باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران , مدیریت بارگیری و ناوگان حمل و نقل

باربری تهران

در بخش حمل و نقل نيز زمان به عنوان مهم ترين متغير هزينه اي، اثرمستقيمي در بهره وري بخش باربری ، ارزش افزوده وكاهش هزينههاي بخش دارد كه از طريق مديريت زمان ، مدت انجام هريك از فعاليتهاي پروسه حمل بهينه ميگردد.پروژه حاضر با رويكرد مديريت زمان، عوامل ايجاد تاخير در جابجائي بار را از زمان بارگيري و نوبت دهي در پايانه ها تا لحظه رسيدن به مقصد بررسي وتحليل نموده و مدلي را جهت كاهش زمانهاي تلف شده ارائه مي نمايد .آثار مديريت زمان در موارد ذيل متجلي ميگردد:

٢ -1 افزايش بهره وري در بخش حمل و نقل كالا -2 كاهش هزينه هاي بخش حمل و نقل كالا از طريق كاهش ميزان خواب ناوگان ، كاهش سوخت، كاهش حمل و نقل يكسربار و ... -3 افزايش رضايتمندي صاحبان كالا، رانندگان و متصديان بخش حمل ونقل -4 استفاده بهينه از فضاي پايانه هاي بار -5 رسيدن به حمل ونقل پايدار از طريق ايجاد تعادل بين عرضه وتقاضاي حمل و نقل بار در سطح كشور -3-1 ارائه مدل اولويت بندي شبكه راهها با هدف تخصيص بهينه هزينه هاي ساخت ونگهداري شبكه راههاي شرياني تهران  يكي از مسائل مهم در مديريت تعمير ونگهداري راه وتعييين اولويت وتخصيص اعتبار به راههاي مختلف براي نگهداري آنها با توجه به محدويت منابع مالي هست .در اين تحقيق هدف بررسي روشهاي مختلف اولويت بندي شبكه راههاوتخصيص بهينه اعتبارات ساخت نگهداري شبكه راههاي شرياني مي باشد، ميتوان فرض نمود بودجه نگهداري راه در بخشهاي مختلف راه ( جسم راه ، علائم ايمني وابنيه فني شامل : پل تونل ،ديوار حائل )به تفكيك وجود دارد وبا تدوين و استفاده از مدلهاي اولويت بندي ساخت ونگهداري،اعتبارات يك مسير از مجموعه مسيرهاي موجود با توجه به زير بخشهاي مختلف آن بدست مي آيد .

باربری

يكي ديگر از فرضيات ،وجود محدويت بودجه وتحليلهاي مترتب برآن با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP (مي تواند قلمداد شود. پارامترهايي مانند:حجم خودروهادر يك مسير ،نوع راه (آزاد راه ،بزرگراه ،جاده دوخطه ,  باربری تهران )، ترانزيتي بودن ،اتصال مراكز عمده صنفي يا جمعيتي به يكديگرويك مسير بودن ياوجود مسيرهاي رقيب و..... ميتواند به عنوان متغيير مستقل وارد مدلسازي شود ،در نهايت مدلها بايد توانايي اولويت بندي شبكه راهها به منظور توسعه ونگهداري راه (بصورت قطعه يا مسير)را دارا باشند. 4-1 - طراحي مدل مكانيابي دستگاههاي تردد شمار الكترونيكي با هدف استخراج آمار AADT در شبكه راههاي كشور اطلاعات تردد شبكه حمل ونقل، كاربردهاي فراواني در برنامه ريزي ها و تصميم سازي هاي مديريت حمل ونقل جاده اي دارد، بديهي است اطلاعات دقيق مي تواند منجر به ارائه برنامه هاي ٣ جامع و اتخاذ تصميمات مناسب شود و برعكس، خطاي اطلاعات و آمار نتايج نامطلوبي خواهد داشت، با توجه به اهميت اطلاعات تردد شماري ، تدوين ضوابط، دستورالعملها و روش هاي مناسب براي پاسخ گويي به نيازهاي متعدد حمل ونقلي ضروري است . هدف اين تحقيق انتخاب روش مناسب براي مكانيابي دستگاههاي تردد شمار با توجه به شرايط و امكانات باربری تهران به منظور دستيابي به اطلاعات جامع و به هنگام تردد جاده اي كشور مي باشد. 5-1 - طراحي مدل برآورد تقاضاي حمل ونقل بار با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده

باربری تهران

اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف حمل ونقل ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در حمل ونقل، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال در بخش هاي حمل ونقل جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان حمل ونقل جاده اي، برنامه ريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي حمل ونقل بار مي باشد. با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي حمل ونقل با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا مي گردد . 6-1 - طراحي مدل برآورد مدل تقاضاي حمل ونقل مسافر با استفاده از آمار حاصل از تردد شمارهاي جاده اي انجام هرگونه طراحي و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف حمل ونقل ، نيازمند آگاهي يافتن از تقاضاي واقعي مي باشد. به عبارت ديگر پيش نياز بسياري از پروژه ها در حمل ونقل، برآورد ميزان تقاضايي است كه براي آنها در آينده وجود خواهد داشت. به عنوان مثال باربری ارزان تهران در بخش هاي حمل ونقل جاده اي مانند، مطالعه ساخت وتوسعه راهها، برنامه ريزي توسعه ناوگان حمل ونقل جاده اي، برنامهريزي نگهداري و تعميرات راهها وتاسيسات جانبي آنها، مكان يابي تاسيسات (ايستگاههاي پليس راه، مجتمع هاي خدماتي رفاهي و ... ) و غيره نيازمند تعيين مدل تقاضاي حمل ونقل مسافر ميباشد.با توجه به وجود آمارهاي حاصله از طرح تردد شماري كشوري در چند سال اخير، امكان پيش بيني تقاضاي حمل ونقل با استفاده از مدل سازي مناسب مهيا ميگردد . ٤ 7-1 - مدل مكانيابي بهينه استقرار پايانه هاي حمل بار و ميزان ارزيابي عوامل موثر بر آن افزايش كارايي سيستم حمل ونقل جاده اي مستلزم رشد و توسعه هماهنگ كليه اجزاء آن شامل : ناوگان حمل ونقل، رانندگان ، شبكه ارتباطي، تاسيسات بين راهي ، خدمات جانبي پايانه ها، باراندازهاي كاميون و ... مي باشد

 

باربری تهران به شهرستان

باربری تهران و حومه

باربری تهران ارزان

باربری تهران نرخ باربری

تماس سریع با ما