باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

حمل و نقل برون شهری

-         ويژگيهاي اصلي خدماتي سيستم جاده اي :

 • قابليت دسترسي زياد به تقريبا" تمام مقصدها
 • خدمات مستقيم در تادر با زمان سفركوتاه
 • سرعت سفر متوسط
 • ظرفيت جابه جايي متوسط
 • هزينه هاي بهره برداري نسبتا" بالا
 • آثار زيست محيطي زياد.

2-3- وسايل نقليه

- بطور كلي واژه وسيله به معناي يك " گونه " ازباربری تهران است كه در بيشتر موارد بر اساس ويژگي ظاهري مانند ترابري جاده اي ، ريلي ، هوايي وآبي متمايز مي شوند.

- يكي از طبقه بندي ها بر اساس عملكرد شهري يا بين شهري وحمل ونقل بار ويا مسافر به شرح جدول ذيل ميباشد.

عملكرد كالا مسافر
شهري كاميوني ( جاده اي )

خودرو شخصي ( جاده اي )

حمل ونقل عمومي ( جاده اي ريلي )

بين شهري

كاميوني ( جاده اي )

ريلي

كشتيراني

خط لوله

هوايي

خودرو شخصي ( جاده اي ) اتوبوسراني ( جاده اي )

ريلي

هوايي

منظور خاص

نوار نقاله

سيستمهاي كابلي

نوار نقاله

سيستمهاي كابلي

-         چون انواع جابه جايي در حجمهاي مختلفي انجام مي گيرد وبه ازاي طول سفرهاي متفاوت سرعتها هم مختلف اند، انتخاب وسيله جابجايي عموما" تابع حجم وسرعت حمل است .

3-3- پايانه ها وبرنامه هاي عملياتي

- پايانه به عنوان نقطه ورود وخروج مسافر وكالا به سيستم حمل ونقل ، يكي از عناصرمهم سيستم حمل ونقل از لحاظ عملكرد ، هزينه وحجم فعاليت به شمار مي آيد.

- وظيفه اصلي هر پايانه تامين امكانات ورود وخروج كالا ومسافر ووسايل نقليه به سيستم است .

- ايستگاهها از جمله ايستگاههاي اتوبوس معمولي دركنار خيابان ساده ترين نوع پايانه وپايانه هاي بار ومسافر برون شهري ( اتوبوس وسايل نقليه سنگين راه آهن فرودگاه بنادر و...) از موارد پيچيده تر پايانه ها مي باشند.

-         معمولا" عملكرد پايانه هاي حمل ونقل ( مسافر وبار) به شرح ذيل مي باشد:

 • بارگيري وتخليه بار ومسافر به واز وسيله نقليه
 • انتقال از يك وسيله نقليه به وسيله اي ديگر
 • ذخيره مسافر يا باراز زمان ورود تا زمان حركت
 • فن آوري كالا وبسته بندي براي جابجايي
 • تامين امكانات راحتي براي مسافران ( امكانات انتظار رستوران- دستشويي- مراكز تجاري وخدماتي و...)
 • مستند سازي جابه جايي
 • توزيع بار، آماده سازي بارنامه ، انتخاب مسير و دريافت كرايه
 • فروش بليط مسافري ، كنترل بليط ، رزرو بليط
 • ذخيره وسيله نقليه وساير عناصر وتعمير ونگهداري آن
 • تمركز مسافر وباردرگروههايي بااندازه صرفه جويانه وپراكنش آنها در انتهاي سفر

-         نمودار ساده شده فرآيند حمل ونقل دريك پايانه به شرح ذيل مي باشد:

خروجي                    پردازش   ورودي

پايانه

 

                                                                                      وسايل نقليه

                                                                                      مسافر يا كالا

-برنامه عملياتي داراي سه عنصر مي باشد: ( تسهيلات ثابت ناوگان- برنامه عملياتي)

 • تسهيلات ثابت شبكه شامل راهها- تقاطعها پايانه ها- تسهيلات نگهداري
 • وسايل نقليه وكانتينرها
 • يك برنامه براي عمليات سيستم جهت بكارگيري عناصر براي جابه جايي مطلوب مسافر وكالا از مبداتا مقصد

-         عناصر برنامه عملياتي :

 • تخصيص مناسب وسيله نقليه بر اساس ميزان تقاضا
 • زمانبندي حركت وفراواني اعزام در ساعات مختلف روز براساس تمايل مسافران

-         تجمع مكاني ويا جانمايي محل پايانه ( وجود شبكه ارتباطي مناسب وسعت و دراختيارداشتن زمين- دسترسي مطلوب وحمل ونقل عمومي كاربريهاي اطراف اثرات زيست محيطي تطابق با طرحهاي شهري اعتبارات در اختيار)

-         بطور كلي ويژگيهاي يك سيستم مناسب از ديدگاه مسافران شامل مواردذيل مي باشد:

 • كاهش زمان سفر
 • انتقال راحت از يك وسيله به وسيله ديگر
 • كاهش زمان انتظار
 • امكانات در پايانه ها
 • منظور بودن سرويسها
 • دسترسي آسان به حمل ونقل عمومي در مبدا" ومقصد
 • اطلاع رساني مناسب
 • راحتي سفر
 • ايمني سفر
 • ارزان بودن هزينه سفر

-         ويژگيهاي يك سيستم مناسب از ديدگاه بهره برداران:

 • ايمني
 • سودمالي مناسب
 • ترافيك روان
 • تعميرگاه هاي مناسب
 • امكانات رفاهي براي رانندگان
 • وسايل نقليه مناسب
 • سيستمهاي مناسب اخذ كرايه

باربری تهران

باربری تهران

تماس سریع با ما