باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |سـامانه فـروش بلـيط الكترونيكـي

باربری تهران

باربری

طـرح سـامانه فـروش بلـيط الكترونيكـي يكپارچه، امكان تبادل اطلاعات بين پايانه هاي مسافري و شركتهاي حمل ونقل را فراهم مي كنـد و ٣١ ارائه خدمات فروش بليط در سطح شهر نيز امكان پذير مي شود و مسافر براي تهيـه بلـيط ملـزم بـه مراجعه به شركتهاي مختلف حمل ونقلي نخواهد بود. دراين روش امكان تهيه بليط رفـت و برگشـت نيز وجود دارد. هدف از اين تحقيق طراحي سيستمي به منظور فروش بلـيط بصـورت الكترونيكـي و online و بـا استفاده از اينترنت است، در اين روش مسافر نيازي به مراجعه به پايانه به منظورتهيه بليط ندارد. -5 14 - تحليل و ارزيابي و ارائه سيستم رديابي و اطلاعات مكانيابي براي كاميونهاي حامل كالا و امكـانسـنجي استفاده از آن به صورت يكپارچه با ITS يكي از مسايل مورد علاقه شركتهاي حمل ونقل، رديابي كاميونهاي حامل كالا در مسير حركت و همچنين رهگيري كانتينرها و باربری تهرانپالتها در محوطههاي بارگيري، بارانـدازي و انبارهـاي تحـت پوشـش ميباشد. در حال حاضر استفاده و بهرهگيري از سيستمهاي پيگيري تحت وب با استفاده از شناسگرهاي امواج راديويي قابليت اجرايي دارد. قابل ذكر است بهكارگيري سيستم مزبور موجب تعيـين موقعيـت دقيـق كاميونهاي حامل كالا و همچنين توانايي كنتـرل برنامـه زمانبنـدي تعيـين شـده جهـت جابجـايي كالاهاي مهم و حساس ميگردد كه در نهايت هزينـههـاي عمليـاتي شـركتهـاي حمـل و نقـل را كاهش خواهد داد. هدف اين تحقيق ارزيابي و ارائه سيستمهاي رهگيري ويـژه كـاميونهـاي حامـل كـالا، تحـت وب ميباشد -5 15-تحليل و ارزيابي دستورالعمل بكارگيري سيستمهاي نظارت تصويري جهت ارائه اطلاعات تصادفات/ جريان ترافيك/ مديريت نگهداري راهها/ در جادهها در هماهنگي با ساير اجزاي ITS در محور قزوين-رشت سيستمهاي حمل و نقل هوشمند مجموعهاي يكپارچه و كارآمد است كه بهرهبـرداري از آن افـزايش ايمني، كاهش ترافيك، كاهش سفرهاي غير ضروري، رفت و آمد آسان، كـاهش اسـترس راننـدگان، افزايش شبكه راهها، كاهش تاخيرها و ... را در بر دارد. بررسي تجارب كشورهاي پيشرو در اين زمينه نشان ميدهد كه دستاوردهاي شـگرف ITS خـدمات حمل ونقل ايمني كارا، با حداقل ضايغات زيست محيطي را ارائه ميدهد. در ايران، مطالعات اوليه پياده سازي ITS در محورهـاي بـرون شـهري در سـال 1381 آغـاز شـد .باربری تهراندر همان سال محورهاي ارتباطي تهران - كرج به عنوان طرح نمونه ITS برون شهري انتخاب گرديد. پروژه پايلوت حمل و نقل هوشمند دو هدف عمده را دنبال ميكرد: ٣٢ - بهبود وضع ترافيك در اين كريدور - جمعآوري اطلاعات بايد توجه داشت سيستمهاي مبتني بر حمل ونقل هوشمند، براي برقراري جريان سـالم ترافيكـي بـا كمترين اختلال، به مجموعهاي از امكانات و تسهيلات با تعداد توزيع مناسب احتياج دارد تا نيازهـاي شبكه برطرف شود. بهطوريكه اهداف مورد انتظار از سيستم حمل و نقل هوشمند با برقراري ارتباط و هماهنگي كامل ميان اجزاي شبكه، امكانات و تسهيلات مورد نياز، و ادراهكنندگان آن برآورده شود. محدوده تحت پوشش سيستم از نظر استفاده كنندگان از خدمات حمل ونقل وسيعتر اسـت. چـرا كـه تصميماتي نظير "انجام سفر" يا "اهداف سفر" در مبدا و انتخاب اوليه مسير قبل از ورود به محـدوده تحت پوشش سيستمهاي نظارت تصويري انجام ميپذيرد. محدوده تحت پوشش ITS به نوع زير سيستم آن بستگي دارد، مثلا سيستم اطلاع رساني راديـويي يا اينترنتي ميتواند كل يك محدوده را تحت پوشش قـرار دهـد، در حـاليكـه تابلوهـاي VMS و دوربينهاي CCTV فقط محدوده استقرار خود را در بر ميگيرد. خدمات قابل ارائه در اجراي پروژههايITS را ميتوان به صورت زير برشمرد: - اطلاع رساني عمومي (رانندگان و مسافران) - مديريت اطلاعات سوانح و امداد - مديريت جريان ترافيك و نظارت بر تردد وسايل نقليه - ارائه اطلاعات محدودههاي ترافيكي - مديريت نگهداري راهها - ارائه تسهيلات در خصوص ساير موارد معمولا پس از برداشت وضع موجود يك محور و تعيين نيازها، خدمات قابـل ارائـه در ITS تعيـين و دستهبندي ميگردد

باربری تهران

تماس سریع با ما