باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران , سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي

باربری تهران

سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي باتوجه به سياستگذاري، هدايت و نظارت بر امر حمل ونقل جادهاي كه فعاليتهاي بسيار متنوعي را در بر ميگيرد، تحقيق و پژوهش و تعريف پايان نامههاي دانشجويي (ارتباط ميان صنعت ودانشگاه) در موضوعات مرتبط با حملونقل جادهاي را از رسالت هاي خود قلمداد مي كند و براين اساس اقدام به تعريف 93 ط رح مطالعاتي وپژوهشي درقالب پاياننامههاي دانشجويي مقاطع دكتري وكارشناسي ارشد در ده دسته كلي مشتمل برموضوعات وعناوين پيشنهادي ذيل نموده است: -1 برنامه ريزي حمل و نقل -1-1 مدل مكانيابي شهرك هاي حمل ونقل بين شهري كالا با استفاده از GIS دركشور در حال حاضر سازمان راهداري و حمل ونقل جادهاي با درنظر گرفتن عواملي موافقت خود را براي احداث شهركهاي حمل ونقلي كه با سرمايهگذاري بخش خصوصي انجام ميشود اعلام مينمايد. جانمايي و قرارگيري اين اماكن در سطح يك استان و همچنين در كل كشور از مواردي است كه نياز به برنامهريزي وتهيه مدل لازم براي پيشبيني وضعيت حداقل 10 سال آينده را دارد. برنامهريزي براي مجوزهاي صادره از مهمترين اهداف موضوع بوده وانتظار مي رود كه مدل مذكور با فراهم ساختن امكان مكانيابي بتواند اطلاعات لازم و همچنين تصميمگيريهاي لازم مناسبي را ارائه دهد. 2-1 - بررسي،تحليل وارزيابي زمان تاخيردرجابجائي بار(تخليه وبارگيري درمبداء ومقصد) وارائه روشهاي كاهش آن (ارئه مطالعه موردي) امروزه استفاده موثر واثربخش از زمان ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت در حوزه هاي مختلف به شمار مي رود.Robustness [2]MonteCarlo

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما