937 در حالی که در بندر منتظر تخلیه عدل های پنبه از کامیون خود به کشتی بود و ظاهرا حوصله اش از سرعت کم تخلیه و بارگیری کشتی سر رفته بود ، با خود فکر کرد : « چه می شد اگر به جای بارگیری عدل های پنبه به کشتی ، کامیون را یکجا روی کشتی می گذاشتند و در بندر مقصد کامیون را تخلیه می کردند؟ » و همین سوال ساده سر آغازی شد برای انقلابی عظیم در صنعت حمل و نقل دریائی …

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

 • روش ها تقیق در عملیات به عنوان روش علمی برای بررسی و بهینه سازی عملیات در بندر خرمشهر و ترمینال های کانتینری شناخته می شود. تحقیقات معدودی در رابطه با بررسی انباشت کانتینر در ترمینال های کانتینری انجام گرفته است که عموما شامل بررسی حداقل تعداد جرثقیل های محوطه ای برای بارگیری و تخلیه ، بهینه سازی عملیات گمرکی و بهینه سازی روند عملیاتی در مبادی ورودی و خروجی می باشد.

در این فصل تحقیقات مرتبط با موضوع پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به موضوع پایان نامه سه حوزه فعالیت های عملیاتی مربوط به ترمینال های کانتینری ، مسئله کاهش هزینه تخلیه و بارگیر و روش های تحقیق در عملیات در صنایع دریایی برای بررسی ادبیات تحقیق در نظر گرفته شد.

 

باربری

باربری تهران

باربری

باربری تهران

با توجه به بررسی های صورت گرفته ادبیات تحقیق می توان موارد زیر را در خصوص تحقیقات انجام شده مرتبط با سایر حمل و نقل بهینه کانتینری بر کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی بندر خرمشهر در ترمینال ها کانتینری بشرح زیر استنتاج نمود:

 • به دلیل گستردگی فعالیت های عملیاتی ، لجستیکی و مدیریتی در ترمینال های کانتینری ، تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده است که عموما شامل بررسی عملیات کنار اسکله ای ازقبیل صف انتظار کشتی ها در لنگرگاهها و اسکله ها ، هزینه های معطلی یا دموراژ کشتی ها ، صفافی و بار چینی کشتی ها و زمان بندی حرکت جرثقیل های اسکله ای ، عملیات جا به جایی و انبار کردن کانتینرها عملیات محوه های داخل ترمینال (مانند عملیات گمرکی اتوماسیون در جرثقیل های محوطه ای ، چیدمان کانتینرها در داخل محوطه ، وسایل امنیتی در مبادی ورودی و خروجی) مسایل مدیریتی ترمینال و فعالیت های لجستیکی در بنادر می باشد.

باربری

باربری تهران

باربری

وجود یک مدیر برجسته و سرشناس که دارای هوش بالا در هماهنگی کارها در یک شرکت باربری دارد باعث می شود روال کارها در زمان مشخص شده به انجام رسیده باشد این مدیر در باربری تهران توانسته با انسجام حاکم در گروه همکاری نیاز و هدف در ابتدای کار مشخص شده باشد و با تکیه بر همین اهداف به هدف های بزرگی دست یابند بکارگیری انواع استراتژی در پیشبرد کارهای اثاث کشی و جابجایی از دیگر سیاست های کاری در باربری می باشد در کنار شما هستیم تا بهترین جابجایی را تقدیم شما عزیزان نمایم بخندید و با دلی خوش به منزل جدید خود نقل مکان کنید باربری , باربری تهران

باربری تهران


باربری تهران حمل و نقلی آسان و بدون دغدغه  تضمین کالا و وسایل منزل شما عزیزان دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران شیوه های درست جابجایی و بسته بندی بارچینی حرفه ای بار توسط کارگران و متخصصین جابجایی دارای وانت بار و نیسان بار دارای خاورهای مسقف و روباز دارای کارتن های ضخیم و محکم بسته بندی انواع دکوراسیون منزل باربری تهران مفتخر است بارهای شما را به صورت شبانه روزی در هر ساعتی که شما نیاز دارید جابجا نماید دارای پرسنل حرفه ای و خوش برخورد همراه با مجوز رسمی از اتحادیه دارای وب سایت رسمی و شناخته شده در بستر اینترنت بدون دغدغه و دردسر جابجا شوید .

 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید

 

44329398

 

 

22913243

 


66919872

 

 

88556290

باربری


باربری برای شروع یک پروژه اثاث کشی و جابجایی در ابتداری کار با یک برنامه ریزی حساب شده و دقیق همراه با یک چارت زمانی و کاری و تقسیم کار عادلانه بین تیم همکاری توانسته یک اثاث کشی بی نظیر و بدون دغدغه ای را تقدیم مشتریان نماید حمل و نقل سریع و آسان با تضمین 100 % اگر به دنبال باربری هستید که نیازهای شما را چه از لحاظ جابجایی چه از نظر بسته بندی و بارچینی برطرف نماید گوشی را برداشته و باربری تهران تماس بگیرید ارائه انواع سرویس های ویژه و نوین به مشتریان عزیز دارای وانت بار و نیسان بار و استفاده از پتوهای پرزدار برای حمل و جابجایی وسایل شکستنی دارای خاورهای مسقف و روبار به صورت موکت کاری شده و دارای رانندگان با تجربه و حرفه ای به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی

باربری تهران


باربری تهران به صورت 24 ساعته در شهر تهران آماده پذیرایی وارئه خدمات نوین و یکتا و پیچیده و نفس گیر حمل و نقل و جابجایی در سراسر تهران اعم از شمال تهران ، غرب تهران ، جنوب تهران، شرق تهران، می باشد باربری تهران با داشتن انواع مختلف وسائط نقلیه اعم ازخاور ، نیسان ، وانت ، کامیونت ، کامیون ، کانتینر با استفاده از رانندگان زبده و کاری و خوش اخلاق آشنا به تمام نقاط تهران علی الخصوص شمال تهران و غرب می باشد باربری تهران خود را برای ارائه خدمات نوین اثاث کشی ملزوم می کند تا با یک اثاث کشی خوب و کم استرس خاطره ای روشن را برای شما عزیزان فراهم نماید ما با سالها سابقه در باربری و اتوبار در کنار شما عزیزان هستیم اگر در هر ساعت از شبانهروز با ما تماس بگیرید ما در کنار شما هستیم و مشاوره ی لازم را بریای یک اثاث کشی خوب و منطم مرتب را خواهیم داد ما به شما خواهیم گفت که چگونه لوازم داخل خانه را بسته بندی نمائید بسته بندی لوازم  منزل با خوبی هم کار شما را ساده می کند هم حمل و نقل را برای کارگران بهتر است در بسته بندی اثاثیه منزل به این نکته توجه کنید که با یک ماژیک روی کارتن ها مشخص کنیدکه لوازم که در کارتن ها قرار دارد شکستنی هستند یا حین این وسایلی که در کارتن قرار دارد و برای کدام قسمت از منزل قرار میگیرد این کار باعث می شود که هم ما در موقع حمل اثاثیه دقت کنیم که لوازم ارزشمند شما صدمه نبیند و هم اینکه در مقصد شما خودتان راحت لوازم هر قسمت از خانه را به راحتی یافت می کنید خلاصه ما تمام سابقه ها و تجربات گرانبهای خود را برای شما فراهم خواهیم کرد و به شما توضیح خواهیم داد که به چه روش هایی یک اثاثکشی کم دغدغه داشته باشید ما در کنار شما هستیم تا به این هدف شما که مل ونقل اثاثیه با کم ترین صدمه و نازلترین قیمت صورت گیرد باربری تهران همگام در عرصه علم و فناوری

 

باربری

باربری تهران با سعی و تلاش و پشتکار در زمینه انواع باربری ها و حمل و نقل های درون شهری و برون شهری به صورت حرفه ای به همراه یک برنامه ریزی های حساب شده و تقسیم کار عادلانه بین کارگران و افرادی که در گروه باربری همکاری دارند سبب شده کارها در زمان و ساعات مقرر به اتمام رسیده و همین امر خود باعث قانون مند شدن کارها در باربری تهران شود شما عزیزان میتوانید با تماس با شماره های ثابت این باربری نیازهای باربری و حمل و نقل خود را برطرف سازید در کنار شما هستیم تا بهترین خدمات و سرویس ها را در اختیار شما قرار دهیم باربری تهران همگام در عرصه علم و فناوری ( توجه به پیشرفت های صورت گرفته در بکارگیری تجهیزات بزرگ ترین عامل در پیشرفت و راحتی می باشد )

باربری تهران

باربری تهران با سال ها تجربه و تلاش در زمینه باربی در خدمت شما عزیزان تهرانی می باشد آماده ارئه خدمات حمل و نقل باربری برای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد آماده ارائه خدمات برای سازمان ها و ارگان ها و مراکز درمانی تجاری کارخانجات کارگاه ها می باشد همراه با بیمه نامه معتبر بار و اثاثیه شما می باشد باربری تهران همواره در ذهن خود را این را در نظر دارد که بتواند با ایده های نوین جهانی راه حل های جدیدی را برای حمل انواع بارهای شما از جمله بارهای و اثاثیه منزل خانگی بارهای عمومی وسائط تولیدی شما برای حمل آن به تمام نقاط تهران بزرگ و یا شهرستان های کشور عزیزان ایران می باشد باربری تهران آماده ارئه خدمات باربری و حمل لوازم اداری ازجمله بانک های ملی صادرات تجارت کشاورزی پارسیان آینده و... موسسات مالی و اعتباری کوثر ملل شرکت های مالی و اداری کارخانجات را دارد ما توجه به آن را داریم و به خاطر همین وب سایت تبلیغاتی ما در صفحه اول گوگل قرار دارد باربری تهران در زمینه تجهیزات یک باربری کامل و مجهز می باشد باربری تهران دارای وانت نیسان خاور کامیونت با لوازم کامل می باشد.

