باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | سيستم حمل و نقل

باربری تهران

باربری

اين مشكل موجب وارد آمدن هزينه هاي فراوان به سيستم حمل و نقل و در نتيجه افزايش مصرف سوخت آن شده است. بنابراين اهداف اصلي اين پايان نامه: تعيين اثرات يكسربار ( شامل افزايش سوخت ، كاهش بهره وري و ... ) و ارائه راهكارهاي كاهش يك سربار ميباشد . -7-4 مدل بهينه حمل و نقل تركيبي با استفاده از كانتينر و ارزيابي تاثير آن درحمل و نقل جاده اي كانتينر عبارت از محفظهاي كه به منظور حمل و نقل يكپارچه كالا در سيستم حمل و نقل به كار ميرود . به تعبير ديگر كانتينر عبارت است از نوعي بستهبندي كالا. كانتينر تنها وسيلهاي است كه امكان حمل تركيبي را در سيستم حمل مركب يا سراسري فراهم يا تسهيل مي كند. مهمترين مزيت كانتينر اين است كه در عمل ، وضعيت كالاهاي وارداتي را از حالت ترخيص به حالت تحويل تبديل مينمايد. در حال حاضر در جهان حدود هشت ميليون كانتينر وجود دارد و حدود يك سوم كالاها با اين روش حمل و نقل ميگردد. باربری تهران سهم عظيمي از كالاهاي جهان را كالاهاي عمومي تشكيل ميدهد كه عمدتا از نوع 20 فوتي و 40 فوتي هستند. كانتينرهاي مخصوص حمل و نقل كالا شامل كانتينر هاي مخصوص كالاهاي بستهبندي شده ، كانتينر هاي ويژه حمل كالاهاي خشك ، كانتينر عميق يا يخچالي ، كانتينر رو باز و كانتينر مخصوص كالاهاي فله و مايع مي باشد. هدف از اين تحقيق و پايان نامه ارزيابي و ارائه مدل سيستمهاي حمل و نقل تركيبي با استفاده از كانتير در سطح كشور بوده و همچنين موانع و چالشهاي موجود ( نرمافزاري ، سختافزاري و زيربنائي و ....) براي گسترش استفاده از كانتينر بررسي شده است و راهكارهاي لازم پس از مقايسه تطبيقي با كشور هاي پيشروي دنيا در اين خصوص ارائه ميگردد. ٢٣ 8-4 - تحليل و ارزيابي پديده خود مالكي ناوگان حمل و نقل جاده اي و ارائه راهكارهاي مناسب رفع آن در سيستم فعلي حمل ونقل، بطور معمول راننده، صاحب كاميون است بنابراين خود ميتواند نسبت به انتخاب مسير تصميمگيري كند و شركت حمل ونقلي نقش كمتري دراين ميان ايفا ميكند، بنابراين امكان برنامهريزي صحيح در سيستم حمل ونقل كالاي كشور وجود ندارد، به عبارتي بدون توجه به ميزان تقاضا در پايانه هاي بندري و برآورد تناژ كالاي موجود و محاسبه ميزان ، تعداد و تركيب ناوگان مورد نياز براي حمل كالا، درهر برهه زماني حركت طيفهاي متفاوت كاميونها به سمت پايانههاي عمده بار انجام ميشود. باتوجه به مطالب مزبور و نظر به عدم توانايي برنامهريزي از سوي كاميونداران معمولاً ناوگان باري فقط در يك سربار را حمل كرده و با تكيه بر كرايه يكطرفه حمل بار كه معمولاً ميزان قابل قبولي است عملكرد خود را به انجام ميرسانند. باربری تهران هدف اين تحقيق تحليل عوامل و مشكلات ناشي از پديده خودمالكي ناوگان ميباشد و چگونگي كاهش آن ، رساندن آن به حداكثر بازدهي نسبت به وضعيت موجود مي باشد، اين سيستم بطور معمول در صورتي اصلاح ميشود كه كاميون دراختيار شركت قرار گرفته تا امكان برنامهريزي براي آن فراهم گردد ونتيجة آن كرايه مناسب، رقابت سالم و دستيابي به ميزان حداكثر بهرهوري از منابع موجود با اصلاح ساختار حمل ونقلي مي باشد . -5 فناوري هاي نوين و كنترل هوشمند 1-5 - طراحي شبكه داده جهت انتقال اطلاعات ما بين خودرو و سنسورهاي منصوب در كنار جاده و تشكيل شبكه هوشمند مديريت ناوگان در بزرگراهها مديريت حمل و نقل برون شهري هم اكنون با چالش ويژه مـديريت ترافيـك مواجـه اسـت. رشـد سريع و ورود خودرو متناسب با احداث راهها و معابر نميباشد. لـذا امكـان مـديريت روان ترافيكـي از توجهات ويژه مديران در كاهش قابل ملاحظه اين معظل همه گيـر اسـت.

باربری تهران

تماس سریع با ما