باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |رزيابي اثر نور بر زمينه

باربری تهران

باربری

ارزيابي اثر نور بر زمينه (سطح راه) و نوع دانه بندي سطح رويه آسفالت وبررسي استانداردهاي مختلف و مطابقت آن با شرايط موجود هدف اين پايان نامه ميباشد. -8-2 بررسي،تحليل وارزيابي بار پذيري سطح راه وابنيه فني راههاي شرياني كشوروتعيين حداكثر بار محـوري مجازآنها نظر به اينكه طراحي و ساخت راهها براساس ميزان توانايي تحمل بار مشخصي انجام ميشود و بارگذاري بيش از حد و همچنين تكرار بيش از ميزان بار مجاز بر سطح راهها وابنيه فني موجب فرسودگي و خرابي زودرس رويه و ابنيه فني راه مي گردد. باربری تهران و از سوي ديگربا افزايش تنوع وسايل نقليه با اوزان و بارهاي محوري متفاوت ضرورت بررسي وتجديد نظر در ميزان بار محوري مجاز وسايل نقليه درطراحي راهها احساس ميگردد. بدست آوردن و رسيدن به حداكثر بار محوري مجاز و واقعي راههاي موجود كشور،بررسي اثرات و ميزان تخريب بارهاي محوري غيرمجاز برسطح راه ، تعيين نواقص موجود در قوانين ومقررات طراحي راهها و در نهايت تدوين ميزان بار مجاز محوري وكل وسايل نقليه بر سطح راه به همراه ميزان تخريب راه به ازاي اضافه بار حمل شده توسط وسايل نقليه با نرم افزار شبيه سازي مربوطه هدف اين پايان نامه مي باشد. ١٠ -9-2 بررسي،تحليل وارزيابي تاثير انواع پوزولان برمشخصات مكانيكي ودوام بتن خود تراكم بتن خود تراكم (SCC (concrete consolidating self ، بتني با رواني بسيار بالا است كه مي تواند بدون هيچ گونه عمليات متراكم سازي مكانيكي در محل بتن ريزي ريخته شود، قالب را پر كند و آماتورها رادربرگيرد.باربری تهران  اين بتن كه تحت وزن خود متراكم مي شود ،در محل هايي كه به دليل حجم بالاي آماتور بندي امكان عمليات مكانيكي متراكم سازي وجود ندارد، يادر مواردي كه محل بتن ريزي جهت متراكم سازي غير قابل دسترسي است، استفاده مي شود و از اين لحاظ كاربرد فراواني در صنعت ساختمان داراست . يكي ازشايع ترين مشكلات سازه هاي بتن آرمه به خصوص سازه هاي جاده اي مانند پلها حمله سولفاتها به اين سازه ها است. حمله سولفاتها باعث تشكيل سولفات كلسيم (گچ) و سولفوآلومينات كلسيم (اترينگيت ) ميگردد. به همين دليل جهت بهينه سازي كيفيت نور پردازي بر پروژه هاي روشنايي ،سطح آسفالت موجود اصلاح مي گردد. هر دوي اين محصولات نسبت به تركيباتي كه جايگزين آنها شده اند، داراي حجم بيشتري بوده وباعث انبساط وريختن بتن سخت شده مي گردند. بنابراين مسلما" سازه هايي باحجم تراكم آماتوربندي بسيار بالاكه در جاده ها واكثرا" در خاكها ومحيط هاي سولفاتي ساخته مي شوند نيازمند به استفاده از بتن هاي خود متراكم مقاوم در برابر حمله سولفات ها مي باشند. -2 10-تعيين هزينه هاي چرخه عمر نگهداري رويه هاي آسفالتي با استفاده از سيسـتم HDM4)باهـدف كـاليبره كردن ضرائب مربوطه ) برنامه ريزي مناسب وتعيين برنامه هاي مديريت نگهداري كالا ازنيازهاي اوليه ارگانهاي مسئول راههاي يك كشور مي باشد ،جهت تحقق اين مهم در نظر گرفتن كليه عوامل موثر به مانند متغييرهاي بودجه ،تحقيق نياز هاي جذب سرمايه گذاري،پيش بيني عملكرد شبكه راه وروشهاي اجراي متفاوت ودر نهايت تائيد سياست گذاري اجتناب ناپذير است ،باربری تهران سيستم HDM4با پشتوانه سالها تحقيق وتجربه جهت اجراي اين اهداف طراحي واستفاده گرديده است ،از جمله عوامل اساسي اين بررسي ضرائب تائيد هريك از پارامترها در هزينه نگهداري نهايي مي باشد. در اين بررسي تلاش ميگردد تا عوامل موثر وزن گذاري شده ودر نهايت تحليلي از تاثير عوامل مختلف بر هزينه ارائه گردد.

باربری تهران

تماس سریع با ما