باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری

همان طور كه بين 80-100 در صد اين هزينه ها در كشورهاي توسعه يافته از طريق ماليات بر سوخت تامين مي شود. 7- -4 تحليل و ارزيابي موانع و چالشهاي جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي درتوسعه خدمات بخش جاده اي و پيشنهاد راهكارهاي توسعه آن يكي از راهكارهاي سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي است. براي توسعه هرچه بيشتر و سريعتر پروژه هايي مانند مجتمع هاي خدماتي رفاهي در محورهاي مواصلاتي كشور كه موجب شكوفايي و رونق حمل و نقل و استفاده بيشتر كشورهاي همسايه از راههاي ترانزيتي كشور مي شود نياز به منابع بسياري است كه مي بايست بررسي و ضابطه مند گردد . باربری تهرانبنابراين اهداف اصلي اين موضوع عبارت است از : 1 .جذب و هدايت سرمايه هاي بخش خصوصي در مجموعه هاي حمل و نقلي ( جاده اي ) در سطح كشور 2 . پيشنهاد مقررات استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي و خارجي در صنعت حمل و نقل. 7 -5 -شناسايي و ارزيابي راهكارهاي ايجاد منابع درآمدي پايدار به منظور تامين بخشي از هزينه هاي بهسازي ، ترميم و نگهداري راههاي كشور در كنار جذب و جلب سرمايه گذاران مي بايست از بسترهاي موجود ( پتانسيل داخلي) نيز بهره جست. بسياري از پروژههاي حمل و نقلي با استفاده از توان فني و مالي ( ظرفيتهاي داخلي) قابل اجرا است. ولي يا ناشناخته مانده و يا مورد بي مهري است. بنابراين از اهداف مهم اين پروژه : ٣٩ .1 كاهش اتكاي مالي پروژه هاي هزينه بر راهسازي بر بودجههاي عمومي و عمراني 2 .تامين منابع مالي هنگفت پروژه هاي هزينه بر توسعه ، نگهداري و بهسازي راههاي شرياني با استفاده از اخذ عوارض از كاربران و استفاده كنندگان از اين شريانها 3 .رشد و توسعه صنعت حمل و نقل جادهاي 4 . ارائه خدمات متنوع و متناسب با نيازهاي حمل و نقل جادهاي در چارچوب برنامههاي استراتژيك توسعه ، نگهداري و بهسازي راههاي شرياني كشور مي باشد. 7 -6 -مدل برآورد قيمت تمام شده جابجايي مسافر در حملونقل جادهاي در حال حاضر نرخ گذاري بر اساس قيمت تمام شده خدمات و عمدتا" با روش خطي محاسبه ميشود در حاليكه بهاي خدمات بر مبناي فعاليت و شرح جزئيات فعاليت و سرمايه گذاري ميبايست صورت پذيرد . در حال حاضر محاسبات بر اساس قيمت تمام شده تنها به بررسي وضع موجود مي پردازد و شرايط حاكم را تجزيه و تحليل مي كند در حاليكه در روش بهايابي بعنوان مثال براي 15 %كميسيون شركت بايد بر اساس فعاليتهاي مربوطه ميزان آن تعيين گردد در حاليكه در وضع موجود اين 15 % مستقيم در محاسبات وارد مي شود. باربری تهرانبنابراين هدف اصلي تعيين قيمت تمام شده قيمت تمام شده جا به جائي مسافر با توجه به توضيحات فوق مي باشد. 7 -7 -مدل برآورد قيمت تمام شده جابجايي كالا در حملونقل جادهاي از ديدگاه اقتصادي، لازمه فعاليت در هر بخش از اقتصاد و هرنوع از فعاليت، سوددهي آن فعاليت است. لذا ضرورت دارد تا قيمت تمام شده محصول نهايي آن صنعت يا خدمت محاسبه و سپس در خصوص اقتصادي بودن آن فعاليت تحليل شود. بنابراين فعاليت در بخش حمل ونقل از اين قاعده كلي مستثني نيست و بايد قيمت تمام شده حمل كالا محاسبه شود تا قضاوت شود كه آيا فعالان اين بخش ، سود مي برند يا زيان ميدهند. بنابراين از اهداف مهم اين پروژه : تعيين قيمت تمام شده حمل كالا و شناسايي عوامل موثر در تعيين قيمت تمام شده حمل كالا مي باشد . 7- -8 مدل قيمت گذاري تابلوهاي تبليغاتي با توجه به مكانيابي و محل استقرار بهينه آنها بر مبناي شاخصهاي ايمني، تقاضا و كشش پذيري تعيين ارزش واقعي تابلوي تبليغاتي همواره مورد توجه تصميم گيران نصب وبهره بـرداري تابلوهـاي تبليغاتي و به عنوان يكي از منابع كسب درآمد از جاده ها به منظور بهسازي و نوسازي آن مي باشـد، ٤٠ دراين راستا عنايت به شاخصهاي مهم مانند ايمني، تقاضا و كشش پذيري نصب آنهـا در طـول يـك جاده و ارتباط بين اين پارامترها مي تواند منجر به تعيين مكانهاي بهينـه نصـب تـابلو، درجـه بنـدي بخش هاي از جاده برمبناي مرغوبيت آنها گردد. همچنين محدوديتهاي احتمالي ناشـي از تـاثيرمنفي اين تابلوها بر ايمني جاده هايي كه متوسط سرعت حركت در آنها زيـاد اسـت (ماننـد آزادراههـا) نيـز وجود دارد كه مي تواند مبناي قيمت گذاري تابلوهاي مزبور باشد. هدف اين تحقيق نرخ گذاري هرمترمربع تابلوي تبليغاتي با توجه به حجم جريان عبوري از جاده ها و درجه بندي وطبقه بندي كل جاده يا مقاطعي از آن برحسب مرغوبيت هاي حاصله از تحليل عوامل تاثيرگذار فوق ويا شناسايي جاده ها ومقاطعي از جاده ها مي باشد كه در آنها نصب تابلو توصيه نمي شود

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما