باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | ناوگان حمل ونقل

باربری تهران

باربری

درحال حاضر با وجود توليد فراوان و كيفي ميوه وتره بار و گل و گياه وساير كالاهاي فسادپذير به علت نبود زيرساخت هاي مناسب جهت حمل ونقل اين گونه كالاها امكان صادرات و در نتيجه رقابت با ساير كشورهاي توليد كننده در اين خصوص مهيا نميباشد. هدف اين تحقيق ارزيابي نقش كانتينرهاي ٢١ يخچالي در توسعه تجارت و راهكارهاي بهبود و گسترش عملكرد آنها با توجه به نقش دستگاههاي ذيربط مي باشد. 5-4 - ارزيابي تاثير افزايش ظرفيت ناوگان جاده اي در افزايش بهره وري ناوگان وكاهش مصرف سوخت حمل ونقل جاده اي بار بيش از 95 %كل جابجايي را شامل ميگردد، كاميونهاي حمل بار براساس ضوابط فني موجود مجاز به بارگيري در چهارچوبهاي مشخص هستند كه اين محدوديتها تناسبي با ويژگيهاي كاميونهاي جديدي كه وارد ناوگان حمل ونقل شدهاند ندارد چرا كه كاميونهاي جديد براساس كاتالوگهاي رسمي شركتهاي سازنده، توانايي حمل بار به مراتب بيشتري از آنچه كه در مجموعه قوانين كشور تعريف شده است را دارند. در حال حاضر حداكثر وزن مجاز كاميونها طبق قوانين موجود باربری تهراننبايد از 19 تن براي كاميون 2 محور و 26 تن براي كاميون سه محور تجاوز نمايد كه براساس كاتالوگهاي كارخانه، وزن مجاز حمل بار براي كاميون10 چرخ 32 تن مي باشد كه نشان ميدهد كاميون موصوف توانايي حمل بار خالصي بين 16 تا 18 تن را براساس ظرفيت مندرج در كاتالوگ براساس نوع كاميون (تراك ميكسر حمل بتن، كمپرسي كاميون اتاقدار يا تانكرحمل سوخت) را دارا مي باشد در حاليكه بار خالص براساس ضوابط فعلي براي چنين كاميوني بين 10 تا 12 تن مي باشد كه نشان مي دهد در صورت بارگيري كاميون براساس ظرفيت كاتالوگ بين 50 %تا 60 %افزايش بار خالص را خواهيم داشت. همچنين با توجه به هزينه هاي تمام شده حمل ونقل جاده اي شامل هزينههاي ثابت (بدون تاثيرپذيري از وزن وحجم بار) و هزينه هاي متغير و «متاثر از وزن يا حجم بار» و تعيين درصد هر يك از هزينه هاي مزبور وميزان تاثير استفاده از حداكثر ظرفيت اسمي مشخص شده توسط كارخانه سازنده برهزينه هاي متغير (كه قطعاً بصورت افزايش خواهد بود) ، بطور متوسط بيش از 50 %به ظرفيت جابجايي بار جاده اي كشور افزوده خواهد شد.باربری تهران هدف از اين پايان نامه تحليل و بررسي اثرات ناشي از افزايش ظرفيت حمل بار جاده اي تا سقف ظرفيت واقعي كاميونهاي جديد (منطبق بر كاتالوگهاي رسمي كارخانجات سازنده) بر هزينه هاي ثابت و متغير حمل ونقل جاده اي بار، ميزان كاهش قيمت تمام شده حمل بار براي مصرف كنندگان، ميزان صرفه جويي سوخت ناشي از آن و اثرات جانبي آن شامل آسيب هاي احتمالي بر روسازي راه و همچنين تحليل هزينه فايده آن مي باشد. ٢٢ -6-4 تحليل اثرات حمل ونقل يك سربار برافزايش هزينه حمل و نقل و ارائه راهكارهاي كاهش آن در حال حاضر حمل و نقل يك سربار يكي از مشكلات اساسي حمل و نقل جاده اي كشور به شمار ميرود.يكي از مهمترين دلايل اين مشكل عدم ارتباط لازم ميان ناوگان باري و شركتهاي حمل و نقل ميباشد. اين مسئله موجب مي شود شركتهاي حمل و نقل بدون در نظر گرفتن تقاضاي حمل بار در مقصد و عواقب بعدي آن كاميونهاي حامل بار را به مقصد مورد نظر اعزام نمايند.

باربری تهران

تماس سریع با ما