باربری تهران

مشاوره آنلاین

09128707002

باربری تهران

باربری تهران |سياستگذار بخش حمل و نقل جاده اي

باربری تهران

باربری

سياستگذار بخش حمل و نقل جاده اي خود را موظف به ايجاد تاسيسات خدماتي رفاهي در چنين مسيرهايي مي نمايد. هدف اين تحقيق فراهم آوردن مدلي براي اولويت بندي احداث تيرپاركها ومجتمع هاي خدماتي رفاهي به منظور ارائه خدمات بهينه به كاربران و القاء احساس ايمني ، امنيت و آسايش در مسيرهاي شرياني كشور است. ٧ -2 مديريت زير ساخت هاي راه و نگهداري راه و ابنيه -1-2 طراحي سامانه مديريت اطلاعات روسازي راهها( pms ( با استفاده از به كارگيري سيستم GIS مديريت روسازي راه نياز به پارامترهاي مختلفي همچون تاريخچه ساخت و بهسازي، عرض رويه، تعداد خطوط عبوري، ، وضعيت تردد مسير، وضعيت پل ها و ... مي باشد. اطلاعات مذكور به صورت مستقل جمع آوري مي گردد و به صورت سنتي تلفيق اين مجموعه اطلاعاتي با توجه به مسائلي همچون اطلاعات تكراري و عدم انطباق اطلاعات با يكديگر، با دقت انجام نمي شود و لذا نتايج حاصل با واقعيت همخواني ندارد. سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS (با توجه به ماهيت رقومي بودن و استفاده از اطلاعات مكاني، امكان تلفيق اطلاعات را به راحتي امكان پذير ساخته و انجام تحليل اطلاعات به درستي انجام مي شود. باربری تهران  تا كنون از اين سيستم در اين حوزه عليرغم نياز جدي به آن استفاده نشده است. هدف از انجام اين پروژه بررسي چگونگي جمع آوري، تلفيق و تحليل اطلاعات مربوط به مديريت روسازي است و انتظار مي رود با انجام اين پايان نامه ضمن انجام مطالعات تطبيقي در ساير كشورها، مسائل ومشكلات حال حاضر اين سيستم (PMS (كشور بررسي گردد و درنهايت ضمن ارائه مزيت هاي استفاده از GIS ، سيستمي جهت مديريت روسازي راه تهيه و با انجام پروژه پايلوت (يك استان) قابليت هاي آن نمايش داده شود. -2-2 اصلاح ضرايب مورد استفاده در طراحي روسازي هاي آسفالتي يا بتني (تهيه طرح عمليات بررسي رفتار بلند مدت روسازي LTTP درايران) با عنايت به اينكه تمامي ضرايب مورد استفاده در طراحي روسازي هاي آسفالتي يا بتني از آيين نامههاي آشتو استخراج مي گردد و لزوم اصلاح و بومي سازي ضرائب ضروري به نظر مي رسد لذا اين پروژه مي تواند مفيد واقع گردد. اصلاح ضرائب و بومي سازي آن با توجه به شرائط حاكم بر وضعيت مصالح و منطقه اي موجب طراحي مناسب گرديده كه خود باعث افزايش عمر بهره برداري وبهبود عملكرد روسازي ميگردد. 3-2 - مدل مناسب بين شاخصهاي وضعيت خرابي روسازي و شاخصهاي مقاومتي آن ٨ با عنايت به اينكه در هنگام طراحي روسازي از شاخص هاي مقاومتي محور مثل CBR ،MR، عمرباقي مانده و... استفاده مي گردد و از طرفي ديگر دستيابي به اين شاخص هاي مقاومتي نيازمند انجام آزمايشات دشوار و زمان بر مي باشد و ليكن دسترسي به شاخص هاي ظاهري و خرابي مثل IRI, , RNو.... نيازمند زمان كوتاهتري است لذا داشتن چنين مدل ارتباطي ميتواندحجم آزمايشها وهزينه هاي ذيربط رابه مقدار قابل توجهي كاهش دهد. ايجاد مدل با ضريب همبستگي مناسب و بالا بين دو شاخص RUT و IRI با دو شاخص CBR وعمرباقي مانده ، باعث كوتاه شدن زمان طراحي هزينه هاي مربوط و افزايش راندمان كاري خواهد بود. 4-2 - بررسي، تحليل وارزيابي تعيين محدوده هاي مناسب شاخص بين المللي ناهمواري IRI يكي از شاخص مهم موجود در آيين نامه ها شاخص بين المللي ناهمواري IRI است كه اين شاخص مي توان در زمان تحويل پروژه از پيمانكارمورد استفاده قرارگيرد، به شرط آنكه دستورالعمل تحويل كار ومحدوده هاي مناسب IRI با توجه به شرايط متنوع در كشور را در اختيار داشته باشيم لذا وجود چنين دستورالعملي در هنگام تحويل پروژه ، بسيار مفيد است. هدف اين باربری تهران تعيين بازه مناسب و متناسب با شرايط مختلف دركشور براي شاخص بينالمللي ناهمواري در زمان تحويل پروژه مي باشد كه خود باعث تشويق و تنبيه پيمانكاران بسته به چگونگي عملكرد آنها در پروژه خواهد بود. 5-2 - بررسي، تحليل وارزيابي ضرائب مدلهاي BMS)سيستم مديريت پل ) و مباني كاليبراسيون آن سيستم مديريت پل يكي از نيازمنديهاي بخش مديريت پل مي باشد كه وجود نرم افزار BMS در اين زمينه يكي از ملزومات است لذا بحث كاليبراسيون نرم افزار بصورت كلي وجزيي دراين مورد ميتواند به رفع مشكلات نرمافزاركمك كند. بازنگري،كنترل، بوميسازي نرمافزار مذكور و كاليبراسيون آن هدف اين پايان نامه ميباشد. 6-2 - بررسي،تحليل وارزيابي بكارگيري از مصالح جديد(بطور مثال نانو ذرات) درساخت و تعميرات پلها استفاده از مصالح جديد بخصوص نانوها در بسياري از كشورهاي پيشرفته بدليل مقاومت بالاي آن مورد توجه است لذا ميزان اثر بخشي و همچين فرآيند استفاده از آنها مي تواند در اين خصوص مورد توجه باشد. دوام كم مصالح قديمي درتعميرات ابنيه فني لزوم بازنگري در نحوه انتخاب مصالح را ايجاب مينمايد. ٩ بنابراين هدف در اين پايان نامه موارد ذيل مي تواندباشد: -1 معرفي مصالح جديدبرمبناي تكنولوژي نانو براي ساخت وتعمير پلها -2 مكانيزم كاربرد واثربخشي آنها 3 - ارائه توجيه فني واقتصادي استفاده از مصالح جديد 7-2 - بررسي، تحليل وارزيابي مشخصات فني رويه هاي سطح معبر و چگونگي اثرگذاري بر ميزان روشنايي و جلوگيري از اتلاف انرژي در طراحي هندسي نقاط پرحادثه، بدون در نظر گرفتن سطح رويه آسفالت طراحي سيستم روشنايي امكان پذير نمي باشد، زيرا روشنايي رابطة مستقيم با سطح رويه آسفالت دارد.

باربری تهران

تماس سریع با ما