باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری شهر و شهرستان تهران

باربری

باربری تهران

با توجه به بررسی های صورت گرفته ادبیات تحقیق می توان موارد زیر را در خصوص تحقیقات انجام شده مرتبط با سایر حمل و نقل بهینه کانتینری بر کاهش هزینه ، زمان و ارتقاء ایمنی بندر خرمشهر در ترمینال ها کانتینری بشرح زیر استنتاج نمود:

  • به دلیل گستردگی فعالیت های عملیاتی ، لجستیکی و مدیریتی در ترمینال های کانتینری ، تحقیقات زیادی در این خصوص انجام شده است که عموما شامل بررسی عملیات کنار اسکله ای ازقبیل صف انتظار کشتی ها در لنگرگاهها و اسکله ها ، هزینه های معطلی یا دموراژ کشتی ها ، صفافی و بار چینی کشتی ها و زمان بندی حرکت جرثقیل های اسکله ای ، عملیات جا به جایی و انبار کردن کانتینرها عملیات محوه های داخل ترمینال (مانند عملیات گمرکی اتوماسیون در جرثقیل های محوطه ای ، چیدمان کانتینرها در داخل محوطه ، وسایل امنیتی در مبادی ورودی و خروجی) مسایل مدیریتی ترمینال و فعالیت های لجستیکی در بنادر می باشد.

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما