باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

3- عناصر اصلي سيستم باربری تهران

بخش كالبدي غالب سيستم هاي حمل ونقل شامل چهار جزء اصلي زيراست:

1-    پيوندها: راهها يا خطوط ارتباطي بين دو يا چند نقطه كه لوله ها ، نقاله ها ، خطوط دريايي و راه هاي هوايي را نيز مي توان در زمره پيوندها تلقي كرد.

2-    وسايل نقليه: وسيله هاي جابجايي انسان وكالا از يك گره به گره ديگر درامتداد يك پيوند كه خودروي سواري، اتوبوس ، كشتي ، هواپيما، تسمه وكابل نقاله مثالهايي از آن به شمارمي آيند.

3-    پايانه ها: گره هايي كه سفر وسايل نقليه در آنها آغاز مي شود يا پايان مي پذيرد. توقفگاههاي سرپوشيده ، توقفگاههاي روباز ، باراندازها ، ايستگاه هاي اتوبوس ، فرودگاه ها ، ايستگاههاي راه آهن وپايانه هاي اتوبوسراني از
نمونه هاي پايانه ها مي باشند.

4-    برنامه عملياتي ونيروي انساني : براساس آنها، ساخت ، بهره برداري ، مديريت و نگهداري پيوندها، وسايل نقليه وپايانه ها انجام مي شود.


1-3- پيوندها:

- همانطور كه ذكر گرديد انواع پيوندها شامل بسترهاي جاده اي ريلي هوايي دريايي خط لوله وساير وسيله ها از جمله تسمه نقاله ، نوارهاي متحرك و... مي باشد كه از اين ميان حمل ونقل جاده اي به ويژه در كشور ما به عنوان سيستم غالب مطرح
مي باشد.

- از سيستم راهها علاوه بر وسايل نقليه شخصي، شركتهاي حمل ونقل باري وشركت هاي باربری تهران مسافر وساير وسايل نقليه همگاني بهره برداري مي كنند وبطور كلي بازارهاي اصلي آن حمل ونقل مسافر شهري وبرون شهري و حمل ونقل وتوزيع كالاي شهري وبين شهري مي باشد.

- حدود 92 درصد از كل تن كيلومتر كالاي بين شهري وتقريبا" تمام جابه جايي كالاي شهري توسط حمل ونقل جاده اي انجام مي شود.

- ازكل سفرهاي مسافر بين شهري جاده اي نيز 66 درصد توسط سواري هاي شخصي و34 درصد توسط اتوبوسها انجام مي پذيرد.

 

 

باربری تهران

باربری تهران

باربری تهران

حمل و نقل تهران

به صورت شبانه روزی

باربری

 

 

تماس سریع با ما