باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران , مطالعاتي كه روي الگوريتم1989

باربری تهران

گلدبرگ (1989) با مطالعاتي كه روي الگوريتم¬هاي تكاملي انجام داد، آن¬ها را به عنوان يكي از كاراترين الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي معرفي نمود. در مورد TSP، جانسون و همكاران (1979) تحقيق قدرتمندي روي جزئيات بهينه¬سازي اين مسأله ، با استفاده از الگوريتم¬هاي مختلف انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه الگوريتم¬هاي تكاملي برای حل مسأله TSP بهتر از ساير روش¬ها به جواب مي-رسند. به همين دليل TSP يكي از مسائلي است كه مطالعات بسياري روي حل آن با استفاده از الگوريتم¬هاي تكاملي ِگوناگون صورت گرفته است (رجبی و همکاران، 1389). مسأله مسیریابی وسیله نقلیه(VRP) یکی از چالش برانگیزترین مسائل بهینه¬سازی ترکیبی و یک موضوع تحقیقاتی داغ در چند دهه گذشته است. برای اولین بار دنتزيگ و رامسر در سال 1959 این مسأله را در قالب «مسأله اعزام کامیون» بیان کردند. پس از آن، با توجه به کاربرد گسترده¬ی مسأله VRP و اهمیت اقتصادی آن در کاهش هزینه¬های عملیاتی در سیستم¬های توزیع شده، مسأله VRP به یک حوزه¬ی پژوهشی تبدیل شد (Benjamin, 2011; Zheng, 2012). مسأله VRP اولیه از مجموعه¬ای از وسایل¬نقلیه، مشتریان و انبار تشکیل شده است. این مسأله را می¬توان به¬عنوان مسأله¬ای از طراحی مسیرهایی با حداقل هزینه برای وسایل¬نقلیه یکسان با ظرفیت-های شناخته شده تعریف کرد. این وسایل¬نقلیه از یک انبار مرکزی به سوی مجموعه¬ای از مشتریان که از لحاظ جغرافیایی پراکنده¬اند و دارای تقاضاهای غیر منفی هستند، روانه می¬شوند. هر مشتری دقیقا یک بار (به طور معمول توسط یک وسیله نقلیه) سرویس می¬گیرد. تقاضای کل و طول مسیر نباید از ظرفیت کـل تجاوز کند. این وسایل¬نقلیه پس از این¬که به مشتریانی که به آن¬ها اختصاص داده شده¬اند، خدمت کردند به انبار باز می¬گردند (Benjamin, 2011). نمونه¬ای از حل مسأله VRP با یک انبار، 11 مشتری و 3 مسیر در شکل (1-2) نشان داده شده است.

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما