باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |قاچاق،معضلات اجتماعي و جرائم گوناگون

باربری تهران

باربری

قاچاق،معضلات اجتماعي و جرائم گوناگون و... با هدف تدوين راهكارهاي آنها حمل ونقل در كنار فوائد و سودمندي هاي بسيار براي جوامع انساني، داراي عوارض و پي آمدهاي منفي ناخواسته نيز مي باشد. به عنوان مثال رانندگان حرفهاي به دليل دوري از خانه و خانواده دربا هر هاي زماني طولاني، در معرض رفتارهاي پرخطر هستند،رفتارهايي كه مي تواند منجر به ايدز، هپاتيت، اعتياد و... شود. شركت هاي حمل ونقل نيز در معرض آسيب هايي چون مشاركت درجرائم سازمان يافته مانند قاچاق وتجارت مواد مخدر هستند. شناسايي آسيب هاي مذكور، ضرورتي اساسي براي حفظ سلامت بخش حمل ونقل و به تبع آن، ارتقاء كيفيت اين بخش است. هدف از انجام اين پروژه، شناسايي نظاممند عوارض اجتماعي منفي حمل ونقل جادهاي و در صورت امكان، ارائه راهكارهايي براي مقابله با اين عوارض است. نتايج مشخص پروژه بايد شامل شناسايي آسيب ها، حوزه هاي درمعرض خطر وانحراف و همچنين زمينه هاي جرم نيز باشد. ارائه راهكارهاي مقابله با آسيب ها مي تواند به عنوان وجه تكميلي پروژه درنظر گرفته شود. به كارگيري عملي نتايج حاصل از پروژه مي تواند به حفاظت موثرتر از بخش حمل ونقل جاده اي در برابر جرم و رفتارهاي پرخطر و مصونيت بيشتر اين بخش منجر گردد. 3-6 - ارزيابي تاثير حمل ونقل برشاخصهاي توسعه اي همچون آموزش، بهداشت، فقر و .... با هدف ارائه مباني انساني واجتماعي براي سياست هاي حمل ونقل جاده اي در جهت نيل به توسعه پايدار براساس مطالعات صورت گرفته توسط نهادهاي بينالمللي همچون بانك جهاني، حمل ونقل داراي ارتباطي وسيع با جامعه، گروه هاي مختلف اجتماعي و شاخص هاي انساني - اجتماعي است. به موجب يافتههاي مطالعات مذكور، حمل ونقل بركليه اهداف 8 گانه توسعه هزاره سوم، همچون ٣٥ كاهش فقر شديد و گرسنگي، ارتقاء آموزش همگاني، كاهش مرگ ومير كودكان و بهبود بهداشت مادران تاثير ميگذارد.باربری تهران شناسايي و آناليز تاثير مذكور، ضرورتي اساس براي توسعه مطالعات و برنامهريزيهاي حمل ونقلي به عرصه هايي وسيع تر از عرصه هاي موجود است . هدف از اين پروژه، توسعه وگسترش حوزه عملكردي حمل ونقل، از چارچوب هاي رسمي موجود به عرصههايي وسيعتر درحوزههاي متعدد زندگي اجتماعي و انساني همچون آموزش، بهداشت، كاهش فقر، توانمند سازي زنان، ارتقاء كيفيت زندگي معلولين وسالمندان و... مي باشد بنابراين ازيك سو به ارتقاء انگيزههاي حرفه اي در بخش حمل ونقل و از سوي ديگر به توسعه و ارتقاء برنامه ريزي ها و سياستگزاريها در اين بخش منجر خواهد شد. بعلاوه ، تدوين و ارائه مباني انساني و اجتماعي براي سياستهاي حمل ونقل و تبيين اين بخش بعنوان عاملي كليدي در توسعه پايدار، به افزايش سهم اين بخش در برنامه هاي توسعه كشور منتج خواهد شد. -4-6 ارزيابي عملكرد تشكلهاي صنفي (كالاومسافر) وارائه راهكارهاي مناسب براي ارتقا سطح توانمندي آنها يكي از موضوعاتي كه در خصوص كليه اصناف همواره مورد نظر حمايتي قانون گذار بوده است توانايي تشكيلات صنفي به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني وبهبود وضعيت اقتصادي آنان و همچنين ايجاد نهادي كه در صورت وقوع تخلف، افراد آن صنف جهت رسيدگي هاي تخصصي و رعايت نسبي عدالت به آن نهاد مراجعه نمايند، مي باشد. مبناي قانوني تشكيل انجمن هاي صنفي كارگري « رانندگان» ماده 131 قانون كار مصوب 1369 و آئين نامه اجرايي چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن هاي صنفي وكانونهاي مربوطه مي باشد كه در اين راستا كليه رانندگاني كه داراي دفترچه كار (كارت هوشمند) صادره از سازمان متبوع مي باشد وامر رانندگي كاميون حامل كالاها و حمل مسافرين را عهده دار باشند مي تواند نسبت به تشكيل انجمن صنفي كارگري رانندگان مبادرت نمايند .باربری تهراندر چهارچوب وظايف محوله انجمن هاي صنفي و كانونهاي عالي، هدف اين تحقيق ارزيابي ساز و كار فعلي نهادهاي مدني مزبور و چگونگي ارتقاء سطح توانمندي آنان مي باشد. 5-6 - بررسي ، تحليل وارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي ويژه رانندگان حرفه اي وارائه الگوي مناسب بيش از سه سال از راه اندازي دوره هاي آموزشي ويژه رانندگان حرفه ايي مي گذرد.در اين مـدت در قالب دوره هاي يك روزه بيش از نيم ميليون نفردوره آموزشـي بـا همـت و سـازماندهي و راهنمـائي سازمان راهداري وحمل ونقل جاد ه اي به انجام رسيده است با توجه بـه گسـترش دامنـه فراگيـران وتنوع دروس و آيتمهاي درسي آموزش داده شده ،لازم است در حال حاضر ضمن تهيـه يـك برنامـه ٣٦ مدون نسبت به تحليل وارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي بعنوان هدف اين پايان نامه اقدام گردد. طبيعي است از نتايج مكتسبه مي توان بعنوان بازخوردي براي رفع اشكالات احتمـالي و ارتقاءكيفيـت آموزش دوره هاي مذبور بهره برد . -6-6 مدلي براي تحليل و ارزيابي اثربخشي و كارايي سيستم مديريت كيفيت سازماني (مطالعه موردي در يكي از سازمان هاي استاني) از آنجا كه سيستم ها و تكنيكهاي مختلفي براي بهبود كيفيـت خـدمات و افـزايش رضـايت اربـاب رجوع داخلي و خارجي وجود دارد و بعضاً مشاهده ميگردد كه سازمان هاي استاني مكلف مي گردنـد سيستمي را اجرا نموده و بعد از آن بدون اينكه اثربخشي و كارايي سيستم قبلـي مـورد ارزيـابي قـرار گيرد سيستم بعدي را اجرا نمايند

باربری تهران

تماس سریع با ما