باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | ارزيابي پرونده هاي تصادفات

باربری تهران

باربری

هدف از اين تحقيق ارزيابي پرونده هاي تصادفات موجود وتحليل آنها جهت مشخص نمودن ميزان خسارات وارده بر راه و علائم ايمني بوده كه در نهايت هزينه خسارت براساس شاخص هاي سال 1387 مورد محاسبه قرار گيرد ، نتيجه اين محاسبه مشخص خواهد نمود كه در سال 1387 چند ميليارد ريال خسارت از اين طريق به اقتصاد كشور وارد شده است، عمده اين علائم شامل علائم عمودي و افقي وتجهيزات ايمن، رنگ و گلاسبيد خط كشي راهها ، روشنايي هاي اطراف جاده و خود بدنه جاده مي باشد. ١٧ -9-3 تحليل و ارزيابي حوادث جاده اي ناشي از مواد خطرناك در مسيرترانزيتي تهران - بندرعباس مواد خطرناك ماده اي است كه براي انسان ، حيوان و محيط زيست مضر است، اين مواد در 9 گروه طبقه بندي شده اند كه اهم آن مايعات و جامدات قابل اشتعال ، گازها و مواد خورنده مي باشند و ملموس ترين آنها حاملهاي مشخصي هستند كه بوسيله تانكرها حمل مي گردند. باربری تهران براساس آمار منتشره سازمان ملل، در حدود نيمي از كليه بارهايي كه حمل مي شوند، منطبق به گروه مواد خطرناك هستند. هدف اين تحقيق تعيين اثرات ناشي از تصادفات وسيله نقليه حامل مواد خطرناك با توجه به سوابق حوادث جمع آوري درايران (مطالعه موردي تهران بندرعباس) وتحليل و ارزيابي آنها و همچنين علل وقوع آنها مي باشند تا راهكارهاي مناسب جهت ايمن سازي جاده ها در مقابل اين گونه حوادث اتخاذ گردد. -3 10 - تعيين مدل مكانيابي نقاط پر حادثه در راههاي كشور (مطالعه موردي هراز و چالوس) درميان كشورهاي جهان ايران با 200 هزار تصادف جاده اي در سال ، 26 هزار كشته و بيش از 250 هزار نفر مجروح داراي پرمخاطره ترين جاده هاي دنيا مي باشد . لذا در كنار توجه به عوامل وسيله و انسان، راه نيز به همان نسبت ميبايست مورد توجه قرار گرفته و بهمنظور تحقق توسعه ايمني پايدار برنامههاي ايمني مرتبط در اين راستا تدوين گردد. شناسايي و رفع نقاط حادثهخيز از مباحث مهمي است كه هر ساله در دستور وزارت راه قرار دارد. در اين راستا بر مبناي مطالعات و شاخصهاي شناسايي شده، تعريف و ضوابطي براي نقاط حادثهخيز ذكر شده كه مشخص مينمايد يك مقطع از جاده تا چه حد از لحاظ طرح هندسي داراي ايراد بوده و آيا نيازمند طراحي هندسي مجدد ميباشد يا خير. هدف از اين پاياننامه بررسي مجدد تعاريف موجود، ارزيابي و تحليل پارامترهاي به كار رفته و پيشنهاد مدلي مناسب و اصلاح شده و كارآمدتر براي شناسايي و مكانيابي نقاط مزبور ميباشد. باربری تهران مدل ارزيابي فني و اقتصادي مديريت واحد (سيستم يكپارچه) خدمات رساني جاده اي مديريت بر امدادرساني جاده اي معمولاً توسط دو سازمان(نهاد) اورژانس و هلال احمر انجام ميشود. پليس راه ، اورژانس، هلال احمر و سازمان راهداري درصورت بروز تصادف يا به هنگام الزام خدماترساني جادهاي، در محل حضور يافته و مستقل ازيكديگر به انجام امور و وظايف محوله خود مي پردازند، همچنين مهمترين ركن حاكم بر امدادرساني جاده اي يعني مديريت واحد صحنه (يا ١٨ صحنه تصادف) درحال حاضر وجود نداشته و لذا هماهنگي لازم بين اين سازمان ها نهادينه نشده و به طور معمول در چنين سيستمي استفاده از امكانات و ميزان بهره وري پائين مي باشد

باربری تهران

تماس سریع با ما