باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | تحليل و ارزيابي فني و تحليل اقتصادي

باربری تهران

باربری

تحليل و ارزيابي فني و تحليل اقتصادي روش بازيافت گرم جهت روكش آسفالت محورهاي شرياني كشور با توجه به محدوديت منابع اعتباري و كمبود مصالح سنگي كوهي با مشخصات استاندارد ميتوان با استفاده از روش بازيافت گرم در مسافت بيشتري از راههاي كشور روكش آسفالتي با شرايط مطلوبتري جهت تردد وسائط نقليه ايجاد نمود. بنابراين مي توان تاثير اين روش را در كاهش هزينه ها، افزايش سطح ايمني جاده ها، كاهش تصادفات جاده اي، افزايش طول عمربهره برداري از محورها تحليل و ارزيابي نمود. باربری تهران هدف اين تحقيق و پايان نامه ارزيابي فني وتجزيه وتحليل اقتصادي روش بازيافت گرم جهت استفاده وبهره برداري جهت روكش آسفالتهاي محورهاي كشور مي باشد. ١٣ 3 -ايمني در حمل و نقل جاده اي 3 -1 -تحليل عامل سرعت و مولفه هاي مرتبط با آن در ايمني جاده اي ايران با رويكرد هاي فني واقتصادي يكي از عمده دلايل مستقيم و غيرمستقيم تصادفات در سراسر دنيا رانندگي با سرعتهاي غيرمجاز بوده كه اين عامل در راههاي ايران نيز مصداق دارد. اما در كمتر مطالعه اي به بررسي دقيق عامل سرعت ومولفه هاي مرتبط با آن در جريان ترافيك جاده اي و وقوع تصادفات ناشي ازآن پرداخته شده است. به رغم مطالعات و حتي پروژه انجام شده مديريت سرعت در ايران، نتايج حاصله جهت اعمال روشها و راهكارهاي كنترل و كاهش سرعت عملياتي نيستند، لذا ضرورت دارد تا ضمن تبيين دقيق معضلا ت ناشي سرعتهاي بالا در جادهها ، نسبت به تعيين اولويت ها و راهكارهاي عملياتي مديريت سرعت آن مطالعه لازم صورت گيرد. با استفاده از اطلاعات موجود (از ترافيك شمارها ) و نيز برداشتهاي ميداني موردنياز وتحليل اطلاعات ومولفه هاي آماري مرتبط با سرعت، وضعيت سرعت تردد با توجه به مشخصات ترافيك و محورها مورد تحليل قرار گرفته و براساس آن راههاي كشور مورد اولويت بندي و درجه بندي از حيث ميزان ريسك در اثر سرعت قرار مي گيرند. حاصل كار ارايه راهكارهاي كاملاً عملياتي و متناسب با نوع مشكلات احصاء شده جهت كنترل و مهار سرعتهاي بالا و افزايش ميزان تبعيت از محدوديت هاي سرعت با رويكرد راهكارهاي مهندسي خواهد بود. باربری تهران بررسي،تحليل وارزيابي نقش كاربري هاي موجود حاشيه راهها در وقوع تصادفات به كمـك سيسـتم هـاي اطلاعات جغرافيايي (GIS ( يكي ازعوامل وقوع تصادفات در شبكه راههاي كشور، ساخت و سازها و ايجاد كاربري هاي مختلف درحاشيه محورهاست كه بعضاً بدون درنظر گرفتن مسائل ايمني وترافيكي ايجاد شده اند. با كمك نقشه كاربري اراضي درحريم راهها واستفاده از قابليتهاي GIS وهمچنين تهيه اطلاعات مربوط به تصادفات امكان بررسي نقش هر يك از كاربريها در وقوع تصادفات وجود داشته و مي تواند كمك قابل توجهي در صدور مجوز جهت احداث تاسيسات حاشيه اي جادهاي نمايد. هدف اين پاياننامه بررسي نقش هر يك از كاربريهاي واقع در حريم راهها در وقوع تصادفات جادهاي است كه دراين راستا با استفاده از نقشه كاربري و نقشه تاسيسات جانبي بين راهي و همچنين اطلاعات مربوط به تصادفات و نقاط پرحادثه ضمن تجزيه وتحليل مكاني اطلاعات درمحيط GIS ١٤ نقش كاربري ها و ميزان تاثير آنها در وقوع تصادفات شناسايي ميگردد. باربری تهران در نهايت ارائه نتايج حاصل از اثرات كاربري ها در وقوع تصادفات و انجام پروژه پايلوت بر روي يك محور، مورد انتظار ميباشد. -3-3 بررسي،تحليل وارزيابي تصادفات عابران پياده در محورهاي شـرياني اسـتانهاي شـمالي كشـور وارائـه راهكارهاي كاهش آن يك تصادف پديده اي است كه ازتركيب وتداخل غيرخطي عوامل گوناگون بوجود مي آيد كه مهمترين آن انسان ، وسيله نقليه ، محيط وشرايط ترافيكي است .

باربری تهران

تماس سریع با ما