☎ ما منتظر تماس شما هستیم 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید

 

44329398

 

22913243

 

66919872

 

88556290

باربری

باربری تهران به صورت 24 ساعته در شهر تهران آماده پذیرایی وارئه خدمات نوین و یکتا و پیچیده و نفس گیر حمل و نقل و جابجایی در سراسر تهران اعم از شمال تهران ،غرب تهران، جنوب تهران، شرق تهران، می باشد .باربری ما با داشتن انواع مختلف وسائط نقلیه اعم از

 1. خاور

 2. نیسان

 3. وانت

 4. کامیونت

 5. کامیون

 6. کانتینر

با استفاده از رانندگان زبده و کاری و خوش اخلاق آشنا به تمام نقاط تهران علی الخصوص شمال تهران و غرب می باشد .باربری تهران خود را برای ارائه خدمات نوین اثاث کشی ملزوم می کند تا با یک اثاث کشی خوب و کم استرس خاطره ای روشن را برای شما عزیزان فراهم نماید. ما با سالها سابقه در باربری و اتوبار در کنار شما عزیزان هستیم اگر در هر ساعت از شبانهروز با ما تماس بگیرید ما در کنار شما هستیم و مشاوره ی لازم را بریای یک اثاث کشی خوب و منطم مرتب را خواهیم داد ما به شما خواهیم گفت که چگونه لوازم داخل خانه را بسته بندی نمائید بسته بندی لوازم منزل با خوبی هم کار شما را ساده می کند هم حمل و نقل را برای کارگران بهتر است در بسته بندی اثاثیه منزل به این نکته توجه کنید که با یک ماژیک روی کارتن ها مشخص کنید که لوازم که در کارتن ها قرار دارد شکستنی هستند یا حین این وسایلی که در کارتن قرار دارد و برای کدام قسمت از منزل قرار میگیرد این کار باعث می شود که هم ما در موقع حمل اثاثیه دقت کنیم که لوازم ارزشمند شما صدمه نبیند و هم اینکه در مقصد شما خودتان راحت لوازم هر قسمت از خانه را به راحتی یافت می کنید خلاصه ما تمام سابقه ها و تجربات گرانبهای خود را برای شما فراهم خواهیم کرد و به شما توضیح خواهیم داد که به چه روش هایی یک اثاثکشی کم دغدغه داشته باشید ما در کنار شما هستیم تا به این هدف شما که مل ونقل اثاثیه با کم ترین صدمه و نازلترین قیمت صورت گیرد باربری تهران همگام در عرصه علم و فناوری

 

باربری تهران


باربری تهران آماده ارائه خدمات حمل و نقل و باربری با استفاده از تجهیزات برتر آماده همکاری با موسسات اداری مالی تجاری همکاری با برج های انبوه موسسات مالی بانک ها موسه پولی مالی شرکت های تجاری کارخانجات تولید کننده جهت حمل بار و  وسائل تولیدی از تهران به شهرستان ها باربری ما به صورت آنلاین در خدمت تمام مشتری های حقیقی و حقوقی می باشد حمل بار از تهران به شهرستان حمل بار از تهران به اصفهان / قم / مشهد / شیراز / کرج / کردستان/ تبریز / ارومیه / اردبیل/ زنجان / کرمانشاه / اهواز/ بندرعباس / کیش / زاهدان / کرمان / مازندران / گیلان / قزوین / سمنان / خراسان شمالی / خراسان جنوبی / خراسان مرکزی با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا با استفاده از کادری زبده و کاری ما در خدمت شما عزیزان هستیم تا بهترین خدمات را برای شما عزیزان

باربری

ترمینالهای کانتینری در سراسر جهان از لحاظ اندازه ، موقعیت جغرافیایی و نوع عملیات متنوع می باشند. این مقاله به خواننده خود شناخت کلی از ترمینال کانتینری می دهد و به توصیف دنیای ترمینال های کانتینری می پردازد . هدف اصلی از مباحثی که به آن خواهیم پرداخت تاکید بیشتر بر ترمینال های کانتینری دریایی است ، گر چه در مورد ترمینا لهای کانتینری خشکی نیز در آن اشاره شده است بعنوان مثال :برنامه ریزی کشتی های اقیانوس پیما قابل استفاده در ترمینالهای کانتینری خشکی نمی باشد. از سوی دیگر بارگیری قطارها هم برای ترمینالهای کانتینری خشکی و دریایی عمومی خواهد بود . اقتصاد باربری دریایی در بر گیرنده موضوعات متعددی از جمله انواع روش های باربری ، ویژگی های انحصاری باربری دریایی، جغرافیای تجارت و کشتیرانی، انواع شرکت های کشتیرانی، مشخصات کالاهای دریا برد ، تاثیر عوامل محیطی و بازارهای مختلف بر نرخ های موجود در بازار و مفاهیم عرضه و تقاضا در صنعت باربری دریایی است لذا درک این موارد برای کارشناسان فعال در بنادر ، شرکت های کشتیرانی، شرکت های کارگزاری دریایی ، اپراتورهای باربری بین وجهی ، دانشجویان رشته های مدیریت، تجارت و باربری و نیز محققان علوم اقتصادی می توانند منجر به اتخاذ تصمیم های اقتصادی در تخصص بهینه منابع تولید شود ضمنا اگر چه نیاز به باربری دریایی منتج از تجارت است ، اما ارایه خدمات بهینه ، ضمن کاهش قیمت تمام شده باربری و افزایش توان رقابتی صادر کنندگان و وارد کنندگان ، می تواند نیروی محرکه ای در سیر صعودی تجارت باشد . برای کشورهایی که در تجارت فرامرزی خود امکن استفاده از باربری دریایی را دارند . بهره مندی بهینه از این فرصت در اقتصاد خرد و کلان مستلزم درک مبانی اقتصاد باربری دریایی است و این بخشی از قواعد بازی در صحنه رقابت بین المللی است در پایان بر خود لازم می دانم از لطف و همکاری کارکنان ترمینال کانتینری بندر خرمشهر بویژه مدیر ترمینال که در تهیه و گرد آوری مطالب به اینجانب کمک شایانی نمودند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

 

☎ ما منتظر تماس شما هستیم 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید

 

44329398

 

22913243


66919872

 

88556290

باربری تهران

2 - مفهوم تجارت چیست؟

برای واژه "تجارت" در اکثر واژه نامه ها تعاریف زیر ارائه شده است :

مبادلات اجتماعی : تبادل ایده ها ، عقاید و تمایلات ( خواسته ها ) مبادله یا خرید و فروش کالا در مقیاس بالا که شامل ترابری از نقطه ای به نقطه دیگر است.

در ادامه تعریف دوم ارائه شده برای "تجارت " را بعنوان محور بحث انتخاب و بر روی آن متمرکز خواهیم شد.

1-2-2 تجارت چیست؟

تجارت در ساده ترین نگاه ، مبادله کالا و خدمات بمنظور کسب درآمد (پول) است. زندگی انسان مملو از فرآیندهای تجاری بوده و تجارت با میلیونها شکل متفاوت در زندگی بشریت نمود پیدا کرده است . زمانیکه کالای مورد نظر خود را از یک فروشگاه تامین و خریداری می نمائید ، در تجارت شریک و در فرآیندهای آن درگیر شده اید.در صورتیکه در شرکتی مشغول بکار هستید که کالائی را تولید می نماید ، درگیر یکی دیگر از زنجیره های تجارت شده اید. تمام جلوه های تجارت با هر رویکرد و سیاستی دارای خصایص زیر می باشند :

1-2-3 جلوه های تجارت

خریداران

افرادیکه با استفاده از پول خود قصد خرید یک کالا و یا خدمات را دارند.

