باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری ،تعریف واژگان کلیدی استفاده شده

باربری

تعریف واژگان کلیدی استفاده شده در پایان نامه • محوطه کنار اسکله: بخشی از بندر که عملیات بارگیری و تخلیه کشتی ها در آن انجام می پذیرد. • محوطه داخل باربری : بخشی از بندر که فعالیت هاي مربوط به ورود و ترخیص کانتینر در آن انجام می گیرد . • Teu: واحد شمارش تعداد دستگاه کانتینر استو در محاسبه گاها FEU نیز می گویند. • محوطه کانتینری: بخشی از بندر که فعالیت های مربوط به ورود و ترخیص کانتینر در آن انجام می گیرد. • زمان توقف کانتینر: کل بازه زمانی که یک کانتینر از زمان ورود یه محوطه بندر تا لحظه ترخیص سپری می کند. • زمان بارگیري و تخلیه: کل زمان لازم براي بارگیري و یا تخلیه یک کامیون که شامل وقفه هاي ناخواسته در حین عملیات نیز می گردد. • جرثقیل های محوطه ای: جرثقیل هایی که در محوطه های داخل باربری برای جا به جایی کانتینرها و یا بارگیری آنها استفاده می شود. • استرادل کریرها : جرثقیل های دروازه ای چرخ دار و جرثقیل های دوازه ای ریلی می باشند. • جرثقیل های اسکله ای: جرثقیل هایی که در محوطه کنار اسکله برای بارگیری یا تخلیه بار کانتینر و کالاهای دیگر در اسکله ها مستقر هستند. • تخلیه: بار برداري از هر نوع کامیون توسط هر نوع وسیله نقلیه را تخلیه می گویند و شامل واردات و تخلیه ترانزیت است. • بارگیري: گذاردن بار توسط هر نوع جرثقیل به کامیون را بارگیري می گویند و شامل صادرات وبارگیري ترانزیت می باشد. • بارنامه: سندي که بیانگر شرایط قرارداد حمل بین صاحب کالا و شرکت باربري می باشد و به عنوان سند مالکیت، قرارداد حمل و رسید دریافت کالا استفاده می شود • تجارت الکترونیک: انجام معاملات تجاري با بهره گیري از تبادل اطلاعات به وسیله شبکه هاي کامپیوتري. • گمرك: تشکیلاتی است دولتی که عهده دار اجراي قوانین گمرکی(قوانین مربوط به صادرات، واردات و ترانزیت)، وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري، انجام تشریفات واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد. • ترانزیت: روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرك، از یک گمرك به گمرك دیگر حمل می گردند. • ترخیص: به معنی خارج شدن کالا از گمرك پس از انجام تشریفات گمرکی است.

 

باربری تهران

تماس سریع با ما