باربری تهران , فرض ظرفیت نامحدود TSP

باربری تهران

1-6-1- انواع VRP مسأله VRP اساسا توسعه TSP با چند فروشنده است. اما در مسأله VRP گروه¬هایی از شهرها، از قبل مشخص نشده¬اند. علاوه¬بر این، فرض ظرفیت نامحدود TSP، با محدودیت ظرفیت وسیله نقلیه برطرف شده است (Zheng, 2012). همچنین NP-hard بودن آن توسط جانسون و گری (1979) اثبات شده است (Johnson & Garey, 1979). به منظور برآوردن سناریوهایVRP در زندگی واقعی، معمولا محدودیت¬های زیادی در این مسأله نقش دارند، از قبیل: تعداد متعدد انبارها، انواع مختلف وسایل¬نقلیه (همگن و ناهمگن)، انواع مختلف تقاضای مشتری (قطعی یا تصادفی)، محدودیت¬های جاده (مسیر یک طرفه، مسیر ممنوع)، انواع عملیات (جمع¬آوری، تحویل و ترکیبی) و غیره. به حساب آوردن این محدودیت¬ها حاکی از افزایش قابل توجه پیچیدگی در مسأله VRP است؛ درنتیجه، انواعVRP در مقالات معرفی شده¬اند. مقاله¬ای یک چارچوب طبقه¬بندی ازVRP را در سه دهه¬ی گذشته ارائه می¬دهد (Reisman, 2009 Eksioglu & Vural &). نمونه¬های مختلف VRP و تکنیک¬ها و راه¬حل¬های مورد استفاده برای حل VRP و همچنین بهترین راه حل¬ها در سایت زیر به روز شده است (Benjamin, 2011).

<a href=باربری تهران" style="display: block; margin-right: auto; margin-left: auto;" />

 

باربری

باربری تهران

تماس سریع با ما