فروشندگان

افرادیکه کالا و خدمات مورد نیاز خریداران را ارائه می دهند. فروشندگان به دو گروع عمده تقسیم می گردند:

- خرده فروشان ، که کالا و یا خدماتی را مستقیما" در اختیار متقاضیان قرار داده است .

- عمده فروشان و عوامل فروش ، که کالا و خدمات خود را در اختیار خرده فروشان و سایر موسسات تجاری می نمایند.

تولیدکنندگان

افرادیکه کالا و یا خدماتی را ایجاد تا فروشندگان آنها را در اختیار خریداران قرار دهند. یک تولید کننده با توجه به ماهیت کار خود همواره یک فروشنده نیز خواهد بود. تولیدکنندگان کالای تولیدی خود را به عمده فروشان ، خرده فروشان و یا مستقیما" به مصرف کننده گان می فروشند.

1-2-4 یک تعریف از تجارت

همانگونه که مشاهده می گردد ، "تجارت " از زاویه فوق دارای مفاهیم ساده ای است . تجارت از خرید یک محصول ساده نظیر " بستنی " تا موارد پیچیده ای نظیر اجاره ماهواره را شامل می گردد. تمام جلوه های تجارت از ساده ترین سطح تا پیچیده ترین حالت آن ، بر مقولاتی همچون خریداران ، فروشندگان و تولیدکنندگان متمرکز خواهد بود.

1-2-5 عناصر تجارت

زمانیکه قصد معرفی عناصر ذیربط در تجارت و فعالیت های تجاری وجود داشته باشد ، موضوعات و موارد مورد نظر بدلیل درگیر شدن با جزئیات پیچیده تر بنظر خواهند آمد. عناصر ذیل تمام المان های ذیربط در یک فعالیت تجاری معمولی را تشریح می نماید. در این حالت ، فعالیت شامل فروش برخی محصولات توسط یک خرده فروش به مصرف کننده است :

1- در صورت تمایل فروش محصول و یا محصولاتی به یک مصرف کننده ، مسئله اساسی داشتن کالا و یا خدماتی خاص برای عرضه است . کالا می تواند هر چیزی را شامل گردد. .فروشنده ، ممکن است کالای خود را مستقیما" از تولید کننده و یا از طریق یک عامل فروش تهیه کرده باشد. در برخی حالات ممکن است فروشنده ، خود کالائی را تولید و بقروش می رساند.

2- فروشنده برای فروش کالا و یا خدمات می بایست " مکانی مناسب " را در اختیار داشته باشد. مکان مورد نظر می تواند در برخی حالات بسیار موقتی باشد. مثلا" یک شماره تلفن خود بمنزله یک مکان است . در چنین مواردی متقاضی کالا و یا خدمات با تماس تلفنی با فروشنده قادر به ثبت سفارش و دریافت کالای مورد نظر خود خواهد بود. برای اکثر کالاهای فیزیکی می بایست مکان ارائه کالا ، یک مغازه و یا فروشگاه باشد.

3- برای فروش کالا و یا خدمات ، فروشندگان می بایست از راهکارهائی برای جذب افراد به مکان خود استفاده نمایند. فرآیند فوق " مارکتینگ " نامیده می شود.در صورتیکه افراد از محل و مکان ارائه یک کالا و خدمات آگاهی نداشته باشند ، امکان فروش هیچگونه کالائی وجود نخواهد داشت . انتخاب محل ارائه کالا در یک مرکز تجاری شلوغ ، یکی از روش های افزایش تردد به مکان ارائه کالا است. ارسال پستی کاتولوگ ها ی مربوط به محصولات ، یکی دیگر از روش های معرفی مکان ارائه یک کالا و یا خدمات است . استفاده از شیوه های متفاوت تبلیغاتی، راهکاری دیگر در معرفی مکان ارائه کالا است .

4- فروشنده نیازمند روشی برای دریافت سفارشات است . استفاده از تلفن و نامه ، نمونه هائی از روش های دریافت سفارش متقاضیان می باشد. حضور فیزیکی در مکان ارائه یک کالا و یا خدمات از دیگر روش های سنتی برای ثبت سفارش کالا است . پس از ثبت سفارش ، فرآیندهای لازم توسط پرسنل شاغل در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و یا خدمات انجام خواهد گرفت .

5- فروشنده نیازمند روشی برای دریافت پول است . استفاده از چک ، کارت اعتباری و یا پول نقد روش های موجود در این زمینه می باشند. در برخی از فعالیت های تجاری از فروشنده تا زمان توزیع کالا پولی دریافت نمی گردد.

6- فروشنده نیازمند استفاده از روشی برای عرضه و توزیع کالا و یا خدمات می باشد. در برخی از سیستم ها بمحض انتخاب کالا توسط مشتری و پرداخت وجه آن ، عملیات توزیع کالا بصورت اتوماتیک انجام خواهد شد. در سیستم های ثبت سفارش مبتنی بر نامه ، کالای خریداری شده پس از بسته بندی به مقصد مشتری ارسال خواهد شد. در مواردیکه حجم کالا زیاد نباشد از مبادلات پستی بمنظور ارسال کالا استفاده شده و در مواردیکه حجم کالا زیاد باشد از کامیون ، قطار و یا کشتی برای ارسال و توزیع کالا استفاده می گردد.

7- در برخی موارد ، خریداران یک کالا تمایل و علاقه ای نسبت به آن چیزی که خریداری نموده اند نداشته و قصد برگشت آن را دارند. فروشندگان کالا و یا خدمات می بایست از روش هائی برای قبول موارد "برگشت از فروش " استفاده نمایند.

8- در برخی موارد ممکن است کالائی در زمان توزیع آسیب دیده باشد. فروشندگان می بایست از روش های برای تضمین گارانتی استفاده نمایند.

9- برخی از کالاهای ارائه شده به مشتریان دارای پیچیدگی های خاص خود بوده و نیازمند استفاده از خدمات پس از فروش و یا حمایت فنی می باشند. در چنین مواردی وجود بخش هائی در شرکت و یا موسسه ارائه دهنده کالا و یا خدمات الزامی خواهد بود. کامپیوتر یکی از نمونه کالاهائی است که نیازمند خدمات پس از فروش و حمایت فنی از دیدگاه مشتریان ( خریداران ) خواهد بود.

تمام عناصر اشاره شده را می توان در یک شرکت تجاری سنتی مشاهده کرد. فعالیت های تجاری شرکت های فوق می تواند شامل مقوله های متفاوتی باشد.

☎ ما منتظر تماس شما هستیم 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید

44329398

 

22913243


66919872

 

88556290

در تجارت الکترونیکی تمام عناصر اشاره شده ، حضوری مشهود با تغییرات خاصی دارند. بمنظور مدیریت و اجرای تجارت الکترونیکی به عناصر زیر نیاز خواهد بود :

- یک محصول

- محلی برای فروش کالا. در تجارت الکترونیکی یک وب سایت بمنزله مکان ارائه کالا و یا خدمات خواهد بود.

- استفاده از روش و یا روش هائی برای مراجعه به سایت

- استفاده از روشی برای ثبت سفارش .( اغلب بصورت فرم ها ئی در نظر گرفته می شود)

- استفاده از روشی برای دریافت پول . ( کارت اعتباری از نمونه های متداول است )

- استفاده از روشی برای توزیع کالا

- استفاده از روشی برای موارد برگشت داده شده توسط خریداران

- استفاده از روشی برای موارد مربوط به گارانتی

- استفاده از روشی برای ارائه خدمات پس از فروش (پست الکترونیکی ، ارائه پایگاه های اطلاع رسانی و...)

1-2-6 فرمول تحقق تجارت

Ct + Ca < Cb

قیمت کالا در مقصد Cb = قیمت کالا در مبدا = Ca هزینه باربری تهران = Ct

1-2-7 انواع باربری تهران

امروزهتجارتوبازرگانىوخريدوفروشاجناسوارسالکالاازمحلىبهمحلديگرتوسعهفراوانىپيدانمودهاستوتجّاروسايرمردممرتباًدرصددارسالکالاازشهرىبهشهرديگروياازبندرىبهبندرديگرونهايتاًازمقصدىبهمقصدديگرمى‌باشندوبهاينجهتموضوعحملونقلومتصديانحملونقلدرقانونتجارتوسايرقوانينعنوانخاصوويژه‌اىداردهمچنان‌کهماده۳۷۷قانونتجارتدربارهٔمتصدىحملونقلچنينمى‌گويد: متصدّىحملونقلکسىاستکهدرمقابلاجرت،حملونقلاشياءرابهعهدهمى‌گيرد.

