باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |سيسـتمهاي كنتـرل سرعت

باربری تهران

باربری

در حال حاضـر سيسـتمهاي كنتـرل سرعت ، بصورت محدود كننده هاي سرعت نصب شـده بـر روي خـودرو بـه صـورت فابريـك و بـا استفاده از تكنولوژي نوين بازدارنده مبتني بر ITS مي باشد . ITS يا سامانه حمل ونقل هوشمند، اصطلاحي كلي شـامل كـاربرد تركيبـي فناوريهـاي ارتباطـات، كنترل و پردازش اطلاعات براي سيستم حمل ونقل كه استفاده از آن با وجود گذشت زمان انـدكي از ارائه آن، ميزان پذيرش و قابليت اجراي آن در كشورها و مكانهاي مختلف متفاوت است، ITS دامنه وسيعي از فنون و تدابيري را در بر مي گيرد كه مي تواند با كاربرد يك فناوري به دست آيد يا بهبـود پيدا كنند، مهمترين دليل و انگيزه توجه به سيستم ITS ،بهبود بهـره بـرداري از سيسـتمهاي حمـل ٢٩ ونقل با ايجاد و افزايش كارآيي و سودمندي به همراه نگاه جديد در كشور به ITS با هـدف افـزايش ايمني، نجات جان انسانها و جلوگيري از اتلاف وقت، هزينه و انرژي است. در عين حال خدمات ITS در بهبود ايمني و امنيت، ضمن هشـدار بـه راننـدگان و مـردم ومسـافران درمورد شرايط و مناطق خطرناك و در صـورت لـزوم مداخلـه در امـر راننـدگي، سـعي دارد از تعـداد تصادفات و شدت جراحات ناشي از آن بكاهد. سيستمهاي هوشمند ايمني وسايل نقليه توسط مكانيزم هاي مختلفي، در خطـر بـروز تصـادف تـاثير ميگذارند، بعضي از اين مكانيزمها به گونه اي طراحي شده اند كه با كمك و پشتيباني خودرو، خطـر تصادف را كاهش مي دهند برخي ديگر وضعيت فعلـي خـودرو و راننـده را زيرنظـر گرفتـه ونـواقص احتمالي را به راننده اطلاع مي دهند بعضي نيز با با مطلع كردن و هشداردادن بـه راننـده از خطـرات احتمالي پيش رو مانند نزديك شدن بيش از حـد بـه خـودروي جلـويي از افـزايش احتمـال تصـادف جلوگيري مي نمايند. اين سيستمها مي تواند مقررات ايمني را به اجرا بگذارنـد تـا راننـدگان خطرنـاك را متوقـف نمـوده و بارهاي مخاطره آميز را كنترل كنند و نظارت بيشتري بر وسايل نقليـه اعمـال نماينـد هـدف از ايـن تحقيق ارزيابي خدمات و ويژگيهاي سيستم كنترل سرعت (هشداردهندة ايمني فاصله طـولي وسـايل نقليه و سيستم هاي كنترل پيشرفته مترتب برآن) در ارتباط با افزايش ايمني جاده اي و راهكارهـاي بكارگيري فناوري ITS با مقايسه تطبيقي با كشورهاي پيشرو دنيا در اين زمينه در ايران مي باشد. -5 11 - طراحي سيستم هوشمند تخلفات و بررسي سوانح رانندگي مبتني بر GIS با گسترش كاربرد وسايل نقليه و افزايش تعداد آنها، كنترل و مديريت آنها به روش هاي سنتي بسـيار كند و هزينه بر بوده و جوابگو نيست.باربری تهران استفاده از سيستمهاي هوشمند براي ثبـت تخلفـات و بررسـي حوادث رانندگي يكي از نيازهاي مهم امروز اسـت، بـه كمـك ايـن سيسـتم هـا، اطلاعـات مسـير و پارامترهاي مختلف را مي توان دربازه هاي زماني مشخص نمونه برداري كرده و ذخيره كرد. بـا دادن ايـن اطلاعـات بـه يـك نـرم افـزار GIS كـه در آن نقشـه هـاي ديجيتـالي همـراه بـا اطلاعـات ومحدوديتهاي ترافيكي وجود دارد، سيستم مـي توانـد بسـياري از تخلـف هـاي صـورت گرفتـه را تشخيص و براي مراكز كنترل مثل پليس گزارش كند، در كشور ما با توجـه بـه آمـار بـالاي سـوانح رانندگي و تلفات جاني ناشي از آن استفاده از اين سيستم ميتواند كمك بزرگي براي حل مشـكلات رانندگي باشد. ٣٠ هدف از اين تحقيق، طراحي سيستم مزبور با توجه به پارامترهايي مانند، تخمين موقعيـت و وضـعيت ناوگان ، سيستم داده پردازي ، سيستم ارتباطي، سيسـتم تشـخيص تخلفـات راننـدگي (بـا فيلـدهاي متنوع) و توانايي تحليل سوانح رانندگي و ارائه گزارش به پليس مي باشند. -5 12 -مدل ارزيابي اقتصادي كاربرد پروژه هاي ITS در حملونقل جادهاي پروژه هاي ITS به طور كلي 6 هدف اصلي رادنبال مي كند كه عبارتند از : افزايش ايمني سيستم هاي حمل ونقل افزايش كارآيي ، بازدهي وبهره وري سيتم هاي حمل ونقل افزايش پويايي وقابليت حركت وراحتي مسافرين درسيستم هاي حمل ونقل افزايش سودمندي اقتصادي درحال وآينده كاهش ميزان مصرف انرژي وهزينه هاي زيست محيطي دراثر تراكم ترافيك ايجاد زمينه هاي توسعه وپيشرفت بااستفاده ازسيستم هاي حمل ونقل هوشمند براساس اين 6 هدف، شاخص هاي موثر درارزيابي منافع پروژه هاي ITS تعيين ميگردند وبراساس اين شاخصها ميتـوان منافع سيستم هاي حمل ونقل هوشمند رامورد ارزيابي قرارداد0 اين اهداف عبارت از ، « ايمني » ، « كارآيي ، بازدهي وبهـره وري» ، « تحـرك ، پويـايي وقابليـت حركت» «سودمندي اقتصادي» ، و «ارزيابي محيط زيست» مي باشد 0باربری تهران شاخص هاي ارزيابي منافع براي هدف مـورد نظـر ، كـارآيي بـازدهي وبهـره وري ، افـزايش سـطح سرويس راهها وراحتي مسافرين ، افزايش توان حركتي دربزرگراهها وجاده ها اصلي و كاهش ميـزان حوادث مي باشد0 هدف ازاين تحقيق معرفي ساختارهاي مدل ارزيابي منافع پروژه هاي ITS ، مدل مناسب وكاربردي براي ايران وتعيين اهداف وشاخص هاي مرتبط دراين خصوص ودرنهايت ارزيابي منـافع پـروژههـاي ITS مي باشد0 -5 13 - طراحي مدل يكپارچه براي سامانه فروش بليط الكترونيكي سيستم جابجايي مسافر كشور يكي از اهداف حمل ونقل جاده اي ارتقاء كيفي سطح خدمات است. يكـي از خـدماتي كـه مشـتريان حمل ونقل جاده اي بسيار به آن نياز دارند تهيه بليط سفر است. در حال حاضر مسافران بـراي تهيـه بليط مجبور به مراجعه به شركت هاي حمل ونقل هستند.

باربری تهران

تماس سریع با ما