باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

1-    باربری تهران وترافيك ( تعاريف )

-         ترافيك در لغت به معناي تردد وآمد وشد است كه گاهي به اشتباه جهت بيان وضعيت راه بندان وتراكم به كار برده مي شود .

-         ترافيك و باربری تهران در عمل بررسي ارتباط في مابين انسان ، وسيله نقليه ، راه ومحيط اطراف است ودر علم مهندسي يك سيستم مناسب حمل ونقل وترافيك با هماهنگي سه عامل مهندسي نظارت بر اجراي مقررات وآموزش بدست مي آيد.

-         هدف مهندسي و برنامه ريزي باربری تهران وترافيك ايجاد دسترسي متعادل انسان وكالا با مفهوم زمان وهزينه كمتر ، حركت ايمن تر وآسايش بيشتر در هر سفر واقتصاد بهتر جامعه در محيطي سالمتر ، ميباشد يا به عبارت ديگر كاربرد اصول فني وعلمي در برنامه ريزي ، طراحي ، بهره برداري ومديريت تسهيلات مربوط به كليه وسيله هاي حمل ونقل به منظور تامين جابجايي ايمن ، سريع ، راحت ، فراهم ، با صرفه وسازگار با محيط زيست براي انسان وكالا.

-         بدين ترتيب مهندسي وبرنامه ريزي باربری تهران وترافيك تركيبي از عوامل فني/ مهندسي اجتماعي - برنامه ريزي منطقه اي روانشناسي آمار واحتمالات- سياست واقتصادومحيط زيست مي باشد.

-         در رشته مهندسي باربری تهران دو گرايش اصلي برنامه ريزي حمل ونقل وطراحي راه وترابري شناخته شده است. معمولا" بخش برنامه ريزي به عنوان نرم افزار وبخش طراحي تسهيلات از قبيل راه ، طرح روسازي ، مهندسي پل وزهكشي به عنوان سخت افزار در نظر گرفته شود.


2-    مسائل وچالشهاي سيستم باربری تهران

-         حمل ونقل يكي از مهمترين زيرساختهاي جوامع امروزي به شمار مي آيد كه به منظور رفع نيازهاي اجتماعي واقتصادي ايجاد شده است .

-         با تغيير اين نيازها وبا تغيير سيستم هاي حمل ونقل ، شرايطي پيش مي آيد كه درآنها حمل ونقل به صورت يك مشكل ويا معضل رخ مي نمايد.

-         مهمترين چالش هاي حمل ونقل در شرايط فعلي به شرح ذيل مي باشد:

  • بهبود ايمني ( آمار بالاي تلفات و جراحات ناشي از سوانح حمل ونقل)
  • مديريت تراكم ( فزوني تقاضا برظرفيت سيستم ها )
  • تامين دسترسي برابر ( دسترسي مناسب به سيستم هاي حمل ونقل براي تمام گروههاي مردم )
  • حفظ محيط زيست ( تاثيرسيستمهاي حمل ونقل بر محيط زيست )
  • بكارگيري فن آوريهاي جديد ( به كارگيري سيستمهاي هوشمند ITS )
  • تامين منابع مالي ( كمبود منابع مالي دولتي )
  • ايجاد ساختار تشكيلاتي مناسب(استفاده از بخش خصوصي وبهبود ساختار هاي دولتي)

 

 

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

حمل و نقل تهران

به صورت شبانه روزی

باربری

 

 

تماس سریع با ما