بنابراينحملونقليعنىانتقالکالاازجائىبهجاىديگردرقانونموردتوجّهقرارگرفتهوتابعضوابطومقررّاتخاصىمى‌باشدوممکناستازراه‌هاىآبىيعنىبه‌وسيلهکشتي،ناوچه،قايقوديگروسايلحملونقلدريائىانجامگيردوياازطريقراه‌هاىهوائىوبه‌وسيلهوسايلحملونقلهوائىمثلهواپيماصورتگيرد.

بههمينجهتقانونتجارتدربند۲ماده۲اينمسئلهراموردتوجّهقراراستومى‌گويد: تصدّىبهحملونقلازراهخشکىياآبياهوابههرنحوىکهباشدوعلاوهبرمواردىکهبيانشدموضوعحملونقلوشرايطومقررّاتحاکمبرآنهاتحتعنوانقراردادحملونقلازماده۳۷۷الى۳۹۴قانونتجارتبه‌طورصريحتعيينشدهاست.

به طور کلی باربری تهران به انواع مختلفی تقسیم می شود کهعبارتند از :

۱.باربری تهران دریایی

۲.باربری تهران توسط راههای زمینی ( جاده ای – راه آهن )

۳.باربری تهران هوایی

۴. باربری تهران لوله ای[1]

 

☎ ما منتظر تماس شما هستیم 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید

44329398

 

22913243


66919872

 

88556290

 

باربری شهرک غرب

باربری آنلاین در شهرک غرب

شما در باربری آنلاین می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد. باربری تهران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری تهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری تهران بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری تهران بخواهید| وانت باررا از باربری تهران بخواهید| نیسان بار را از باربری تهران بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری تهران، کارگران مجرب با  باربری تهران،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری تهران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ،ارگانها با باربری تهران اثاث کشی و بسته بندی با باربری تهران، کارگران مجرب با  باربری تهران ، خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری تهران جابجایی اثاثیه منزل - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین در شهرک غرب خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس vip  باربری آنلاین در شهرک غرب بسته بندی حرفه ای و تخصصی را از باربری آنلاین در شهرک غرب بخواهید | شهر و شهرستان با کارگران مجرب و حرفه ای وکار آزموده |با بیمه نامه معتبر باربری آنلاین در شهرک غرب با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسVIP  |باربری آنلاین در شهرک غرب  دارای 30 شعبه در مناطق تهران می باشد.با مجوز و صدور بيمه كالا جهت حمل كالا ومبلمان به كليه شهرستان ها

باربری سعادت آباد

باربری آنلاین در سعادت آباد

یک برنامه زمان بندی شده از جمله کارهای مقدماتی باربری آنلاین در سعادت آباد می باشد این خود یک کلید طلایی برای شماست تا در جابجایی فشار کاری زیادی را متحمل نشوید زیرا تمامی کارها را کادر باربری آنلاین در سعادت آباد انجام می دهد. شما در باربری آنلاین در سعادت آباد می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن راتجربه نمایید. کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در سعادت آباد بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری تهران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری تهران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری تهران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری تهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید| کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری تهران بخواهید|بسته بندی حرفه ای را از باربری تهران بخواهید|وانت باررا از باربری تهران بخواهید|نیسان بار را از باربری تهران بخواهید|اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداریشرکتها ،ارگانها با باربری آنلاین درسعادت آباداثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ، خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قویباربری آنلاین درسعادت آباد خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسvip  باربری آنلاین با نرخ اتحادیه

باربری گیشا

باربری آنلاین در گیشا

خدمت رسانی درون شهری و برون شهری در تمام ساعات شبانه روز حتی روزهای تعطیلات ، باربری آنلاین در گیشا این تضمین را برای شما عزیزان ایجاد می نماید که بدون هیچ مخاطره ی کاری اثاثیه شما را به هر نقطه ای که میخواهید جابجا نماید .شما در باربری آنلاین در گیشا می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در گیشا بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری آنلاین در گیشارضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایمباربری آنلاین در گیشا همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***

باربری تهران * حمل و نقل آسان *درون شهری

باربری تهران  دارای وانت بار و نیسان بار برای حمل و نقل های درون شهری و استفاده از کامیون های بزرگ همراه با بارنامه معتبر جهت حمل به صورت حرفه ای برای بارهای سنگین و تجاری به سایر شهرستان ها این امر در راستای برطرف کردن نیاز خانواده ها و مشتریان عزیز برای حمل و نقل کالا و وسایلی که نیاز دارند صورت گرفته تا بدون کوچک ترین دغدغه و نگرانی بهترین اثاث کشی را تجربه نمایید ما در کنار شما عزیزان هستیم تا اثاث منزل شما را خوب بسته بندی کنیم  بعد از اینکه بسته بندی انجام شد کارتن های متناسب با وزن و اندازه در پشت ماشین های حمل ونقل چیده شوند معمولا وسایل سنگین زیر وسایل سبک تر قرار میگیرند باربری و جابجایی

☎ ما منتظر تماس شما هستیم 

با باربری دیگر نگران اثاث کشی خود نباشید 

 

باربری تهران * حمل و نقل آسان *اثاث کشی

باربری تهران متخحصص و حرفه ای در امر اثاث کشی و باربری با بهترین تجهیزات و امکانات در اختیار شماست تا با همکاری و همفکری همدیگر بهترین سرویس ها را در اختیار شما عزیزان قرار دهد این باربری به صورت شبانه روزی بوده و خانواده های عزیز می تواند در صورت نیاز به یک باربری معتبر همراه با سابقه کاری زیاد با این باربری تماس بگیرید دارای خاور هیوندا / پادسان / کاویان / خاورهای موکت کاری شده همراه با پتو های نرم وضربه گیر / باربری و جابجایی درون شهری / حمل و نقل سریع و مطمئن همراه با کارگران و پرسنل کاری و حرفه ای / بارچینی حرفه ای و منظم / به صورت درون شهری و به صورت حمل به سایر شهرستان ها

باربری تهران متخصص در امر باربری 

حمل اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور

حمل بار به تمامی شهرستان ها

 

باربری تهران * حمل و نقل آسان *خاور و کامیونت

باربری تهران یکی از با سابقه ترین باربری های شهر تهران می باشد که دارای شعبات متعدد در تمامی مناطق تهران می باشد وجود این شعبات باعث شده خانواده های عزیز بدون کوچک ترین نگرانی نیاز های خود را در رابطه با انواع جابجایی ها باربری تهران دارای وانت بار و نیسان بار برای حمل انواع مبلمان / ساید بای ساید / کمد / یخچال / میز ناهار خوری / استفاده از پتوهای پرزدار برای جلوگیری از ضربه خوردن وسایل در هنگام بارچینی بار در پشت ماشین های باربری در کنار شما هستیم تا یک بارچینی حرفه ای را در اختیار شما قرار دهیم عقد قرارداد ارائه خدمات به کلیه شرکت ها ، کارخانجات و سازمان های دولتی و خصوصی در زمینه حمل و نقل. حمل و نقل بار و ارائه خدمات با خاور مسقف ، خاور روباز ، تک چرخ ، جفت(ده چرخ) ، تریلی ، نیسان.

◊خاور هیوندای ◊- ◊پادسان◊ - ◊کاویان◊ 

 ایسوزو سقف دار و روباز◊ 

◊کامیون تریلی ترانزیت◊

باربری تهران * حمل و نقل آسان *به صورت شبانه روزی

باربری تهران با بکارگیری استراتژی های کاربردی در بکارگیری انواع تجهیزات مدرن و کاملا پیشرفته همیشه پیشتاز سایر اتوبار ها و باربری های تهران بوده و با اجرای کار گروهی و تقسیم کار عادلانه علاوه بر جلب رضایت تیم همکاری باعث شده مشتریان نیز از این نظم رضایت خود را نشان بدهند کافی است گوشی همراه خود را بردارید و در صورت نیاز با شماره های ثابت این باربری تماس بگیرید تا در کوتاه ترین زمان ممکن تیم متخصص در محل مورد نظر آماده خدمت رسانی به شما عزیزان باشند تمامی سرویس های اثاث کشی و جابجایی به صورت رایگان بوده و شما می توانید علاوه بر این که از مشاوره رایگان این باربری بهره مند شوید در هر ساعات از شبانه روز بدون کوچک ترین دغدغه ای به هرکجایی که میخواهید جابجا شوید .

