باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |هدايت كننده مسير

باربری تهران

باربری

١١ توزين در حال حركت هم در سرعتهاي كم و هم در سرعتهاي زياد قابل انجام است. روشهاي توزين در حال حركت جزو روشهاي پيشرفته توزين مي باشد كه در آن وزن وسيله نقليـه بـه همـراه بـا آن بدون نياز به متوقف ساختن وسيله نقليه اندازه گيري مي شود، بطور معمول در ايـن روش ضـربه اي كه به روسازي وارد مي شود نيز اندازه گيري مي شود. هدف از اين پروژه، شناسايي عملكرد يك ايستگاه توزين در حال حركـت شـامل، سيسـتم شناسـايي مسير حركت ، علائم هدايت كننده مسير، سيستم مشخص كننده نوع خودرو، صفحات تـوزين حـين حركت ، حسن گرهاي القايي و مقايسه آن با سيستم هاي حمل ونقل موجود و ارزيابي مزايا و معايب آن و همچنين سنجش ميزان تاثيرگذاري آن در كاهش تخلفات اضافه بار مي باشد. 5-5 - ارائه نحوه بكارگيري تجهيزات ITS براي بهينه سازي منابع و امكانات در مديريت بار حمل ونقل جاده اي مديريت بار در حمل ونقل جاده اي، تاثير بسيار زيادي بر چگونگي استفاده از جـادههـاي كشـور دارد. بدين منظور از منابع و امكانات زياد و پيچيده اي استفاده مي شود كه به كارگيري بهينه آنهـا بـراي مديريت موثر بار، از اهميت بالايي برخوردار ميباشد. سيسـتم هـاي حمـل ونقـل هوشـمند يكـي از تجهيزاتي است كه مي تواند با بهينه سازي منابع و امكانات ، تاثير بسـزايي بـر روي مـديريت مـوثر كالا و مسافر داشته باشد. مديريت عرضه و تقاضا در خصوص بار،نيازمند دسترسي به اطلاعـات در لحظـه و بهنگـام از مراكـز توليد سفر در زمينه بار مي باشد. به گونه اي كه مدير با در دست داشتن اين اطلاعات اقدام به اعـزام وسايل نقليه باري و مسافري براي جوابگويي به نيازهاي مورد نظر (تقاضا) مي نمايد. ٢٦ هدف از اين تحقيق بررسي ساز و كار چگونگي بهره گيري از امكانات موجود و بستر فراهم شـده در سطح كشور (مخابراتي، حمل ونقلي، مديريتي و ... ) جهت مديريت واحد عرضه و تقاضـاي بـار مـي باشد. 6-5 - طراحي مدل مكان محورمتحرك كالا به روش Signature Geo ) سيستم مكان محور متحرك) حمل و نقل بار در حوزه مديريت كلان شهري و كشوري داراي اهميت هاي ويژه اي خصوصا در كاهش هزينهها و يا اتلاف انرژي سوخت ميباشد. مشكلات اتلاف انرژي و ايجاد آلودگي هاي محيطي از سويي و مشكلات دهه اخير ترافيك و غيره از ديگر مزاياي توجه به استفاده از ابزارهاي فن آوري اطلاعات در توزيع بهينه و نيز كاهش حد اقل تردد برون شهري است. از چالشهاي ويژه در حوزه جابجايي بار و كالا كه در حوزه ITS مي توان مورد توجه قرار گيـرد دنبـال نمودن دقيق كالا است. اين نياز براي مشتري و سازمانهاي مربوطه داراي اهميت قابـل ملاحظـه اي است. Signature Geo اين امكان را فراهم مي نمايد كه پاسـخ مناسـب قابـل اعتمـادي بـراي ايـن چالش باشد. اين چالش هم اكنون با بوجود آمدن تكنولوژي شناخت جغرافيـايي دقيـق بـا اسـتفاده از GPS و از طرفي مخابره داده هاي مكان محور متحرك به مركز توسط سيستم بي سيم راديويي و يا Based IP امكان جمع آوري و ارائه بخش عرضه را در محيط حمـل و نقـل فـراهم مـي آورد .از آنجا كه تحقيقات وسيع و مدلسازي هاي عرضه و تقاضا در IT به رشد قابل توجهي رسيده است ، بـا ورود بعد جديد "مكان محور زمان حساس" امكان سريع ، دقيق بدون مشكل در تحويـل كـالا را فراهم آورد. با شناخت روش مناسب پيگيري كالا و تعميم مدل سازي بهينه سرويس دهي با توجه به بعد جديد "مكان محور زمان حساس" از اهداف ويژه اين تحقيق خواهدبود و ضروري است اندازه گيري سودمندي Signature Geo مورد توجه قرار گيرد . 7-5 - طراحي سيستم جستجوي تحت WEB براي حمل و نقل تركيبي در انتقال سريع و بهينه كالا حمل و نقل بار در حوزه مديريت كلان شهري و كشوري يا قاره اي داراي اهميتهاي ويژه اي ميباشد_هم اكنون با بسط وسيع و جزيرهاي شبكههاي جابجايي چالش مهم در افزايش Factor Load به معني حداكثر بهره برداري از توان وسايل حمل نقل (در هوايي صندلي _در ريلي گنجايش يا ظرفيت و در زميني حداقل مسافت پيموده شده) مورد توجه ميباشد .

 

تماس سریع با ما