باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | بهره وری بخش حمل و نقل

باربری

باربری تهران

در بخش باربری تهران نيز زمان به عنوان مهم ترين متغير هزينه اي، اثرمستقيمي در بهره وري بخش حمل و نقل ، ارزش افزوده وكاهش هزينه هاي بخش دارد كه از طريق مديريت زمان ، مدت انجام هريك از فعاليتهاي پروسه حمل بهينه ميگردد.پروژه حاضر با رويكرد مديريت زمان، عوامل ايجاد تاخير در جابجائي بار را از زمان بارگيري و نوبتدهي در پايانه ها تا لحظه رسيدن به مقصد بررسي وتحليل نموده و مدلي را جهت كاهش زمانهاي تلف شده ارائه مي نمايد .آثار مديريت زمان در موارد ذيل متجلي ميگردد:

1-افزايش بهره وري در بخش باربری كالا

2-كاهش هزينه هاي بخش باربری  كالا از طريق كاهش ميزان خواب ناوگان ، كاهش سوخت، كاهش باربری يكسربار و ...

3-افزايش رضايتمندي صاحبان كالا، رانندگان و متصديان بخش باربری تهران

4-استفاده بهينه از فضاي پايانه هاي بار 

5-رسيدن به باربری  پايدار از طريق ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضاي باربری تهران بار در سطح كشور -3-1 ارائه مدل اولويت بندي شبكه راهها با هدف تخصيص بهينه هزينه هاي ساخت ونگهداري شبكه راههاي شرياني كشور يكي از مسائل مهم در مديريت تعمير ونگهداري راه وتعييين اولويت وتخصيص اعتبار به راههاي مختلف براي نگهداري آنها با توجه به محدويت منابع مالي هست .در اين تحقيق هدف بررسي روشهاي مختلف اولويت بندي شبكه راههاوتخصيص بهينه اعتبارات ساخت نگهداري شبكه راههاي شرياني مي باشد، ميتوان فرض نمود بودجه نگهداري راه در بخشهاي مختلف راه ( جسم راه ، علائم ايمني وابنيه فني شامل : پل تونل ،ديوار حائل )به تفكيك وجود دارد وبا تدوين و استفاده از مدلهاي اولويت بندي ساخت ونگهداري،اعتبارات يك مسير از مجموعه مسيرهاي موجود با توجه به زير بخشهاي مختلف آن بدست مي آيد . يكي ديگر از فرضيات ،وجود محدويت بودجه وتحليلهاي مترتب برآن با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP (مي تواند قلمداد شود. پارامترهايي مانند:حجم خودروهادر يك مسير ،نوع راه (آزاد راه ،بزرگراه ،جاده دوخطه )، ترانزيتي بودن ،اتصال مراكز عمده صنفي يا جمعيتي به يكديگرويك مسير بودن ياوجود مسيرهاي رقيب و..... ميتواند به عنوان متغيير مستقل وارد مدلسازي شود ،در نهايت مدلها بايد توانايي اولويت بندي شبكه راهها به منظور توسعه ونگهداري راه (بصورت قطعه يا مسير)را دارا باشند. 4-1 - طراحي مدل مكانيابي دستگاههاي تردد شمار الكترونيكي با هدف استخراج آمار AADT در شبكه راههاي كشور اطلاعات تردد شبكه باربری تهران ، كاربردهاي فراواني در برنامه ريزي ها و تصميم سازي هاي مديريتباربری تهران جاده اي دارد، بديهي است اطلاعات دقيق مي تواند منجر به ارائه برنامه هاي ٣ جامع و اتخاذ تصميمات مناسب شود و برعكس، خطاي اطلاعات و آمار نتايج نامطلوبي خواهد داشت، با توجه به اهميت اطلاعات تردد شماري ، تدوين ضوابط، دستورالعملها و روش هاي مناسب براي پاسخ گويي به نيازهاي متعدد باربری تهران ي ضروري است .

هدف اين تحقيق انتخاب روش مناسب براي مكانيابي دستگاههاي تردد شمار با توجه به شرايط و امكانات كشور به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و به هنگام تردد جاده اي كشور مي باشد. 5-1 - طراحي مدل برآورد تقاضاي باربری تهران بار با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف باربری تهران ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در باربری تهران ، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي باربری جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان باربری جاده اي، برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي باربری بار مي باشد. با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي باربری تهران با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا مي گردد . 6-1 - طراحي مدل برآورد مدل تقاضاي باربری تهران مسافر با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف باربری ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در باربری ، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي باربری جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان باربری جاده اي، برنامهريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي باربری مسافر ميباشد.با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي باربری با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا ميگردد . ٤ 7-1 - مدل مكانيابي بهينه استقرار پايانه هاي حمل بار و ميزان ارزيابي عوامل موثر بر آن افزايش كارايي سيستم باربری جاده اي مستلزم رشد و توسعه هماهنگ كليه اجزاء آن شامل : ناوگان باربری تهران ، رانندگان ، شبكه ارتباطي، تاسيسات بين راهي ، خدمات جانبي پايانه ها، باراندازهاي كاميون و ... مي باشد.

 

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto;" />

تماس سریع با ما