◊خاور هیوندای ◊- ◊پادسان◊ - ◊کاویان◊ 

 ایسوزو سقف دار و روباز◊ 

◊کامیون تریلی ترانزیت◊

باربری تهران * اتوبار تهران * حمل و نقل درون شهری

 

باربری تهران در تلاش است با مدیریت و برنامه ریزی عالی و به موقع کارهای مربوط به بسته بندی و جابجایی را در اسرع وقت همراه با پرسنلی حرفه ای کارهای مربوطه را با بهترین کیفیت تحویل مشتریان عزیز می دهد در کنار شما هستیم تا در هنگامی که نیاز به جابجایی درون شهری داشتید تنها با یک تماس بهترین سرویس ها را در اختیار شما قرار دهدیم این باربری دارای وانت بار / نیسان بار بوده و توانسته با استخدام کارگران نمونه مشتریان را جلب نماید آنها در نظر این باربری بوده رفاه شما عزیزان در این پروژه می باشد حمل و نقلی آسان بدون دغدغه همراه با زمانبندی به موقعه کادر نمونه بسته بندی توسط کادر خانوم و آقا

حمل بار به تمامی شهرستان ها

همراه با کامیون های مجهز و رانندگان باتجربه

جابجایی اثاثیه سنگین

(حمل گاوصندق-حمل پیانو-ساید بای ساید و ...)

Bad karma: we can't find that page!

You asked for {%sh404SEF_404_URL%}, but despite our computers looking very hard, we could not find it. What happened ?

 • the link you clicked to arrive here has a typo in it
 • or somehow we removed that page, or gave it another name
 • or, quite unlikely for sure, maybe you typed it yourself and there was a little mistake ?

{sh404sefSimilarUrlsCommentStart}It's not the end of everything though : you may be interested in the following pages on our site:{sh404sefSimilarUrlsCommentEnd}

{sh404sefSimilarUrls}

 

باربری * باربری تهران * حمل و نقل تهران

ما با استفاده از جدیدترین تکنولوژی دنیا در کنار شما عزیزان هستیم همراه با بهترین سیستم های حمل و نقل از جمله خاور و کانتینر و وانت و نیسان ، ما به صورت شبانه روزی در خدمت شما عزیزان هستیم . اگر دنبال یک باربری هستید که دارای سالها سابقه در امر باربری و اثاث کشی منزل هستند . با ما تماس بگیرید . ما در کنار شما عزیزان هستیم تا اثاث منزل شما را خوب بسته بندی کنیم  بعد از اینکه بسته بندی انجام شد به خوبی بوسیله ی بارچین های حرفه ای به خاور و کانتینر و کامیونت منتقل داده می شود در آنجا با توجه به اندازه و نحوه بسته بندی بار ها در پشت خاور منتقل داده می شود. در آنجا سعی بر آن می شود که بارها رو طوری روی هم بچینیم که در اثر جابه جایی در مسافت های طولانی صدمه ای برای بارها و اثاث شما عزیزان صدمه ای وارد نشود . باربری تهران با دقت بارهای شما رو انتقال می دهد.

 

شماره تماس ما

اگر با گوشی و تلفن همراه وارد سایت شدید دیگر نیازی به یادداشت شماره تلفن ها شعبات ما نیست ، کافیست شما شماره ها رو لمس نمایید تا آماده ی زنگ زدن باشد .

 

43 32 91 22

 

07 98 08 77

 

98 93 32 44

 

90 62 55 88

حمل و نقل در تهران

باربری تهران

با سرویس های مجهز و با استفاده از کادری قوی و ممتاز در خدمت شما عزیزان می باشد اگر در نواحی شمال تهران و محلات بالا شهر تهران هستید ما در کنار شما عزیزان هستیم برای حمل و نقل و جابه جایی بار شما عزیزان و بزرگواران هستیم . اگر برای بسته بندی لوازم منزل خود نیار به بسته بند خانم و آقا دارید با ما تماس بگیرید . باربری ما هم برای بسته بندی اثاثیه شما از جمله فرش ، یخچال ، کمد ، لباس ها ، مبلمان و تمام وسایل گرانبها و عتیقه ی شما عزیزان و بزرگوران برنامه داریم . باربری تهران  به صورت شبانه روزی با وحدت رویه عالی و برنامه ریزی شده برای اینکه رضایت شما عزیزان رو به دست بیاوریم . وانت بار داریم ؛ نیسان بار داریم ، خاور و نیسان و کامیونت و کانتینر و خاور مسقف و روباز به تمام نقاط تهران و ایران داریم . باربری و حمل و نقل تهران در خدمت شما عزیزان می باشد .

 

نحوه ی باربری توسط تیم باربری تهران

با تماس شما با گروه باربری تهران ، و مشاوره ی رایگانی که توسط تیم ما صورت می گیرد هم از نظر تعداد تجهیزات و ماشین آلات که که نیاز دارید و هم تعداد کادر باربری که برای حمل بار و اثاثیه شما مورد نیاز می باشد مشاوره خواهید شد . باربری ما از آنجا طی این سالها تجربه ای فراوانی کسب کرده است لذا سعی ما بر آن است یک مشاوره ی خوب در زمینه حمل و نقل برای شما عزیزان ارایه دهیم .باربری , باربری تهران متخصص در امر باربری های درون شهری با امکاناتی مانند وانت بار با استفاده از کارگران حرفه ای و متخصص همراه با رانندگان با تجربه و با سابقه درخشان در امر اثاث کشی و جابجایی های بزرگ نیسان بار برای حمل وسایل نیمه سنگین و برای مسافت های کوتاه تر ارئه سویس vip به مشتریان عزیز جابجایی...

 

 باربری

باربری , باربری تهران متخصص در امر باربری های درون شهری با امکاناتی مانند وانت بار با استفاده از کارگران حرفه ای و متخصص همراه با رانندگان با تجربه و با سابقه درخشان در امر اثاث کشی و جابجایی های بزرگ نیسان بار برای حمل وسایل نیمه سنگین و برای مسافت های کوتاه تر ارئه سویس vip به مشتریان عزیز جابجایی گاوصندق / ساید بای ساید / انواع مبلمان راحتی و سلطنتی / فرش /کمد / دکوراسیون

 

باربری , باربری تهران متخصص در امر باربری های درون شهری با امکاناتی مانند وانت بار با استفاده از کارگران حرفه ای و متخصص همراه با رانندگان با تجربه و با سابقه درخشان در امر اثاث کشی و جابجایی های بزرگ نیسان بار برای حمل وسایل نیمه سنگین و برای مسافت های کوتاه تر ارئه سویس vip به مشتریان عزیز جابجایی گاوصندق / ساید بای ساید / انواع مبلمان راحتی و سلطنتی / فرش /کمد / دکوراسیون

باربری , باربری تهران یک باربری با سابقه در زمینه های بسته بندی / اثاث کشی / جابجایی و... این باربری دارای کادر نمونه بود و تمامی کارکنال خود را از طریق آزمون ورودی انتخاب می کند متخصصین باربری بر این باورند خود مشتریان و خانواده ها در راحتی این اثاث کشی و جابجایی نقش اساسی را دارند پس کادر خود را به نحوی آموزش میدهد که در برخورد اول با مشتریان با برخورد مناسبی با آنان صورت بگیرد و بارچینی ها با دقت بالاتری انجام شود

باربری , باربری تهران دارای وانت بار / نیسان بار جهت حمل بارهای درون شهری عزیزانی که قصد جابجایی و حمل بارهای سنگین و نیمه سنگی را دارند می تواند با این باربری تماس بگیردن و در کوتاه ترین زمان ممکن وسایل خود را به مقصد مورد نظر حمل نمایند کارگران این باربری به کارهای خود موظف بوده و طبق دستورالعمل کارهارا انجام میدهند باربری به صورت شبانه روزی بوده و حتی در ایام تعطیلات نیز کارهای خود را انجام میدهد .

