باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران | برآورد تعداد و توزيع ناوگان مسافري

باربری تهران

باربری

مدل برآورد تعداد و توزيع ناوگان مسافري(اتوبوس و ميني بوس) موردنيازدرحمل ونقل بين شهري و نحوه توزيع بهينه آن در استانهاي مختلف كشور برخي ازصاحب نظران اعتقاد دارند كه روند توسعه كمي شركتهاي حمل ونقل بدون برنامه بوده و در ابلاغ ضوابط، جنبه هاي مختلف كارشناسي مد نظر قرارنگرفته ونظارت جامع وهمسونگري برروند آن صورت نگرفته است و يا اگر انجام پذيرفته در مواقعي بصورت انقباضي ودر مواقع ديگر بصورت انبساطي بوده است . درحداقل بيست سال گذشته عوامل مختلفي در روند شكل گيري و افزايش كمي و كيفي شركتهاي حمل ونقل نقش داشته است. باربری تهران درعموم موارد نقش دولت و بويژه وزارت متبوع به شكل غيركارشناسي وضعيت فرآرو را تبيين نموده است. هدف از اين پايان نامه فراهم آوردن مدلي است كه بتواند با بررسي عوامل موثر اجتماعي ،سياسي و ترافيكي وشرايط ويژه يك استان و توجه به زيرساختهاي موجود در اين زمينه تعداد شركتهاي مورد نياز در حمل ونقل بين شهري مسافر در استانهاي مختلف كشور را براي آينده برآورد نمايد. ٢٠ -3-4 تعيين عوامل موثر در رتبه بندي شركتها وموسسات حمل ونقل داخلي(باري و مسافري) وارائه مدل رتبه بندي شركتهاي مذكور در حال حاضر دركشور بيش از 4000 شركت حمل ونقل داخلي وجود دارند. درحال حاضر مكانيزم مشخصي براي ارزيابي فعاليتهاي آنان وجود ندارد . عدم وجود طبقه بندي مشخصي دراين باب باعث شده است كه مردم در جامعه نيز براي انتخاب يك شركت حمل ونقل توانمند ومطمئن نيز از راهنماي مشخصي در اين زمينه برخوردار نبوده و به اين ترتيب از خدمات مناسب مورد انتظار بهره نجسته وموجب كاهش سطح رضايت مندي مورد انتظار گردد. هدف ازانجام اين پايان نامه عبارت است از : -1 ايجاد بانك اطلاعاتي شركتهاي حمل ونقل -2 ايجاد نظام متحدالشكل در ارزيابي و رتبه بندي فعاليت شركتهاي حمل ونقل -3 تبيين روشي براي انتخاب آسان مشتريان بخش حمل ونقل داخلي -4 ارائه معيار سنجش واحد براي مقايسه و ارزيابي شركتهاي حمل ونقل داخلي و ايجاد زمينه هاي لازم براي ارتقاء سطح كيفي خدمات ارائه شده توسط شركتهاي حمل ونقل داخلي 4-4 - بررسي،تحليل وارزيابي تعيين ميزان كانتينرهاي يخچالي درتوسعه تجارت و راهكارهاي بهبود و گسترش عملكرد آن با توجه به بحران جهاني كه به طور قطع بر روي صادرات كشور ما نيز بي تاثير نخواهد بود توسعه صادرات غيرنفتي بيش از پيش مورد نياز است تا مورد حمايت وتوجه دستگاههاي مختلف قرار گيرد. در حال حاضر «سازمان توسعه تجارت ايران» به عنوان نهاد حمايتي و به منظور حمايت از صادرات غيرنفتي ، در غالب دستورالعملهاي اجرايي به حمايت از صادر كنندگان مي پردازد. باربری تهران بايد توجه داشت در جهت نوسازي ناوگان حمل ونقل در بخش كالاهاي فساد پذير، كشاورزي و ميوه وتره بار وگل وگياه وبه منظور توسعه صادرات اينگونه كالاها نيازمند تجهيز وخريداري كانتينرهاي يخچالي و توسعه پايانه هاي صادراتي كشور ميباشيم.صادرات موضوعي فرابخش بوده و مسائل و مشكلات آن با مساعدت وهمكاري دستگاههاي مختلف حمل و فصل مي شود.

باربری تهران

تماس سریع با ما