باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |سيستم هاي ارتباط جاده

باربری تهران

باربری

يكـي از ابزارهـاي مـورد توجه و فراگير سيستم هاي ارتباط جاده و خودرويي مي باشد كه امكان برداشت دادههاي سـودمندي را به مديران مي دهد. اين سيستم مي تواند دادههاي مفيد مرتبط با انتخاب مسيررا به راننده گـزارش نمايد. لذا شناخت پروتكل هاي دادوستد داده مابين خودرو و جاده از اهداف ايـن تحقيـق مـي باشـد. ٢٤ همچنين مطالعـه در ابعـاد ايجـاد شـبكه گسـترده بمنظـور ارتبـاط جـاده و خـودرو و بررسـي ابعـاد تكنولوژيكي و هزينه اي با ارائه مدلهاي تصميم سازي مناسب مورد توجه ميباشد. 2-5 - تدوين راهكارهاي افزايش گنجايش تردد در بزرگراهها با بكارگيري نظام حركت دسته اي وسايل نقليه Vehicle Platooning رشد سريع و ورود خودرو متناسب با احداث راهها و معابر نمي باشد. لذا امكان مديريت روان ترافيكي از توجهات ويژه مديران در كاهش قابل ملاحظه اين معظل همهگير است. يكي از مفاهيمهاي مورد توجه و فراگير سيستم هاي ارتباط خودرو خودرو مي باشد. با داشتن تكنولوژيهاي مخابراتي و سنسور هاي مدرن امكان تصميمسازي هوشمند در اختبار خودرو قرار خواهد گرفت تا ميزان فاصله ايمن به ميزان قابل توجهي كاهش يابد. در اينصورت امكان تردد حجم بيشتر خودرو فراهم ميگردد و از سويي با ايجاد خلاء در تونل هوا ، كاروان خودرويي با مقاومت كمتر هوا روبرو خواهد شد و لذا سوخت كمتري نيز مصرف خواهد شد. شناسايي ابزار هاي مخابراتي و فن آوري اطلاعات امكان راه اندازي ايمن كاروان خودرو با فاصله كمتر از دو متر را فراهم نموده است. همچنين مطالعه جنبه هاي عملي و صنعتي و نيز مزاياي بكارگيري از اين مفهوم نيز مورد توجه ميباشد. بنابراين تحقيق در امكان بكارگيري مفاهيم كاروان خودرويي ، شناخت ابعاد تكنولوژيكي و هزينه اي و نيز شناخت چالشهاي رو در رو با اين مفهوم و ارزيابي مدلهاي متنوع در مفهوم Paltooning Vehicle هدف اين پايان نامه مي باشد. -3-5 مدلسازي بهره برداري از تكنولوژي RFID , GPS در كاربردهاي ترافيكي و حمل ونقل جاده اي مديريت حمل و نقل در حوزه مديريت كلان شهري و كشوري داراي اهميت هاي ويژه خصوصـا در كاهش هزينه ها و يا اتلاف انرژي سوخت مي باشد. مكانيسم شناخت عرضه و تقاضا ، توزيع داده ها و بكارگيري ابزارهاي محيط سيال و ديناميك متحرك ها در حوزه جغرافيايي وسيع از چالشهاي ويژه ITS ميباشد. اين چالش هم اكنون با بوجود آمدن تكنولوژي شناخت جغرافيايي دقيـق بـا اسـتفاده از GPS مورد توجه فراوان صنعت قرار گرفته است. كاربردهاي وسيع اين تكنولـوژي و امكـان مخـابره داده هاي مكان محور متحرك به مركز توسط سيستم بي سـيم راديـويي و يـا Based IP امكـان جمع آوري و ارائه بخش عرضه را در محيط حمل و نقل فراهم مي آورد. از سـويي ديگـر بـا ايجـاد شبكه WAN , Network Fixed , IP امكان شناسايي مكان محور توسـط سنسـورهاي RFID نيـز داراي مزايايي مي باشد كه كاربردهاي ان در كنترل مبادي ورود و خروج نيز مورد بهره بـرداري قـرار ٢٥ گرفته شده است و ارائه مدلهاي جهت بهـره وري هـر يـك از تكنولوژيهـاي مـذكور در كاربردهـاي مختلف مورد توجه اين تحقيق مي باشد. شناخت سنسور هاي موقعيت يابي RFID وGPS درحمل ونقل جاده اي جهت استفاده درسيستم ها "مكان محور زمان حساس" از اهداف ويژه اين تحقيق خواهد بود. -4-5 مدل توزين مكانيابي سيستمهاي WIM ) توزين در حال حركت )با هدف بهينه سازي كاهش اضافه بار روشهاي اندازه گيري وزن وسيله نقليه (روشهاي توزين) شامل توزين استاتيك (با دستگاه ثابت و دستگاه سيار) و توزين در حال حركت مي باشد.

باربری تهران

تماس سریع با ما