باربری تهران دارای تیم حرفه ای و متخصص این خود یک عامل مهم در نحوه انجام درست کارها شده و مشتری نیز با رضایت بالا از این باربری اقدام به اثاث کشی می کند حمل و نقل انواع بار سنگین و سبک با وانت بار و نیسان بار هماهنگی که بین اعضای این تیم باربری برقرار است باعث شده با دلگرمی و با علاقه بالا کارگران به کارهای خود بپردازند و گامی موثر را در این راستا بردارند حمل و نقل درون شهری و برون شهری / حمل و نقل به صورت شبانه روزی / باربری تهران

 

باربری* اثاث کشی *حمل و نقل

باربری , باربری تهران همراه با تیم متخصص و حرفه ای در چندین سال پیاپی و با پیمودن قله های ترقی به پیشرفت چشم گیری دست یافته است و همچنان در تلاش است با برقراری نظم و قوانین استاندارد و قانونی و بکارگیری تجهیزات نوین یک اثاث کشی بدون دغدغه ای را تقدیم خانواده های عزیز میکند باربری تهران اولین و حرفه ترین باربری در شهر تهران بوده و افتخارآفرین باربری در سالهای اخیر شناخته شده و هر ساله تعداد زیادی وارد قرارداد در زمینه اثاث کشی و حمل و نقل می شوند جابجایی آسان / راحت / مطمئن / ارزان / خاور / وانت بار / نیسان بار باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری* کادری متخصص و زبده *حمل و نقل

باربری , باربری تهران توانسته با تیم متخصص و حرفه ای خود قوانینی را اتخاذ نمایید تا شما عزیزان بتوانید در راحتی هرچه تمام تر و در کوتاه ترین زمان ممکن وسایل اداری خود را با ایمنی دو برابر نسبت به دیگر باربری های موجود در تهران حمل کرده و در صورت نوع سروسسی که مشتری می خواهد می توانند چیدمان را برعهده کارگران باربری تهران بسپارند پس گوشی را بردارید و با شماره های ثابت این باربری تماس بگیرد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به آنچه که ی خواهید دست یابید جابجایی و اثاث کشی وسایل گرانقیمت و با ارزش شما عزیزان در یک روز بنابر درخواست خود مشتری باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری*وانت بار نیسان بار *حمل و نقل

باربری , باربری تهران وسایل اداری را در سریع ترین زمان با باکس های مربوط به خود با ایمنی کامل به دفتر جدید نقل مکان میدهد تنها کافی است گوشی را برداشته و با شماره های ثابت این باربری تماس بگیرید در کوتاه ترین زمان ماشین های باربری بنا بر درخواست شما و همچنین کارگران حرفه به تعداد دلخواه شما در محل مورد نظر حضور پیدا کرده و آماده خدمت رسانی به شما می باشند کارتن هایی که برای بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرد دارای استحکام کافی را داشته و در مقابل آب و ضربه مقاوم می باشد جابجایی انواع وسایل با ارزش و گرانقیمت با باربری تهران حرفه ای و کاملا متخصص باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری* مشاوره رایگان *حمل و نقل

باربری , باربری تهران جابجایی لباس ها و همچنین جابجایی گل و گیاه از دغدغه های خانواده ها و مستجرینی می باشد که هر ساله مجبور هستن از خانه ای به خانه دیگر اثاث کشی کنند  باربری تهران توانسته با شناخت دقیق نیازهای ضروری مشتریان در جهت رفع اینگونه نیازها دست به عمل زده و با تهیه کارتن های مناسب با ضخامت مناسب و با برخورداری از جس مرغوب همراه با به همراه داشتن لوگو مناسب شرکت این نیاز مشتری را رفع نموده و لبخند رضایت را به آنان هدیه داده است جابجایی رویایی با این اتوبار داشته باشید و با تکیه و با اطمینان به باربری تهران به هر نقطه ای که می خواهید اثاث کشی نمایید باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری* کارتن های ضخیم *حمل و نقل

باربری , باربری تهران با خبره ترین و کوشا ترین باربری تهران که سالها با تلاش شبانه روزی توانسته سرویس ها و پیکچ های مناسبی را در اختیار مشتریان عزیز قرار داده شناسایی دقیق نیازها مشتری از جمله زحمات و تلاش کادر حرفه ای این باربری در طی این چند سال می باشد باربری تهران نیز در زمینه تکنولوژی دور نبوده و توانسته با ایجاد سایتی آنلاین و ایجاد کانالی مناسب در شبکه های اجتماعی در این زمینه نیز از سایر اتوبارها پیشتاز باشد شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت مربوطه از خدمات و ویژگی های و نوع تعرفه های این باربری مطلع شوید ما در کنار شما هستیم لبخند بزنید و وسایل خود را جابجا کنید باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری* مشاوره رایگان *حمل و نقل

باربری , باربری تهران با تهیه نمودن ابزار آلات مربوط به بسته بندی بیشتر دغدغه های مربوط به تهیه و دسته بندی و بسته بندی نمودن را حل نموده و گامی ارزشمند در زمینه بسته بندی برداشته است استفاده از کارتن های ضخیم و محکم برای ظروف شیشه ای و شکننده و اشتفاده از بابل رپ و استرج رپ باعث شده شکستگی و خسارات به حداقل خود برسند تمامی کارتن هایی که استفاده میشود دارای لوگو مخصوص به شرکت بوده و کاملا استاندارد می باشند همشریان میتوانند با موقعیت که در آن و منطقه ای که در آن زندگی میکنند با شماره های ثابت این باربری تماس گرفته تا نیاز های مرتبط به باربری و جابجایی خود را حل نمایند باربری , باربری تهران

ادامه مطلب...

باربری* دارای سرویس vip *حمل و نقل

باربری تهران برای بسته بندی کردن ظروف شکستنی و مهم وسایل آشپزخانه از کارتن های چندلایه مثل کارتن موز استفاده میکند و در بین ظروف از نایلون های حبابدار استفاده کرده تا در صورت جابجایی و در هنگام بار چینی اگر بسته ها و کارتن ها تکان خوردن محتویات داخل آنها با هم برخورد نکنند و بدون کوچک ترین ضرب دیدگی و شکستگی به مقصد مورد نیاز برسند گاهی ممکن است در بین کارتن ها فضاهای خالی باقی بمانند برای ایمنی بیشتر بهتر است این فضا های موجود در بین کارتنها و وسایل هارا با استفاده از روزنامه و حوله های پرزدار بپوشانید باربری تهران یک باربری نمونه و دارای سرویس vip آماده خدمت رسانی شبانه روزی می باشد .

ادامه مطلب...

باربری تهران * شبانه روزی *حمل و نقل

باربری تهران برای امر بسته بندی ازجدیدترین تکنولوژی های روز دنیا استفاده کرده و نسبت به دیگر باربری ها و اتوبارهای موجود در شهر بزرگ تهران خبره تر و دارای سابقه طولانی می باشد استفاده از وسایلی از قبیل نایلون های حبابدار با حباب های کوچک و بزرگ باعت شده وسایل شکستنی با ایمنی بیشتری به مقصد مورد نظر حمل و جابجا شوند و همچنین با استفاده از کارتن های ویژه و مخصوص با ضخامت بسیار بالا توانسته در این عرصه افتخار آفرین باشد از آنجایی که تهیه نمودن کارتن هایی با ابعاد وسایل یک امری دشوار به حساب آمده و این یکی از مهم ترین دغدغه های خانواده ها بشمار می آید با باربری تهران بدون کوچک ترین دغدغه و نگرانی اثاث کشی کنید.

ادامه مطلب...

باربری تهران * خاور *حمل و نقل

باربری تهران برای امر بسته بندی از شیوه های مدرن تری نسبت به دیگر باربری ها اعمال میکند استفاده از وسایلی از قبیل نایلون های حبابدار با حباب های کوچک و بزرگ برای استفاده در انواع بسته بندی ها متناسب با نوع و جنس کالا و وسیله استفاده از کارتن های ویژه و مخصوص با ضخامت بسیار بالا و با به همراه داشتن لوگو مخصوص به شرکت حمل و نقل استفاده و تهیه کارتن با ابعاد وسایل یک امری نو در عرصه تکنولوژی بوده و این ویژگی را به خانواده ای عزیز میدهد بدون کوچک ترین دغدغه و نگرانی در جهت تهیه نمودن باکس های مربوط این امر را به عهده مسولین و کادر حرفه ای و متخصص باربری تهران بگذارند

ادامه مطلب...

باربری تهران * بسته بندی *حمل و نقل

باربری تهران در زمینه بسته بندی وسایل و بارهایی که قرار است جابجاشود ابتدا جعبه ها و باکس های مناسبی را در ابعاد وسایل تهیه نموده  و در هنگام بسته بندی کردن اقلام شکستنی به منظور حفاظت بشتر از کالا و ظروف شکستنی از ضربه گیر های مخصوصی استفاده نموده تا در جابجایی کارتن ها و بارچینی ها هیچ گونه ضربه ای به آن ها وارد نشود بهتر است در هنگام بسته بندی نمودن ظروف شکستنی و کریستال ها آینه شیشه و ... ابتدا از چند تیکه ضربه گیر استفاده نماید به گونه ای که ضبه گیر ها را در کف کارتن ها قرار داده تا با این کار احتمال آسیب دیدن به وسیله را کاهش دهید .

ادامه مطلب...

