باربری تهران | تصادفات ترافيكي

باربری تهران

باربری

امروزه تصادفات ترافيكي موجب مرگ و مير افراد زيادي در جهان ميشود به طوري كه ساليانه بيش ازيك ميليون نفر براثر تصادفات ترافيكي جان خود را ازدست ميدهند ، در اين ميان سهم زيادي از جراحات و مرگ و مير در ايران وجهان (بيش از 40( %را تصادفات مر بوط به عابرين پياده تشكيل ميدهد.باربری تهران  هدف اين تحقيق تجزيه وتحليل دلايل عمده بروز تصادفات عابرين پياده (انواع تصادفات عابران از نظر نحوه بر خورد ) با وسايل نقليه براساس گروههاي سني (جنسيت عابرين ،شرايط آب وهوايي ، مكان جغرافيايي ،زمان وقوع تصادفات ، سن وتحصيلات راننده) ،طبقه بندي هاي متفاوت وكاربردي از آن و در نهايت ارائه راهكارهايي براي پيشگيري از بروز تصادفات مي باشد، اين تحقيق با توجه به نزديكي مراكز اقامتي در محورهاي شمالي كشور، منطبق بودن غالب محورهاي شريان ني درو شهري بر جاده هاي اصلي ، وتمركز روستا ها و شهرهاي متعدد در اطراف محورهاي مواصلاتي و شرايط جوي (باران ومه)به ويژه درشمال كشور اهميت بيشتري مييابد. 3- - 4 بررسي،تحليل وارزيابي ميزان زمان عكس العمل ساده با محرك بينايي در رانندگان اتوبوس بين شهري و عوامل موثر برآن تصادفات اتومبيل از علل شايع مرگ در جوامع امروز مي باشد.باربری تهران امروزه تعداد تصادفات جاده اي در كشور ما ايران رو به افزايش است و در نتيجه، خسارت هاي مالي و جاني ناشي از آن كه بر خانواده ها وكشور تحميل مي شود بسيار بالا مي باشد. حوادث رانندگي را مي توان پيامدوضعيتي دانست كه سه عامل راننده، محيط و وسيله نقليه در آن سهيم هستند. در اين ميان عامل انساني بيشترين سهم را دارد. در بين عوامل موثر در بروز حوادث جاده اي در ايران سهم تصادفاتي كه فقط به علت عوامل انساني اتفاق افتاده اند 57 درصد گزارش شده است. همچنين عامل انساني در بيش از 90 درصد تمامي تصادفات جاده اي نقش داد. عوامل انساني كه منجر به تصادفات جاده اي مي گردند خود به عوامل فرعي ديگري تقسيم ميشوند، كه از جمله مهمترين آنها زمان عكسالعمل رانندگان است.زمان عكس العمل موضوعي ١٥ مورد علاقه براي سايكولوژيست ها،از اواسط قرن نوزده ميلادي تاكنون بوده است و به فاصله زماني شروع يك تحريك تا بروز پاسخ اطلاق مي گردد. سه نوع آزمايش جهت بررسي زمان عكس العمل افراد تعريف شده است. باربری تهران زمان عكس العمل ساده (time reaction Simple (يكي از آنها مي باشد، كه در آن فقط يك محرك مثلا بينايي يا شنوايي و يك پاسخ وجود دارد. هدف ازانجام اين پايان نامه بررسي تحليل وارزيابي زمان عكس العمل ساده بامحرك بينايي در رانندگان اتوبوس بين شهري وعوامل موثر برآن مي باشد . -5-3 تحليل و ارزيابي مكانيسم بازدارندگي سيستمهاي الكترونيكي خودرو درتصادفات و تعيين ميزان اثرگذاري آنها در حال حاضر فناوري پيشگيري از تصادف، درخودروهاي لوكس تعبيـه شـده وسـاير خودروهـا نيـز بتدريج به اين فناوريها مجهز ميگردند،

باربری تهران

تماس سریع با ما