باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |ارزيابي فني و اقتصادي فناوري هاي بتن

باربری تهران

باربری

ارزيابي فني و اقتصادي فناوري هاي بتن در بازسازي و اجراي پلهاي در معرض خوردگي كاهش خسارات ناشي از شرايط جوي و حمله كلريدها و سولفات ها به بتن و فولاد موجود، باعث نياز به بتن هاي جديد در ساخت و ساز مي باشد، ارائه خروجي به منظور استفاده از چه نوع بتني و در چه منطقه اي و در اجراي سازه هاي فني راه مي تواند از نتايج اين مطالعه باشد -2 12 - ارزيابي فني و اقتصادي و انتخاب روش هاي موثر يخ زدائي در روسازي راههاي كوهستاني و تعيين ميزان اثرگذاري آنها با توجه به گراني احداث ابنيه فني و روسازي راه كه در اثر نمك پاشي و حل آن با آب باران ايجاد خوردگي و اضمحلال مي شود و آلودگي محيط زيست را بلحاظ عدم رويش گياه بدنبال خواهد داشت بنابراين ضروري بنظر مي رسد كه بايد راهكار مناسبي پيدا كرد . باربری تهران پيدا نمودن روش مناسب يخ زدائي دوستدار با محيط زيست و عدم خرابي سازه پل ها و روسازي هدف اين پژوهش مي باشد. -2 13 - تحليل و ارزيابي كاربرد الياف پلي پريلين بركارايي و اجراي آسفالت الياف پلي پريلين كاربردهاي وسيعي در صنعت ساختمان دارا مي باشند، اين الياف در مقاومسازي سازه هاي بتني مورد استفاده واقع مي شود. درصورت مخلوط كردن اين الياف با قير، تاثير افزايش مقاومت آن در نمونه هاي آزمايش شده مارشال قابل اندازه گيري است، همچنين تاثير آن بر ساير فاكتورهاي مهم مانند ميزان روان پذيري الياف قابل مشاهده است ، در كل انتظار مي رود اثرات مثبت افزودن اين الياف به مخلوط آسفالتي مشاهده گردد. قابل ذكر است افزودن الياف به عنوان عامل مسلح كننده در مخلوط هاي آسفالتي، ضمن امكان كنترل زهكشي موجب بهبود مشخصات مكانيكي مخلوط و افزايش عمر روسازي راه مي گردد اين الياف شامل الياف مصنوعي ، معدني و سلولزي بوده و براي مقايسه با نمونه هاي كنترلي بدون الياف، سه نوع مختلف مخلوط آسفالتي گرم SMA ) آسفالت ماستيكي) ، PFC (آسفالت متخلخل) و مخلوط درشت دانه با چسبندگي بالا) با انجام تست آزمايشگاهي معتبر (زهكشي، كششي، غيرمستقيم ، مدول ديناميكي، شيار چرخ هامبورگ و آزمون رويه) مي باشد. هدف از اين تحقيق، جمع بندي و مشاهده مزاياي افزودن الياف پلي پريلين به مخلوطهاي آسفالتي و ارزيابي تاثيرات آن مي باشد. ١٢ -2 14 - طراحي سيستم هشداردهنده مكانيزه وضعيت رويه راههاي برون شهري داشتن اطلاعات بهنگام وترجيحاً در لحظه باربری تهران ( onlineاز وضعيت رويه راهها يكي از عوامل كليدي مورد نياز راهدارخانه هاست. جمع آوري اين اطلاعات بخصوص در نقاط كوهستاني، گردنهها، مناطق برف گير و مناطقي كه خطريخ زدگي سطح جاده وجود دارد بيشتر است. هدف از اين تحقيق، طراحي سيستمي است كه مي تواند در شرايط آب وهوايي مختلف وضعيت نامناسب رويه راههاي برون شهري را به مراكز راهداري جهت انجام اقدامات مقتضي هشدار دهد، باربری تهران مباني اين سيستم برمبناي استفاده از حسگرهاي متعدد نصب شده در بستر جاده، كنترل، جمع آوري و ذخيره اطلاعات گردآوري شده و در نهايت تحليل اطلاعات ياد شده جهت شناسايي وضعيت نامناسب رويه راه، به وسيله راه باند نصب شده درمحل ميباشد و درنهايت راه باند مزبور، در صورت بروز شرايط بحراني، ضمن ارتباط با مركز كنترل مستقر در اداره راهداري مربوطه (مركز كنترل ترافيك سازمان) هشدارهاي لازم را ارسال مي نمايد، نكته مهم در اين تحقيق استفاده از معيارهاي مختلف جهت تعيين وضعيت رويه راه و وزندهي مناسب به معيارهاي مورد نظر جهت گزارش دقيق وضعيت رويه راه مي باشد. -2 15-

باربری تهران

تماس سریع با ما