باربری * وانت بار و خاور *حمل و نقل

باربری تهران همراه با بهترین تجهیزات مربوط به اثاث کشی راحت تر و بدون دغدغه ای برای خانواده های عزیز خدمات ارزنده ای را ارئه می نماید تمامی هزینه های مربوط به باربری و جابجایی متناسب با نرخ اتحادیه بوده و هزینه ها متناسب با مسیری که قرار است طی شود و مقدار و حجم باربری که باید حمل شود نوع ماشین که مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین به آب وهوا نیز بستگی دارد باربری تهران در هنگام عقد قرارداد بهترین ها به مشتری معرفی کرده و نرخ دریافتی نیز حتی پایین تر از نرخ اتحادیه می باشد حمل و نقل انواع بار سنگین و سبک با وات بار و خاور

ادامه مطلب...

باربری تهران * اثاث کشی *حمل و نقل

باربری تهران خمات رایگان و مشاوره رایگان در خصوص انواع جابجایی ها و اثاث کشی حمل و نقل به سایر شهرستان ها حمل و نقل به صورت همکاری تیمی استفاده از خاورهای بزرگ دارای سقف چادری و فلزی برای استفاده  در روزهای بارانی و طوفانی چیدمان صحیص و بدون نقص همراه با بارنامه معتبر و دارای کجوز رسمی از اتحادیه نرخ های تعیین شده برای انواع جابجایی ها مطابق با نرخ  ابلاغ شده از سمت اتحادیه بود و شما عزیزان می توانید با تماس با این باربری از هزینه ها مطلع شده و بهترین تعرفه را برای حمل و نقل وسایل خود انتخاب نمایید ما در کنار شما هستیم

ادامه مطلب...

باربری تهران * اثاث کشی راحت *حمل و نقل

 باربری تهران متخصص در امر اثاث کشی با تیم فوق حرفه ای در امر بسته بندی و بارچینی اثاث کشی منزل همراه با ماشین های نقلیه استاندارد اعم از وانت بار نیسان بار برای حمل و نقل درون شهری و جابجایی وسایل و بارهای سبک همراه با کارگر و بدون کارگر  دارای شماره تماس های متعدد در تمامی مناطق تهران دارای سابقه ی طولانی در امر باربری و اثاث کشی منزل  جابجایی انواع بارهای سنگین مانند یخچال - ساید بای ساید - میز نهار خوری بزرگ - بوفه - مبلمان و... بسته بندی سریع و فوری در باربری تهران دارای سایت آنلاین و شناخته شده در اینترنت جهت دستررسی بهتر مشتریان به تعرفه ها و نحوه کار این باربری ما در کنار شما هستیم برای یک اثاث کشی بدون دغدغه

ادامه مطلب...

باربری تهران * حمل و نقل آسان *حمل و نقل

باربری تهران متخصص در امر اثاث کشی منزل و حمل و نقل به صورت حرفه ای با دارا بودن سابقه طولانی و درخشان جهت اثاث کشی به صورت شبانه روزی با تیم متخصص و خوش برخورد دارای وانت بار و نیسان بار حمل و نقل یخچال به شیوه های مدرن همراه با کارگران نیرومند و حمل به صورت سه نفره همراه با تجهیزات حرفه ای بارچینی بی نظیر کاملا حرفه ای استفاده از فضای پشت ماشین برای چیدمان دقیق و با نظم برای محافظ از آن ها در طول مسیر بخصوص در مسیرهای طولانی و حمل به سایر شهرستان ها همراه با 3 کارگر علاوه بر راننده برای حفظ و نگهداری بارها در طول مسیر ارائه بیمه نامه معتبر به مشتری در هنگام عقد قرارداد

ادامه مطلب...

باربری قیطریه

باربری قیطریه

 ارائه سرویس های مناسب همراه با بیمه نامه ی معتبر جهت جابجایی وسایل اداری و اثاث خانه در باربری آنلاین در قیطریه ، اتنخاب سرویس های مناسب در باربری آنلاین در توسط مشاوران باربری آنلاین در قیطریه به صورت شبانه روزی ، کادر حرفه ای خانم و آقا جهت بسته بندی به روش های نو در باربری آنلاین در قیطریه. شما در باربری آنلاین در قیطریه می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در قیطریه بخواهید. *** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری آنلاین رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری آنلاین  متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین  دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری تهران بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری تهران را بخواهید| وانت بار را از باربری تهران بخواهید| نیسان بار را باربری تهران بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری تهران، کارگران مجرب با  باربری تهران ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری تهران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری تهران باربری زعفرانیه

 باربری زعفرانیه

با باربری آنلاین درزعفرانیه با هزینه ی مناسب یک جابجایی رویایی داشته باشید پس نگرانی ها رو کنار بگذارید و تمامی کار هارو به کادر ماهر و با تجربه ی ما بگذارید. شما در باربری  زعفرانیه می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در زعفرانیه بخواهید.*** به صورت شبانه روزی ***بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار  باربری آنلاین متخصص در امر باربری آنلاین در زعفرانیه  و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین بخواهید| نیسان بار را از باربری آنلاین بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین ، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ،ارگانها با باربری آنلاین اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین ، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری تهران جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری تهران خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس vip  باربری تهران بسته بندی حرفه ای و تخصصی را از باربری تهران بخواهید | شهر و شهرستان با کارگران مجرب و حرفه ای وکار آزموده |با بیمه نامه معتبر باربری تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسVIP  |باربری تهران  دارای 30 شعبه در مناطق تهران می باشد

 باربری جنت آباد

باربری آنلاین در جنت آباد

گروه و کادر جوان و با تجربه باربری آنلاین در جنت آباد با ارائه خدمات تخصصی در امر بسته بندی با تجهیزات کاملا مدرن و به روش های اروپایی و استفاده از کارتن های 5 لایه ، محکم و متناسب با اقلام ریزو درشت با نیروهای مجرب و دوره دیده خود را مکلف میداند به صورت شبانه روزی با برنامه ریزی حساب شده آماده ی خدمت رسانی باشد. شما در باربری آنلاین در جنت آباد می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در جنت آباد بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری تهران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری تهران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار *باربری تهران متخصص در امرباربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری تهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری تهران بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین بخواهید| نیسان بار را از باربری آنلاین بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ،ارگانها با باربری آنلاین درجنت آباد اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین درجنت آباد خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسvip  باربری آنلاین با نرخ اتحادیه


باربری شیخ بهایی

باربری آنلاین در شیخ بهایی

باربری آنلاین در شیخ بهایی متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در شیخ بهایی دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در شیخ بهایی بخواهیدبسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در شیخ بهایی را بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین در شیخ بهایی بخواهیدنیسان بار را باربری آنلاین در شیخ بهایی بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین ، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین اثاث کشی و بسته بندی باباربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ، خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاینجابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق- پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسVIP باربری آنلاین با نرخ اتحادیهباربری ونک

باربری آنلاین در ونک

با یک تماس با باربری آنلاین در ونک از مشاوره ی رایگان باربری آنلاین در ما برخوردار شوید با یک برنامه ریزی دقیق و کامل با باربری آنلاین در ما می توانید به راحتی به منزل جدید جابجا شوید. شما در باربری آنلاین در  ونک می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در ونک بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری آنلاین در ونک رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین در ونک همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری تهران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری تهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری تهران بخواهیدبسته بندی حرفه ای را از باربری تهران را بخواهیدوانت باررا از باربری تهران بخواهیدنیسان بار را باربری تهران بخواهیداثاث کشی و بسته بندی با باربری تهران، کارگران مجرب با  باربری آنلاین درونک ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری تهران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری تهراناثاث کشی و بسته بندی با باربری تهران،کارگران مجرب با  باربری آنلاین، خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاینجابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین  خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP  باربری آنلاین با نرخ اتحادیه

باربری پاسداران

باربری آنلاین در پاسداران

باربری آنلاین متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین را بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین بخواهیدنیسان بار را باربری آنلاین در جنت آباد بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین،  کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاینجابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق-پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری تهران خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویسVIP  باربری تهران با نرخ اتحادیه با باربری تهران از هرگونه آشفتگی ها در هنگام باز کردن و چیدمان وسایل در خانه ی جدید به حداقل برسانید،  باربری تهران کاربردی ترین باربری آنلاین در با کاردی ویژه و جوان و ارائه کاربردی ترین و کارآمدترین سرویس ها در حمل و جابجایی . شما در باربری تهران می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک. سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری تهران بخواهید.*** به صورت شبانه روزی ***بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین در پاسداران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین در پاسداران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***

