باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | سيستم ايزو

باربری تهران

باربری

(بطور مثال سيستم ايزو و بعد از آن كايزن عمليـاتي ) لـذا ضـرورت دارد مشخص شود كه سازمان هاي استاني يا دفاتر ستادي بايد به ترتيب اولويت چه سيستم هايي را پياده نمود و پس از آن نحوه پياده سازي اثر بخش اين سيستم ها و ارزيابي آن چگونه بايد باشد؟ مهمترين اهداف اين پروژه عبارت است از : .1 تعيين بهترين و اثربخش ترين سيسـتم هـاي مـديريت كيفيـت بـراي سـازمان 2 .تعيـين نحـوه پيادهسازي اثربخش سيستم متناسب با شرايط سازمان 3 .تعيـين مـدلي بـراي سـنجش اثربخشـي و كارايي سيستم پياده شده متناسب با شرايط و توانمنديها و نقاط ضـعف سـازمان راهـداري و حمـل ونقل جادهاي 4 .تعيين روشي جهت نظارت و كنترل سيستم بـه منظـور عـدم انحـراف آن از مسـير مطلوب . -7 اقتصاد حمل و نقل -1-7 ارزيابي موانع پيوستن ايران به كنوانسيون حمل ونقل جاده اي مواد خطرناك (ADR (و ارائه راهكارهـاي برطرف كردن آنها مواد خطرناك مادهاي است كه براي انسان، حيوان و محيط زيست مضر است، اين مواد در 9 گروه طبقهبندي شدهاند كه اهم آن مايعات و جامدات قابل اشتعال، گازها ومواد خورنده مي باشند و ملموسترين آنها حاملهاي مشخصي هستند كه بوسيله تانكرها حمل مي گردند. براساس آمار منتشره سازمان ملل، درحدود نيمي از كليه بارهايي كه حمل ميشوند ، منطبق به گروه مواد خطرناك هستند. باربری تهران هدف از اين تحقيق تحليل وبررسي شرايط وزيرساختهاي كشورهاي عضوكنوانسيون ADR وهمچنين ارزيابي زيرساختهاي كشور و چالش هاي موجود براي پيوستن به اين كنوانسيون وچگونگي رفع آنها است. ٣٧ 7 -2 -تعيين عوامل موثر برخواب ناوگان و ارائه راهكارهاي كاربردي مناسب جهت حذف آن دركشور ما چون راننده صاحب كاميون است پس خودش تصميم ميگيرد چه راهي را انتخاب كند و نه شركت، پس راننده مسير مشخصي را بطور معمول مي پيمايد، اين مسئله موجب ميشود كه شركتهاي حمل ونقل نتواند برنامهريزي درستي در سيستم حمل ونقل كالاي كشور داشته باشند، به عبارتي عدم وجود سيستماطلاع رساني مناسب در زمانهاي مختلف مثلاً در بندرعباس چه ميزان كالا وجود دارد و چند كاميون براي حمل اين مقدار كالا مورد نياز است، حضور تصادفي كاميونها در پايانههاي بار و نبود برنامه ريزي هاي كلان مرتبط با عرضه و تقاضا در بخش حمل ونقل باعث ميشود كه پارهاي اوقات با افزايش تقاضا و كاهش عرضه، كاميونهاي مراجعه كننده به پايانه هاي بندري به ناچار براي حمل وجابجايي بار تاخيرهايي را تجربه كنند (خواب ناوگان) كه ارزيابي عوامل آن و ارائه راهكارهاي مناسب در جهت كاهش آن هدف اين تحقيق مي باشد. 7- -3 ارائه مدل قيمت گذاري سوخت درتوسعه زيربناهاي حمل ونقل ونگهداري آن نوسانات بازار نفت خام و جهت بالاي آن، موجب بالا رفتن قيمت سوخت در بسياري از كشورهاي دنيا شده است، به دليل نقش مستقيم انرژي بر رشد وتوسعه اقتصاد جهاني و اقتصاد هر كشور، بررسي موضوع با محوريت ماليات بر سوخت و وسايل نقليه در سطحي كلان و بطور مقايسهاي ، قابل توجه و ضروري است. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، ماليات بر سوخت گرفته مي شود، اما تعدادي از كشورها، به ويژه كشورهاي در حال توسعه، سياست يارانه سوخت را اتخاذ كرده اندباربری تهران. سياست يارانه بر سوخت نه تنها براي بخش حمل ونقل صادق است بلكه براي ديگر بخشهاي مصرف كننده انرژي نيز صدق مي كند، به همين دليل، هر تغييري در سياست يارانه سوخت اين كشورها، نيازمند توجه به يك تغيير سراسري در سياست اقتصادي يا حداقل در سياست بخش مربوطه است. در ارتباط با ماليات سوخت در بخش حمل ونقلي، اصولي بايد مدنظر قرار گيرد، اين اصول عبارتند از: اصل پرداخت ماليات توسط كاربر به عنوان عوارض جاده اي اين اصل به اين موضوع اشاره دارد كه پول اخذ شده براي استفاده يا وارد آمدن خسارت به راه، صرفاً به وسيله ايستگاههاي عوارضي گرفته نشده بلكه از طريق نرخ اضافي سوخت اخذ ميشود. اصل سرمايه گذاري بخش حمل ونقل در حمل ونقل ٣٨ به عنوان يك سياست كلان در بخش حمل ونقل قدم هاي عمده زير در قيمت گذاري سوخت بخش حمل ونقل پيشنهاد شده است: -1 حذف يارانه سوخت -2 ماليات بر سوخت در حمل ونقل براي پوشش تمام هزينه هاي مربوط به احداث و بهسازي راهها -3 ماليات اضافي براي موازنه هزينه كل در بخش حمل ونقل هدف از اين تحقيق تحليل نقش قيمت گذاري سوخت در نگهداري وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل با توجه به تجارب ساير كشورها و پيشنهاد اتخاذ راهكارهاي مناسب براي كشور ايران ميباشد، بايد توجه داشت كه ماليات بر سوخت مي تواند به عنوان عاملي براي پوشش تمام هزينه هاي مربوط به احداث و بهسازي راهها بكارگرفته شود،

باربری تهران

تماس سریع با ما