باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | سيستم هشدار تصادف

باربری تهران

باربری

براي آنكه مشخص شود هر كدام از اين سيستمها چقدر در كاهش تصادف اثرگذارند سيستمهاي معمول مانند فناوريهاي جديد، سيستم هشدار تصادف از جلـو، سيستم اورژانس (اضطراري) كمك ترمز، سيستم هشدار خروج از خطـوط جـاده، سيسـتم تشـخيص نقاط كور، راننده چراغهاي هوشـمند جلـو و ... كـه مـدنظـر «موسسـه ايمنـي بزرگراههـاي آمريكـا NHS « (( قرار دارندارجح تر وتعيين ميزان اثرگذاري، تحليل و ارزيابي سيستمهاي الكترونيكي متبوع خودرو در صورت وقوع تصادف جهت پيشنهاد نصب بر روي خودروهـاي سـاخت داخـل، هـدف ايـن پايان نامه مي باشد. -6-3 طراحي مدل شاخص هاي خطر بالقوه راه ها بر اساس تخلفات ترافيكي رانندگان هدف اين تحقيق تحليل رابطه بين تعداد تخلفات و تعداد تصادفات در راههاي برون شهري براي تعيين شاخص خطرراهها براساس تخلفات ترافيكي رانندگان است . شاخص فوق به عنوان يك عامل مهم در مطالعات ايمني راهها، تصميم گيري در اولويت بندي راهها از نظر سرمايه گذاري ، اجراي طرحهاي آموزشي، اصلاح قوانين و تدوين قوانين جديد، مطالعه تصادف و باربری تهران راهكارهاي كاهش آنها ، مطالعات پژوهشي و ... در نظر گرفته مي شود. تعيين شاخص خطر راهها به دليل وابستگي آن به عوامل مختلف پيچيده است. درميان عوامل مهم، عامل انساني به دليل نقش زياد آن در بروز تصادفات از اهميت ويژه اي برخوردار بوده كه دراين تحقيق تخلفات ترافيكي رانندگان براي بخش شاخص خطر راهها انتخاب گرديده است . با ارزيابي تخلفات رانندگي در راههاي برخي استانهاي كشور بعنوان پايلوت، آنهايي را كه به طور عمده عامل تصادف هستند، تعيين و سپس با استفاده از تصادفات مرتبط با هر تخلف، اقدام به تعيين رابطه بين هر تخلف و تصادف منجر از آن نموده كه درنهايت مي توان با استفاده از نمودارها و با در ١٦ دست داشتن تعداد هر تخلف يا ميزان تخلفات قابل پيش بيني ، ميزان تصادف مورد انتظار را تعيين نموده و در نهايت مدل رياضي شاخص خطر براساس تخلفات ترافيكي تعيين خواهد گرديد . -7-3 تحليل و ارزيابي علل وقوع لغزندگي درسطح آسفالت و روش هاي بهينه مرمت آن همواره عدم وجود ايمني باعث به وجود آمدن سوانح بسياري شده است. يكي از نواقصي كه اغلب در راههاي خشك كمتر مشاهده مي گردد لغزندگي (Slide ( درسطح جاده است كه در هنگام بارندگي به علت به وجود آمدن يك لايه آب روي سطح راه و تقليل اصطكاك ، باعث لغزش و انحراف خودروها مي گردد. ميزان اصطكاك توسط دستگاه هاي مانند Tester Grip يا باندول قابل اندازه گيري است. عموماً مشكلاتي از قبيل صيقلي شدن سطح دانه ها و روزدگي قير، عوامل دخيل در ايجاد لغزش ميباشند. هدف از اين تحقيق تعيين و ارزيابي عوامل بوجود آورنده لغزندگي آسفالت و راهكارهاي رفع آنها ميباشد. باربری تهران تاثير هر يك از عملياتي مانند آسفالتهاي سطحي، سيل كت، تراش آسفالت و قيرو ... در افزايش عمر راه و همچنين اصطكاك سطح جاده در مورد پديده لغزندگي شاخص بندي شده و با يكديگر مقايسه خواهد شد و درنهايت روش هاي بهينه آن پيشنهاد مي گردد. -8-3 مدل هزينه هاي آسيب به راه وتجهيزات ترافيكي در تصادفات جاده اي تصادف وسيله نقليه از جمله مسائلي است كه همگان به طور مستقيم يا غيرمستقيم با آن روبه رو هستند براساس تحقيقات انجام شده بيش از 75 درصد از تصادفات جاده اي در كشور در حال توسعه رخ مي دهد، در حالي كه اين گونه كشورها تنها 32 درصد از وسايل نقليه موتوري را دراختيار دارند. هزينه هاي ناشي از تصادف بيان كننده بخش بزرگي از كل هزينه هاي ترافيكي هستند كه بر اقتصاد يك كشور تحميل مي شوند، هزينه هاي تصادف از بخش هاي مختلفي تشكيل شده است كه يك قسمت عمده آن هزينه آسيب به راه و علائم ايمني مي باشد.

باربری تهران

تماس سریع با ما