باربری شمیرانات

باربری آنلاین در شمیرانات

در باربری آنلاین در شمیرانات تهیه لیستی از وسایل و تهیه ی کارتن های مخصوص متناسب با ابعاد نوع کالا و وسایل قبل از باربری آنلاین در و بسته بندی توسط کارشناسان برنامه ریزی و کارتن ها تهیه می شود تهیه چارت کاری و زمان بندی از ویژگی های بارز باربری آنلاین در شمیرانات می باشد . شما در باربری آنلاین در شمیرانات می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک ، سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در شمیرانات بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین در شمیرانات رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین در شمیرانات همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار *** باربری آنلاین در شمیران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در جنت آباد دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید |کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در شمیران  بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در شمیران  را بخواهید| وانت بار را از باربری آنلاین در شمیران بخواهید| نیسان بار را باربری آنلاین در شمیران  بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در شمیران ، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در شمیران  ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در شمیران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین در شمیران اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در شمیران ، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در شمیران ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در شمیران جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین در شمیران خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP  باربری آنلاین در شمیران  با نرخ اتحادیه

باربری نیاوران

باربری آنلاین در نیاوران

 

باربری آنلاین در نیاوران با دارا بودن ماشین های بزرگ ، جدید و کاملا موکت کاری شده و مسقف داخل ماشین ها بسیار تمیز بوده زیرا انجام درستی کارها از اهداف باربری آنلاین در نیاوران می باشد همچنین جهت جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی دیواره های داخل ماشین ها با موکت های دارای پرز نرم و ضربه گیر پوشیده شده (باربری آنلاین در نیاوران / باربری آنلاین در نیاوران). شما در باربری آنلاین در نیاوران می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در نیاوران بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین در نیاوران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین در نیاوران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.باربری آنلاین در نیاوران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در نیاوران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در نیاوران بخواهیدبسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در نیاوران را بخواهیدوانت باررا از باربری آنلاین در نیاوران بخواهیدنیسان بار را باربری آنلاین در نیاوران بخواهیداثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در نیاوران، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در نیاوران،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در نیاوران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین در نیاوران اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در نیاوران، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در نیاوران،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در نیاوران جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین در نیاوران خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP  باربری آنلاین در نیاوران با نرخ اتحادیه

باربری شهران

باربری آنلاین در شهران

 باربری آنلاین در شهران یک تاز در عرصه ی باربری آنلاین در و حمل و نقل اثاثیه ی گران قیمت با بیمه نامه ی معتبر همراه با مشاوره ی رایگان قبل از اثاث کشی دارای کادر مخصوت برای چیدمان و نصف وسایل در مقصد . شما درباربری آنلاین در شهران می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در شهران بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین در شهران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین درشهران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری آنلاین در شهران متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث شی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در شهران دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در شهران بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در شهران را بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین در شهران بخواهید| نیسان بار را باربری آنلاین در شهران بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در شهران، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در شهران ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در شهران جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین در شهران اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در شهران، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در شهران ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در شهران جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین در شهران خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP  باربری آنلاین در شهران با نرخ اتحادیه باربری آنلاین یک تاز در عرصه ی باربری آنلاین در و حمل و نقل اثاثیه ی گران قیمت با بیمه نامه ی معتبر همراه با مشاوره ی رایگان قبل از اثاث کشی دارای کادر مخصوت برای چیدمان و نصف وسایل در مقصد . شما درباربری آنلاین می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک . سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری آنلاین متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث شی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید |کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین را بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین بخواهید| نیسان بار را باربری آنلاین بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین، کارگران مجرب با  باربری آنلاین،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاینجابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاینخاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP  باربری آنلاین با نرخ اتحادیه

 

باربری یوسف آباد

باربری آنلاین در یوسف آباد

 باربری آنلاین در یوسف آباد متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در یوسف آباد دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در یوسف آباد بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در یوسف آباد را بخواهید| وانت باررا از باربری آنلاین در یوسف آباد بخواهیدنیسان بار را باربری آنلاین در یوسف آباد بخواهید| اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در یوسف آباد، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در یوسف آباد ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در یوسف آباد جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین در یوسف آباد اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین در یوسف آباد، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در یوسف آباد،به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین دریوسف آباد رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین در یوسف آباد همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***

باربری ولنجک

باربری آنلاین در ولنجک

باربری آنلاین در ولنجک متخصص در امر باربری آنلاین در و اثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری آنلاین در ولنجک دیگر نگران اثاث کشی منزل خود نباشید |کارگر نمونه و با اخلاق را از باربری آنلاین در ولنجک بخواهید| بسته بندی حرفه ای را از باربری آنلاین در ولنجک را بخواهید| وانت بار را از باربری آنلاین در ولنجک بخواهید| نیسان بار را باربری آنلاین درولنجک بخواهید| اثاث کشی و بسته  بندی با باربری آنلاین در ولنجک، کارگران مجرب با  باربری آنلاین در ولنجک،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در ولنجک جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها ، ارگانها با باربری آنلاین در ولنجک باربری آنلاین در ولنجک دارای بارنامه ی معتبر و دولتی همراه با سرویسVIP و تضمین 100 % کالا و وسایل با ارزش شاتحاد در حمل در کامیون بارچینی و در طول مسیر / حمل وسایل سنگین همراه با کارگران خبره و ماهر ( حملپیانو - ساید بای ساید - یخچال - تخت خواب ) در باربری آنلاین در ولنجک/ باربری آنلاین در ولنجک دارای هیوندای * پادسان * کاویان * ایسوز سقف دار و روباز. شاتحاد در باربری آنلاین در ولنجک می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک. سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین در ولنجک بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی *** باربری آنلاین در ولنجک رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری آنلاین درولنجک همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***

باربری مجیدیه

باربری آنلاین در مجیدیه

ارائه انواع متدهای کارآمد در یک جابجایی و حمل اثاثیه درایام تعطیلات از جمله ویژگی های بارز باربری آنلاین می باشد رانندگان خبره باربری آنلاین آشنایی کامل به بافت شهری داشته و با ایمنی کامل کالا و وسایل شما را به مقصد مورد نظر می رساند . شما در باربری آنلاین می توانید کالاهای تجاری - اداری - اثاثیه مربوط به منزل اعم از وسایل سبک ، سنگین و گرانبهای خود را بیمه نماید و با خیال آسوده و راحت یک جابجایی مطمئن را تجربه نمایید . کامیون های سرپوشیده و روباز مخصوص جابجایی های بین شهری و برون شهری به تمام نقاط کشور با رانندگان راه بلد و کارگرانی که در طول مسیر مراقب وسایل شما عزیزان گرامی هستند را از باربری آنلاین بخواهید.*** به صورت شبانه روزی *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** به صورت شبانه روزی ***باربری تهران رضایت هموطنان را با حسن نیت در انجام کارها جلب می نمایم. باربری تهران همه روزه با کامیون هایی با سقف فلزی و چادری - ترانزیت های مخصوص جهت حمل بار به شهرستان ها - خاور مسقف - خاور رو باز - نیسان و وانت بار ، آماده عقد قرارداد با شما هموطنان عزیز می باشد.***کامیونت ، نیسان بار *** بسته بندی به روش های روز دنیا *** کامیونت ، نیسان بار ***باربری تهران متخصص در امرباربری آنلاین درواثاث کشی منزل همراه با بسته بندی و کارگران خوش اخلاق و زبده با باربری تهران دیگرنگران اثاث کشی منزل خود نباشید|کارگر نمونه وبا اخلاق را از باربری تهران بخواهیدبسته بندی حرفه ای را از باربری تهران را بخواهیدوانت باررا از باربری تهران بخواهیدنیسان باررا باربری تهرانبخواهید|اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین درمجیدیه،کارگران مجرب با  باربری آنلاین در مجیدیه ،خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در مجیدیه جابجایی اثاثیه منزل لوازم اداری شرکتها، ارگانها با باربری آنلاین درمجیدیه اثاث کشی و بسته بندی با باربری آنلاین درمجیدیه، کارگران مجرب با  باربری آنلاین درمجیدیه ، خاور و کامیونت و وانت و نیسان با باربری آنلاین در مجیدیه جابجایی اثاثیه منزل  - لوازم اداری شرکتها  ، سازمان ها ، ارگانها  - گاوصندوق - پیانو - ساید بای ساید - حمل گاو صندوق  - حمل پیانو - حمل ساید بای ساید سیستم حمل و نقل قوی باربری آنلاین درمجیدیه  خاور هیوندای - پادسان - کاویان - ایسوزو سقف دار  و روباز کامیون تریلی ترانزیت  باربری آنلاین در تهران با بیمه و بارنامه دولتی و تضمین با سرویس VIP
باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما