باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | اتلاف انرژي

باربری تهران

باربری

بعد ديگر آن اين توجه در كاهش هزينهها و يا اتلاف انرژي سوخت ميباشد. پاسخگويي به اين چالش با شناخت توزيع ٢٧ سريع و صحيح بموقع داده توسط گوگل فراهم شده است. تعميم خاص به نوع داده و يا ايجاد پرتال مشترك در اين جابجايي از اهداف اين تحقيق مي باشد. روش صحيح توزيع دادهها جهت پاسخ به عرضه و تقاضا در حمل و نقل كالا و مسافر و مدلسازي بهينه سرويس دهي با توجه به ابزارهاي جستجو و ارائه داده با توجه به تمامي ويژگيها بكار گرفته شده در سيستم گوگل هدف اين پايان نامه مي باشد. -8-5 طراحي سيستمهاي بهينه سامانه مديريت كنتر ل ونظارت تونلهاي راه درراههاي برون شهري (مطالعه موردي) جهت مديريت ونظارت دقيق بر ترافيك فرآيند بازرسي ، تعمير ونگهداري و تونل، استفاده از سيستمهاي مديريت ، كنترل ونظارت بر تونل اهميت خاصي دارد، بدين منظور احداث مركز كنترل ترافيك براي تونلهاي بزرگ ومدرن اجتناب ناپذير است. باربری تهراندرتونلهاي با طول زياد ويكپارچه مي بايست از سيستمهاي امنيتي ويژه و مدرن جهت كنترل روشنايي، تهويه مناسب، حجم ترافيك، خرابي احتمالي وسايل نقليه، مسدود شدن تونل و ... استفاده نمود، به همين علت استفاده از سنسورهاي مختلف مانند سنسورهاي حرارتي، تشخيص ديد، تشخيص آلودگي و ... براي ارتقاء ضريب ايمني وتشخيص سريع هرگونه مشكل و حادثهاي، رايج مي باشد، همچنين افزايش ضريب ايمني ،كاهش تصادفات ،روان سازي ترددها و نظارت دقيق بر وضعيت ترافيك درون تونلهاي بزرگ از تابلوهاي اطلاع رساني، دوربين هاي نظارت تصويري، تلفن هاي تماس اضطراري ، سيستم هاي آتش نشاني خودكار مي توان استفاده نمود. هدف اين پروژه مطالعه طراحي وتبين يك سيستم نرم افزاري جهت نهادينه كردن فرآيند بازرسي ، تعميرونگهداري تونل، افزايش كارايي ، افزايش ايمني، بهينه سازي جريان ترافيك، يهينه سازي جريان ترافيك و فراهم آوردن اطلاعات براي رانندگان مي باشد.باربری تهران اين سيستم مي بايست با توجه به زيرسيستمهاي تاسيساتي تونل (سيستم هاي تهويه، جت فن ها، سيستم اعلام واطفاء حريق، سيستم روشنايي، تامين وتوزيع برق، زهكشي آبهاي سطحي )، سيستمهاي ترافيكي تونل (انواع علامتها وتابلوها، سيستمهاي شمارشگر خودروها، سيستم نظارت تصويري، سيستم تشخيص خودكار حادثه، سيستم كنترل دسترسي ها، سيستم راهبند خودكار، سيستم سنجي ارتفاع غير مجاز، سيستم SOS ، (انواع علامتها وتابلوها (تابلوهاي پيام رسان، تابلوهاي كنترل باند، تابلوهاي نمايشي سرعت مجاز) طراحي گردد. ٢٨ 9-5 - تحليل و ارزيابي عملكرد سيستم هاي مبتني بر حسگرها و شناسگرهاي متقابل جاده اي - خودرويي بمنظور ارتقاي ايمني با توجه به پيشرفت صنعت خودروسازي و نيز اهميت ايمني در حمل و نقل، استفاده از سيستم هاي هوشمند درون خودرويي ميتواند علاوه بر ايمني داخل خودرو و بين خودروها، امكان راحتي سرنشينان خودرو را نيز فراهم مي نمايد. به طور كلي سيستمهاي هوشمند به گونه اي از سيستمها اطلاق مي شوند كه در برگيرنده مفهومي تحت عنوان يكپارچگي حسگر، محرك و كنترل كننده باشند، به بيان سادهتر سيستم هوشمند محيط اطراف خود را درك ميكنند و متناسب با نياز موجود با حداقل وقفه ممكن كه در حد ميكروثانيه است عكس العمل نشان ميدهد. هدف از ارائه سيستم هوشمند براي جلوگيري از تصادفات جادهاي در مرحله اول، جلوگيري و كاهش تصادفاتي است كه با بي توجهي رانندگان برحداكثر سرعت مجاز، به وقوع مي پيوندد و چگونگي عملكرد بخش هاي مختلف (مثلاً قسمت ارسال اطلاعات از جاده به خودرو، دريافت و پردازش اطلاعات، اعمال كنترل و هشدار به راننده) كه در نهايت به كنترل خودرو و هوشيارتر شدن راننده نيست به خطر مي انجامد منجر خواهد شد. در مرحله بعد نيز هدف جلوگيري از برخورد خودروهاي ديگر به دليل نداشتن ديد كافي با خودروهايي است كه تصادف كرده و راه را بند آورده اند. هدف از اين تحقيق معرفي سيستمهاي هوشـمند پيشـرفته درون خـودرويي وتشـويق شـركتهـاي خودروساز به تجهيز خودرو ها توليدي به سيستم هاي مذكور و ارائـه مبـاني طراحـي سيسـتمهـاي مبتني بر حسگرها و شناسه گرهاي درون خودرويي براي جلوگيري از تصادفات جادهاي مي باشد. -5 10 - ارزيابي عملكرد سيستم هاي كنترل سرعت وفاصله درون خودروئي درافزايش ايمني جاده اي كنترل سرعت يكي از مقوله هاي مرتبط مرتبط با افزايش ايمني ، نجات جان انسانها و جلـوگيري از تصادف است كه موجب اتلاف وقت ، هزينه و انرژي مي گردد .

باربری تهران

تماس سریع با ما