باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران ، باربری

باربری و انواع اختصار های تخصصی

DAF :
تعریف : تحویل در مرز ( مرز تعیین شده )
DES :
تعریف : تحویل در عرشه کشتی ( در مقصد )
DEQ :
تعریف : تحویل در اسکله ( در مقصد )
DDU :
تعریف : تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
DDP :
تعریف : تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.

 باربری و انواع اختصار های تخصصی

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما